Âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng trong lĩnh vực đạo đức

Âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng trong lĩnh vực đạo đức

(TG) - Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động càng ra sức, ráo riết chống phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có đạo đức. Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng trên lĩnh vực đạo đức, qua đó nêu ra một số giải pháp đột phá đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả là vấn đề...

Đổi mới quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với tự chủ và trách nhiệm giải trình

Đổi mới quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với tự chủ và trách nhiệm giải trình

(TG) - Tự chủ trong giáo dục nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng được xem như một công cụ quan trọng trong việc tạo nguồn lực để phục vụ các hoạt động cần thiết của mộtcơ sở giáo dục nghề nghiệp và đảm bảo cho cơ sở hoàn...

Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Về nội dung văn hóa trong Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng XIII, theo ông Phùng Hữu Phú, có lẽ lần đầu tiên trong văn kiện Đảng đề cập là phải tập trung xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia.

Bệnh giả dối

Bệnh giả dối

(TG) - Nếu không triệt tiêu được bệnh giả dối trong một bộ phận cán bộ, đảng viên thì đến một lúc nào đó, nó sẽ trở thành một thứ “vi rút” nguy hại có thể phát sinh, lây lan trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị.