Tôn trọng và lắng nghe ý kiến người dân

Tôn trọng và lắng nghe ý kiến người dân

(TG) - Việc ban hành và thực thi Kế hoạch số 305-KH/TU ngày 29-8-2019 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về “Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước”(Kế hoạch 305) đã...

Công tác Tuyên giáo năm 2019: Nhanh nhạy, thuyết phục, hiệu quả

Công tác Tuyên giáo năm 2019: Nhanh nhạy, thuyết phục, hiệu quả

(TG) - Năm 2019 có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là năm...

Yêu cầu đối với công tác tuyên truyền chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Yêu cầu đối với công tác tuyên truyền chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

(TG) - Ngày 22-10-2018, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết 36). Đây là nghị quyết...

Nước hoa và que diêm

Nước hoa và que diêm

(TG) - Danh dự được ví như một thứ nước hoa. Giữ được danh dự đảng viên không chỉ giữ được danh thơm cho cả gia đình, người thân, bạn bè, dòng họ, mà còn góp phần làm lan tỏa tiếng tốt của mình trong tập thể, cấp ủy, tổ chức đảng và rộng...