Để thực hiện tốt nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới

Để thực hiện tốt nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới

(TG) - Ngày 25-10-2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới (Nghị quyết 21). Trong phát biểu bế mạc Hội nghị, khi nói đến công tác dân số, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đã lưu ý rằng, đây là vấn đề rất lớn và khó. Để tham mưu triển khai Nghị quyết 21 với nhiều vấn đề lớn...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất