Hướng dẫn số 35--HD/BTGTW, ngày 15/3/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền góp phần kiềm chế lạm phát, kiểm soát giá năm 2008

Những tháng đầu năm 2008, tình hình giá cả năng lượng, nguyên vật liệu và lương thực trên thế giới tăng cao, nền kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới có sự giảm sút đã gây tác động mạnh đến nền kinh tế nước ta. Dự báo những tháng còn lại của năm 2008, tình hình trên vẫn có khả năng biến động tăng, sẽ tác động mạnh đến lạm phát và phát triển kinh tế - xã hội trong nước.

Để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, nhất là góp phần kiềm chế lạm phát kiểm soát tăng giá năm 2008, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền góp phần kiềm chế lạm phát, kiểm soát tăng giá năm 2008, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ các quan điểm, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước năm 2008, đặc biệt các chủ trương giải pháp kiềm chế lạm phát, kiểm soát tăng giá; bối cảnh thế giới và trong nước ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội nước ta; từ đó cổ vũ, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tin tưởng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội năm 2008 nói chung, mục tiêu kiềm chế tăng chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn mức tăng trưởng kinh tế nói riêng. Đồng thời, thông qua tuyên truyền để xây dựng ý thức và hành vi tiết kiệm trong mọi cấp, mọi ngành và nhân dân; tránh tư tưởng dao động trước khó khăn và sự lợi dụng tình trạng lạm phát, tăng giá tạm thời của kinh tế đất nước của một số thế lực thù địch và cơ hội chính trị để xuyên tạc các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

- Làm cho các cấp, các ngành, các doanh nghiệp nhận thức rõ thuận lợi, khó khăn và trách nhiệm đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 2008, từ đó chủ động trong việc thực hiện các chính sách tài chính, tiền tệ của Chính phủ, thúc đẩy phát triển sản xuất, bảo đảm ổn định kinh tề vĩ mô; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và nguồn vốn của Nhà nước; tránh tình trạng độc quyền, đầu cơ găm hàng... Đồng thời thông qua tuyên truyền làm cho các cấp, các ngành và nhân dân, nhất là các doanh nghiệp luôn chuẩn bị tâm thế, chủ động đối phó với sức ép của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Công tác tuyên truyền phải bám sát các sự kiện kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là các chủ trương, biện pháp kiềm chế lạm phát, kiểm soát tăng giá của Đảng, Nhà nước trong năm 2008; tuyên truyền phải chính xác, ủng hộ tích cực các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trước những vấn đề nhạy cảm; tránh thông tin có tính kích động, gây tâm lý bất an trong xã hội.

II. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước năm 2008; nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và những tác động của nền kinh tế thế giới đối với kinh tế - xã hội của đất nước năm 2008; từ đó công tác tuyên truyền phải làm cho các tầng lớp nhân dân phấn khởi, tin tưởng: tận dụng thời cơ, vượt qua mọi thách thức đế phấn đấu đạt mục tiêu đề ra đồng thời, nêu rõ trách nhiệm và giải pháp của các cấp bộ, ngành, các địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; Tuyên truyền những kết quả kinh tế - xã hội đạt được, bài học kinh nghiệm, các nỗ lực của các cấp, các ngành để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, đồng thời làm rõ những hạn chế, bất cập trong triển khai thực hiện các các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước của các cấp, các ngành, các địa phương; tránh tư tưởng bảo thủ, trì trệ, đổ lỗi cho các điều kiện khách quan;

- Chú trọng tuyên truyền, cung cấp nhưng thông tin về tài chính, tiền tệ, chứng khoán..., chỉ rõ nội dung các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành về kiềm chế lạm phát và kiểm soát tăng giá trong năm 2008, nhất là các giải pháp về chính sách tài chính, tiền tệ, đầu tư, bất động sản, chứng khoán, kiểm soát thị trường và chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế,..

- Tuyên truyền, biểu dương kịp thời những nỗ lực sáng tạo của bộ, ngành các địa phương, doanh nghiệp có đóng góp làm ổn định thị trường, giá cả thúc đẩy sản xuất phát triển; đồng thời, kịp thời lên án những hành vi: đầu cơ găm hàng, lạm dụng lạm phát, lạm dụng vị thế độc quyền kiếm lời, tăng giá bán tuỳ tiện cũng như thái độ thờ ơ của các địa phương, doanh nghiệp trong việc thực hiện các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, kiềm chế lạm phát, kiểm soát tăng giá của Chính phủ;

- Tuyên truyền, phát động phong trào thực hiện tốt tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí '' trong toàn xã hội, coi đó là một trong những giải pháp để góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, kiếm chế lạm phát, kiểm soát giá cả năm 2008 và những năm tiếp theo;

- Thông qua tuyên truyền phát hiện, thu thập những sáng kiến, các giải pháp hữu hiệu của toàn xã hội, của các địa phương, doanh nghiệp, nhân dân góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, kiềm chế lạm phát, kiểm soát tăng giá; Tuyên truyền những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo nên khí thế thi đua lao động, sản xuất và công tác trong toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội;

- Xây dựng nội dung tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan báo chí của địa phương, ngành và đoàn thể chính trị -xã hội;

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành ở địa phương tổ chức các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên cung cấp kịp thời các thông tin về tài chính, tiền tệ và các giải pháp kiềm chế lạm phát kiểm soát tăng giá của Chính phủ, các bộ, ngành;

- Duy trì thường xuyên giao ban báo chí của địa phương, ngành để định hướng tuyên truyền; trước những thời điểm và vấn đề nhạy cảm có thể tổ chức biên soạn tài liệu, thông tin chuyên đề để tuyên truyền, giải thích kịp thời cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời phát huy tối đa hình thức tuyên truyền trên báo, đài của trung ương, địa phương, ngành; các buổi nói chuyện chuyên đề...

- Tham mưu cho cấp uỷ đảng chỉ đạo, phát động trong Đảng và trong xã hội thực hiện phong trào '' Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí'' gắn liền với Cuộc vận động '' Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tưởng và dư luận trong cán bộ đảng viên và nhân dân để tham mưu cho cấp uỷ đảng của điạ phương có những giải pháp tuyên truyền kịp thời, góp phần ổn định tình hình tư tưởng trong Đảng, trong xã hội; các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, thuyết phục các cá nhân, tập thể, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp quan tâm ủng hộ các đối tượng chính sách, những bệnh nhân nghèo và sinh viên nghèo vượt khó, góp phần ổn định xã hội trước tình trạng giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao.

2. Các cơ quan thông tin đại chúng

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ có liên quan thường xuyên cập nhập, đăng tải chính xác, kịp thời các thông tin về kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt chú trọng tính chính trị, tư tưởng khi tuyên truyền các chủ trương, giải pháp của Chính phủ trước những vấn đề nhạy cảm về kinh tế - xã hội của đất nước.

- Lãnh đạo các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên kiểm duyệt chặt chẽ các tin, bài có tính bình luận, dự đoán về những diễn biến của nền kinh tế thế giới cũng như của đất nước để tránh những tin bài sai sự thật, có tính kích động, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

- Ưu tiên và bố trí chuyên trang, chuyên mục một cách thoả đáng để tuyên truyền những điển hình, nhân tố mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là những mô hình, điển hình về tiết kiệm trong lao động, sản xuất công tác và trong sinh hoạt đề tạo nên khí thế thi đua lao động, sản xuất thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và thực hành tiết kiệm trong toàn xã hội.

- Có chính sách, khuyến khích, động viên các phóng viên, biên tập viên có tin bài phát hiện, đấu tranh với những cá nhân, tập thể, doanh nghiệp có hành vi tiêu cực, như gom hàng tăng giá lạm dụng vị thế, độc quyền để tăng giá không tiết kiệm khi sử dụng ngân sách và nguồn vốn của Nhà nước, cũng thư thái độ không tích cực trong triển khai các biện pháp kiềm chế tình trạng lạm phát, kiểm soát tăng giá của Chính phủ và các bộ, ngành.

Năm 2008 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội năm 2008, có ý nghĩa quan trọng đối việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghi quyết tại hội Đáng toàn quốc lần thứ X đề ra. Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Trung ương các đoàn thế chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng nghiêm túc triển khai các hoạt động tuyên truyền, góp phần kiềm chế lạm phát, kiểm soát tăng giá năm 2008, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền năm 2008.

T/M Ban Tuyên giáo Trung ương
Phó Trưởng ban

Đã ký
Vũ Văn Phúc

Gửi cho bạn bè

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục