Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Chương trình nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của người đảng viên.

Trên cơ sở đó, từng đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

II. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Đối tượng học tập chương trình là đảng viên mới được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Quy định số 54-QĐ/TW ngày 12 tháng 5 năm 1999 của Bộ Chính trị khoá VIII về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, đã chỉ rõ: “Đảng viên trong thời gian dự bị phải học xong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới”.

III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

Chương trình gồm 9 bài trong cuốn “Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, đã được cập nhật theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011.

Ngoài 9 bài quy định thống nhất chung, tuỳ theo điều kiện, đặc điểm của địa phương và cơ sở có thể báo cáo thêm các chuyên đề:

- Tình hình và nhiệm vụ của địa phương, cơ sở.

- Tình hình thời sự, những chủ trương, chính sách mới.

- Các báo cáo điển hình về những đảng viên mới phấn đấu tốt…

Trong quá trình học tập, có thể tổ chức đi thăm và nghe báo cáo của một số tổ chức cơ sở đảng điển hình có thành tích trong việc bồi dưỡng kết nạp, giáo dục, rèn luyện đảng viên.

(Những vấn đề cần lưu ý khi giảng 9 bài được giới thiệu trong văn bản kèm theo Hướng dẫn này).

IV. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP

Tuỳ điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ sở, có thể sử dụng các hình thức và phương pháp dạy và học khác nhau.

Nói chung, với số đông, vẫn cần sử dụng phương pháp và hình thức thông thường: tập trung lên lớp nghe giảng, thảo luận, giải đáp thắc mắc, viết bản thu hoạch. Trong khi giảng chú ý dành thời gian để đối thoại giữa giảng viên và học viên; giữa học viên với học viên. Với đối tượng là đảng viên mới có trình độ học vấn cao, nên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, tăng cường thời gian nghiên cứu, đối thoại, trao đổi, giảm thiểu thời gian lên lớp...

V. THỜI GIAN:

Thời gian học tập: 6 đến 8 ngày, trong đó:

- Lên lớp 9 bài (mỗi bài 1 buổi): 4,5 ngày

- Tham quan, báo cáo bổ sung: 0,5 – 1 ngày

- Trao đổi, thảo luận: 0,5 - 1 ngày

- Hệ thống, giải đáp thắc mắc: 0,5 ngày

- Viết thu hoạch, tổng kết : 0,5 ngày

VI. TÀI LIỆU

- Tài liệu học tập chính thức: 9 bài chính trong cuốn “Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới”, xuất bản năm 2011.

- Tài liệu cần đọc:

+ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Văn kiện Đại hội XI.

+ Văn kiện các hội nghị Trung ương (khoá IX, X, XI)

VII. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO

Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới được thực hiện thống nhất trong cả nước theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Trung ương có hướng dẫn thực hiện chương trình sát với tình hình địa phương, cơ sở, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo việc mở lớp. Ban Tuyên giáo huyện, quận... chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức, Văn phòng cấp uỷ và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức mở lớp. Sau mỗi lớp học, Trung tâm cùng với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức và Văn phòng cấp uỷ đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, báo cáo cấp uỷ huyện, quận và Ban Tuyên giáo tỉnh, thành uỷ. Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Tổ chức huyện, quận... cần tiếp tục theo dõi, nắm bắt chất lượng của đảng viên mới sau khi đã học xong chương trình này.

Việc cấp giấy chứng nhận cho mỗi học viên sau khóa học dược thực hiện theo quy định hiện hành./.Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành uỷ,

đảng ủy trực thuộc Trung ương (68);

- Lãnh đạo Ban (B/c);

- Các Vụ, đơn vị trong Ban;

- Lưu Vụ LLCT (03 bản),

- HC, Văn thư;K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN


Phạm Văn Linh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.