Hướng dẫn về đối tượng, tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”

- Căn cứ Quyết định số 80-QĐ/TW ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Căn cứ Quyết định Số 254-QĐ/BTGTW ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Ban Tuyên giáo Trung ương, về việc ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng ngành Tuyên giáo;

- Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Cơ quan;

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn về phạm vi, đối tượng và tiêu chuẩn cán bộ, viên chức được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” như sau:

I. Những quy định chung

1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” là hình thức khen thưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương, để ghi nhận sự cống hiến của cán bộ, viên chức vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.

2. Kỷ niệm thể hiện đặc trưng của ngành Tuyên giáo, bao gồm: Huy hiệu, Giấy chứng nhậnQuà tặng lưu niệm kèm theo.

3. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” được xét tặng cho cá nhân một lần, khi đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định.

4. Các đồng chí đã được tặng Kỷ niệm chương: “Vì sự nghiệp tư tưởng – văn hoᔓVì sự nghiệp khoa giáo” không thuộc đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

II. Đối tượng và tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương

1. Cán bộ, viên chức có chức danh chuyên môn, nghiệp vụ và phục vụ công tác trong hệ thống tổ chức ngành Tuyên giáo của Đảng đã và đang công tác có từ 10 năm công tác trở lên thuộc các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương; Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ và thành uỷ thuộc các tỉnh, thành; các đảng đoàn, đảng uỷ: Khối các cơ quan Đảng Trung ương, Khối các Doanh nghiệp Trung ương, Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng đoàn các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, Đảng uỷ khối cơ quan Dân chính Đảng, khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành uỷ trực thuộc Trung ương.

2. Các đồng chí đã và đang công tác có từ 7 năm công tác trở lên trong Ngành, đảm nhiệm các chức vụ sau đây:

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, Ban Tuyên giáo các Đảng đoàn, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

- Trưởng khoa, Phó trưởng khoa trường Chính trị các tỉnh uỷ, thành uỷ; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện;

- Báo cáo viên (đang công tác) được cấp thẻ của Ban Tuyên giáo Trung ương.

3. Các đồng chí đã và đang công tác có từ 5 năm công tác trở lên trong Ngành, đảm nhiệm các chức vụ sau đây:

- Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng; Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương;

- Giám đốc, Phó Giám đốc trưởng Chính trị tỉnh, thành; Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo các Đảng uỷ khối Dân Chính Đảng, khối Doanh nghiệp các tỉnh uỷ, thành uỷ;

- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các hội, các sở thuộc lĩnh vực ngành tuyên giáo ở các tỉnh, thành, bao gồm: Sở Y tế, Sở giáo dục và đào tạo, Sở Khoa học – Công nghệ và Môi trường, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông; Hội Nhà báo, Hội Xuất bản, Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Khoa học - Kỹ thuật; Nhà Văn hoá, Đoàn nghệ thuật;

- Giám đốc, Phó Giám đốc; Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình của các cơ quan Ban, bộ, ngành và tỉnh, thành trực thuộc Trung ương;

- Lãnh đạo cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác ngành tuyên giáo trên địa bàn gồm: Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phụ trách văn – xã.

4. Lãnh đạo cấp: Ban, bộ, ngành và tỉnh, thành trở lên không tính thời gian khi xét tặng Kỷ niệm chương.

5. Các trường hợp đặc biệt khác, do Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định khen tặng kịp thời (đối với các gương điển hình đặc biệt tiêu biểu xuất sắc, có ý nghĩa giáo dục chính trị, tư tưởng).

III. Quy trình xét tặng Kỷ niệm chương

1. Đối với Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ trực thuộc Trung ương:

- Phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc và hàng năm ra thông báo nhắc lại vào tháng 5 để các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực ngành trong tỉnh, thành (hội, sở, Đảng uỷ Dân chính Đảng, Đảng uỷ các Doanh nghiệp) và cấp huyện thuộc đối tượng quy định triển khai thực hiện kịp thời;

- Tổ chức việc tiếp nhận, thẩm định và tổng hợp danh sách trình khen tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo theo đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn (hai biểu mẫu kèm theo) gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương trong tháng 6 tháng 7 hàng năm.

2. Đối với các Bộ, ban, ngành, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương:

- Lập hồ sơ trình khen đối với các đồng chí thuộc Đảng đoàn, Đảng uỷ, Ban Cán sự Đảng các Bộ, ngành, hội Trung ương; đối với các đồng chí cán bộ hưu trí có quá trình công tác trong ngành đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thì báo cáo đề nghị Ban Tuyên giáo cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành để lập danh sách gửi về Ban Tuyên giáo tỉnh, thành uỷ tổng hợp chung trình Ban Tuyên giáo Trung ương khen tặng.

- Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan, căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn quy định có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị và trình Lãnh đạo Ban khen tặng.

- Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW ngày 28/9/2007 của Ban Tuyên giáo Trung ương trước đây.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Đã ký

Phùng Hữu Phú


Mẫu 1:                                  MẪU DANH SÁCH KỶ NIỆM CHƯƠNG


(Tiêu đề
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TUYÊN GIÁO”

(Kèm theo Tờ trình số: ………ngày……tháng….năm…..của cơ quan (đơn vị)……

Thứ tự Họ và tên Năm sinh Chức danh, cơ quan, đơn vị Thâm niên công tác ngành Tuyên giáo
1
2
3
...

                         Thủ trưởng cơ quan

                           (Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 2:                                                    MẪU TỜ TRÌNH


(Tiêu đề)

Số: TTr/…

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị tặng Kỷ niệm chương

“Vì sự nghiệp Tuyên giáo”

- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số: 15/2003/QH11, Quốc hội khoá XI;

- Căn cứ Hướng dẫn số: 53 – HD/BTGTW ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về đối tượng, tuiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

(Tên cơ quan) kính đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương xét tăng…..đồng chí (danh sách kèm theo) Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” nhân Kỷ niệm…..ngày thành lập ngành

…………………………………………………

Thủ trưởng cơ quan

(ký tên, đóng dấu)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

  • Đề nghị Ban Tuyên giáo TW bổ sung vào mục 2 hoặc 3 của phần II về Đối tượng: gồm các đ/c trưởng, phó Ban Tuyên giáo cấp quận huyện, thị xa, thành phố trực thuộc tỉnh cho phù hợp, Vì giám đốc, phó giám đốc TTCT thì được xét tặng KNC trong khi đó trưởng phó ban Tuyên giáo thì không được là vô lý...

  • Can bo sung cac dong chi Truong, pho Ban Tuyen giao cap huyen, thi xa, thanh pho truc thuoc tinh; bao cao vien cac cap; lanh dao cac nganh khoa giao cac cap

  • Cần bổ sung mục II.3 : - Trưởng ban Tuyên giáo cấp huyện, quận, thị xã.

  • Trang
  • 1
  • 2

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.