Đắk Nông: Nhìn lại 15 năm thực hiện NQTW 5 ở Đăk R’Lấp

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 15- KH/TU, ngày 13/9/2012 của Tỉnh uỷ Đăk Nông về việc tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”ngày 20/3/2013, huyện Đăk R’Lấp được tỉnh chọn là đơn vị tổ chức điểm cấp huyện đã tiến hành Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 5 (khoá VIII). Ban Chỉ đạo của tỉnh đã mời Thường trực huyện uỷ, Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo, Phòng Văn hoá thể thao các huyện trong toàn tỉnh về dự họp và rút kinh nghiệm.

Được tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo, tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 5 (khoá VIII), từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết đến nay, Đăk R’Lấp đã tích cực triển khai các nội dung Nghị quyết theo 5 quan điểm, 10 nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp trong nội bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Thông qua nhiều hình thức phong phú như: hội nghị, tập huấn, chương trình nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng thiết chế văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, cổ động trực quan… đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân ý thức xây dựng lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, coi trọng việc giữ gìn và phát huy những đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Kết hợp thực hiện Nghị quyết với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tạo nền tảng vững chắc để nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào các phong trào cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng của địa phương…

Theo đó, kết quả đạt được là: tốc độ phát triển kinh tế từ 12 - 14% một năm; hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 12; hơn 75% số hộ toàn huyện được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa. Cùng với đó là cơ sở hạ tầng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục đều được cải thiện đáng kể. Bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc đ­ược bảo tồn, phát huy, các tập tục lạc hậu đư­ợc hạn chế và dần được loại bỏ. Đời sống và mức hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong huyện đã đ­ược nâng lên. Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực; ý thức trong nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được nâng cao…

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự tạo nên hiệu quả thiết thực, có những chuyển biến tiến bộ, góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, khôi phục được những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời có tác dụng quan trọng trong việc ngăn ngừa sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại Hội nghị, bên cạnh việc nhìn lại kết quả đạt được và những hạn chế cần phải khắc phục; các đại biểu tham dự hội nghị còn nghe một stham luận từ nhiều địa phương, đơn vị của huyện trong thực hiện Nghị quyết thời gian qua như: Xã Nhân đạo với “Bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; Mặt trận Tổ quốc với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phòng Giáo dục & đào tạo với “Phát triển giáo dục và đào tạo”; Xã Đạo nghĩa với “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Mùa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thay mặt cho Thưòng trực Tỉnh uỷ khẳng định: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” được xem là văn kiện chuyên đề văn hóa đầu tiên đặt ra chiến lược xây dựng và phát triển văn hóa nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mục đích của việc tổ chức tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) lần này là nhằm đánh giá toàn diện sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết, trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất, bổ sung những giải pháp để thực hiện Nghị quyết tốt hơn trong thời gian tới. Do đó việc tổ chức hội nghị tổng kết lần này được cấp ủy Đảng đặc biệt quan tâm và đối với tỉnh Đăk Nông: Công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết Nghị quyết được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương như tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, bộ phận giúp việc, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị chu đáo các bước để tiến hành tổng kết, trong đó có việc tổ chức hội nghđiểm lần này và việc chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức tổng kết nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) theo kế hoạch đề ra.

Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị, Đảng bộ, chính quyền huyện Đắk R’lấp một mặt cần tiếp tục khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết; mặt khác cần tăng cường hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong mọi lĩnh vực... Qua đó, đưa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) thực sự lan tỏa, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống của nhân dân, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Theo tinh thần chung của Ban chỉ đạo tỉnh, sau hội nghị tổng kết điểm tại huyện Đăk R’Lấp, các huyện, thị xã còn lại trong tỉnh sẽ tự rút kinh nghiệm và căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để triển khai tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” theo đúng kế hoạch và tiến tới tổ chức Hội nghị tổng kết toàn tỉnh./.

Nguyễn Ngọc Vân
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.