Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh: Chủ động phòng, chống những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa"

Trong những năm qua cùng với sự phát trin của đất nước, các thế lực thù địch tập trung chống phá đất nước ta hết sức quyết liệt, tinh vi và xảo quyệt. Chúng lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, các tiêu cực xã hội nhằm kích động, xuyên tạc, nói xấu cán bộ lãnh đạo, đảng viên, bôi nhọ chế độ, nhằm mục đích chia rẽ nội bộ Đảng và giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời nhằm từng bước “chuyển hóa” tạo ra sự “tự diển biến” để thực hiện “diển biến hòa bình” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Để chủ động phòng, chống những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" vấn đề cốt lõi nhất là tập trung xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trước hết, phải kịp thời tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nghiêm túc, sâu rộng, làm cho mi cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm, hiểu rõ các quan điểm, đường lối chủ trương về phát triễn kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững sự ổn định chính trị.

Lộc Hà là một huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Hà Tĩnh có tỷ lệ đồng bào theo đạo khá cao trên 20%; có cảng cửa Sót nơi tập trung giao thương tàu thuyền khá đông trong cả nước, có vị trí hết sức quan trọng trong chiến lược tuyến phòng thủ ven biển của tỉnh. Tđiều kiện thực tế, huyện Lộc Hà tập trung thực hiện nhiệm vụ và giải pháp trong việc chủ động phòng, chống những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" sau:

Một là: Tập trung lãnh đạo việc tổ chức triển khai học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng; đặc biệt là các nghị quyết về quốc phòng an ninh của TW và của Tỉnh ủy (NQ s28; NQ s08) gắn với thực hiện Nghị định số 152 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ ở từng địa phương đơn vị. Các cấp ủy đã có sự đổi mới trong tổ chức quán triệt học tập và triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng của đảng bộ và nâng cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Kịp thời nắm tình hình dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là các khuynh hướng tư tưởng tiêu cực và lạc hậu, đưa ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông suốt, nhất trí với đường lối quốc phòng, an ninh nhằm: hiểu rõ ý nghĩa chiến lược, tầm quan trọng của việc xây dựng địa phương thành khu vực phòng thủ vững chắc; nhận rõ được âm mưu thủ đoạn tinh vi, nham hiểm của các thế lực thù địch; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, chấn chỉnh, phê phán các biểu hiện, hành vi chưa tốt ảnh hưởng đến xây dựng khu vực phòng thủ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Trong thời gian qua, tỷ lệ các đơn vị tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm trên 75%, không có đơn vị yếu kém.

Hai là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh đến tận đội ngũ cán bộ cốt cán cơ sở và thôn xóm; đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đội ngũ chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của họ gắn với đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tín đồ trong thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn được giũ vững ổn định, nhất là an ninh nông thôn ở các vùng đồng bào có đạo có nhiều chuyển biến tốt.

Ba là: Tăng cường công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc nảy sinh xẩy ra trên địa bàn, các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; tuyên truyền vận động nhân dân thi đua phát triển kinh tế, trọng tâm là xây dựng các mô hình “dân vận khéo”, một mặt vừa nâng cao thu nhập đảm bảo đời sống của nhân dân, mặt khác vừa gắn với phát triển kinh tế và đảm bảo ổn định chính trị ngay từ các thôn xóm. Tập trung chỉ đạo các hoạt động chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, giúp đở các gia đình chính sách, người có công, người nghèo; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các tổ liên gia, tổ tự quản; nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phòng chống các tệ nạn xã hội như tại nhiều đơn vị đã triển khai mô hình địa bàn không ma túy, giáo xứ an toàn về an toàn trật tự, mô hình tổ liên gia tự quản và 67 mô hình “dân vận khéo”. Bằng các hoạt động tuyên truyền vận động tích cực đã tạo nên các phong trào thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực đời sống xã hội; từng bước xây dựng, củng cố và nâng cao niềm tin đối với sự lãnh đạo của đảng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên của các cấp ủy trong xây dựng tiềm lực tinh thần, là công tác đối với con người, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, sự n lực cố gắng hơn trong công tác phối hợp tuyên truyền của các cấp các ngành, các lực lượng và tăng cường đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng tiềm lực tinh thần trong khu vực phòng thủ, đảm bảo củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Phạm Công Hà - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Hà - Hà Tĩnh


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.