Cuộc thi tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng - Tuần thứ 29
Xin hãy trả lời tất cả những câu hỏi ở form sau

1. Văn kiện Đại hội XII nêu: “Đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, có bước đi phù hợp; tôn trọng quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề do thực tiễn đặt ra”. Đây là bài học thứ mấy trong một số bài học rút ra sau 30 năm đổi mới?

2. Trong những phương án dưới đây, đâu là nội dung thuộc nhóm kinh nghiệm thứ hai trong một số kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng?

3. Văn kiện Đại hội XII nêu: “Trong 5 năm tới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (…), phát triển nhanh, bền vững”. Nội dung trong (…) là gì?

4. Đánh giá chung về công tác xây dựng Đảng 5 năm (2011-2015), Văn kiện Đại hội XII nêu: “Số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nữ, trí thức, học sinh, sinh viên, dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, người lao động trong các thành phần kinh tế và chủ doanh nghiệp tư nhân (…) so với khóa trước”. Nội dung trong (…) là gì?

Thông tin hướng dẫn
Thông tin người tham gia
Thông tin có đánh dấu * là bạn bắt buộc phải nhập