Cuộc thi tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng - Tuần thứ 25
Xin hãy trả lời tất cả những câu hỏi ở form sau

1. Nhìn lại 30 năm đổi mới, Đảng ta đã rút ra 5 bài học cơ bản, trong đó có nội dung: “Phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi; kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Nội dung này là bài học thứ mấy được nêu trong Văn kiện Đại hội XII?

2. “Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”. Đây là nhiệm vụ thứ mấy trong 12 nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016 - 2020?

3. Văn kiện Đại hội XII nêu chỉ tiêu đến năm 2020, tỉ lệ đô thị hóa của nước ta đạt khoảng bao nhiêu phần trăm (%)?

4. Văn kiện Đại hội XII nêu “Đổi mới chương trình, nội dung giáo dục theo hướng (…), phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề”. Nội dung trong (…) là gì ?

Thông tin hướng dẫn
Thông tin người tham gia
Thông tin có đánh dấu * là bạn bắt buộc phải nhập