Cuộc thi tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng - Tuần thứ 34
Xin hãy trả lời tất cả những câu hỏi ở form sau

1. : Văn kiện Đại hội XII nêu: “Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần tăng cường nguồn lực cho quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng (…)”. Nội dung trong (…) là gì?

2. “Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”. Đây là một trong những phương hướng, nhiệm vụ được Văn kiện Đại hội XII nêu lên thuộc lĩnh vực nội dung nào?

3. Cùng với phương hướng, nhiệm vụ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Văn kiện Đại hội XII xác định phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là với… ?

4. “Đại hội XII của Đảng là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Đây là một trong những nội dung được khẳng định trong văn kiện nào của Đại hội XII?

Thông tin hướng dẫn
Thông tin người tham gia
Thông tin có đánh dấu * là bạn bắt buộc phải nhập