Cuộc thi tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng - Tuần thứ 20
Xin hãy trả lời tất cả những câu hỏi ở form sau

1. “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”. Nội dung trên là nhiệm vụ thứ mấy trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII ?

2. Văn kiện Đại hội XII nêu chỉ tiêu đến năm 2020 tỉ lệ lao động qua đào tạo của nước ta đạt khoảng bao nhiêu phần trăm (%)?

3. Văn kiện Đại hội XII nêu: “Thời cơ, vận hội phát triển mở ra rộng lớn. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại”. Trong những nội dung dưới đây, đâu là nguy cơ đầu tiên trong bốn nguy cơ được Đảng ta chỉ ra?

4. Văn kiện Đại hội XII nêu: “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, (…)”. Hãy chọn phương án đúng với nội dung trong (…)?

Thông tin hướng dẫn
Thông tin người tham gia
Thông tin có đánh dấu * là bạn bắt buộc phải nhập