Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”.

Trong 24 năm ở cương vị một nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người còn là một mẫu mực điển hình, ngời sáng tấm gương về đạo đức cách mạng nói chung và đạo đức công vụ nói riêng. Và vì vậy, trong toàn bộ di sản tư tưởng của Người, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ là một bộ phận cấu thành quan trọng, đặt nền móng cho việc xây dựng, hoàn thiện và phát triển một nền công vụ dân chủ, hiện đại thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở nước ta.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ tiếp tục có ý nghĩa thời sự, có giá trị định hướng trong tiến trình xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách nền hành chính, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đặc biệt, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; trong khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tư tưởng đó của Người càng có ý nghĩa lớn lao hơn và là một trong những phương pháp hiệu quả khẳng định giá trị nền công vụ Việt Nam, đồng thời là cơ sở nội lực cho việc hội nhập, tiếp cận, tiếp thu những thành tựu của nền hành chính mới của các quốc gia.

Với ý nghĩa sâu sắc đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học viên của Học viện. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, học viên; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn Học viện.

Hội thi góp phần khẳng định ý nghĩa và giá tr trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng của Người về đạo đức công vụ nói riêng./.


Kim Oanh


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục