Bình Thuận: Phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc học tập và làm theo gương Bác

Những kết quả bước đầu…

Việc tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên đã được các cấp ủy Đảng trong tỉnh triển khai khẩn trương, nghiêm túc; đã tổ chức 460 lớp quán triệt, triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW và các văn bản có liên quan cho 70.549 người, trong đó có 2.454 cán bộ chủ chốt, 21.420 đảng viên và 46.575 đoàn viên, hội viên, quần chúng.

Việc xây dựng kế hoạch, thành lập bộ phận giúp việc, bộ phận chuyên trách giúp ban thường vụ cấp ủy đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là việc chọn các đơn vị làm điểm đã được các cấp ủy khẩn trương chỉ đạo thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ thành phố Phan Thiết và Đảng bộ Công an tỉnh làm 02 đơn vị điểm của tỉnh; các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã chọn 35 đơn vị cơ sở làm điểm để tập trung chỉ đạo, rút kinh nghiệm.

Nhiều nơi đã chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; tổ chức cho đảng viên, quần chúng học tập các tác phẩm: “Đường cách mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa chủ cá nhân” và “Di chúc”của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều chi bộ, cơ quan, đoàn thể mỗi tháng chọn một chủ đề để sinh hoạt, có liên hệ đến tình hình thực tế của chi bộ, cơ quan, đơn vị mình...

Quá trình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định 01 vấn đề “Nêu cao trách nhiệm - giữ nghiêm kỷ cương - chấn chỉnh phong cách” để tập trung chỉ đạo thực hiện; các cơ quan, đơn vị, địa phương đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm thuộc lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những vấn đề mà dư luận quan tâm như: cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường… để tập trung chỉ đạo giải quyết, đạt được một số kết quả bước đầu, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trên cơ sở các nội dung “xây” và “chống” trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trước đây, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng, rà soát, bổ sung và triển khai thực hiện các nội dung chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương, điển hình như: Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, bổ sung quy định về chuẩn mực đạo đức, quy định về văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ theo điều lệnh công an nhân dân, lập sổ tu dưỡng theo tiêu chuẩn 06 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân… Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tiêu chí “03 chuyên cần, 05 mẫu mực” về xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa trong lực lượng vũ trang… Sở Y tế đã chỉ đạo cụ thể hóa 12 điều y đức của ngành phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị trực thuộc…

Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy và bộ phận giúp việc ban thường vụ cấp ủy tỉnh, huyện quan tâm thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2012, trong đó có nội dung kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 15-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quá trình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm tra 15/15 cấp ủy trực thuộc tỉnh và 35/35 đơn vị điểm ở cơ sở. Các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã tổ chức kiểm tra 323 đơn vị cơ sở về học tập, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các đơn vị cơ sở.

Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục được đẩy mạnh. Trường Chính trị tỉnh đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh đã phát động đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Những khó khăn, trăn trở…

Việc triển khai chủ trương tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chưa thật đồng đều, còn lúng túng, chưa trở thành nhiệm vụ thường xuyên của từng cấp ủy, tổ chức Đảng, từng cơ quan, đơn vị, địa phương; nội dung nêu gương chưa bảo đảm thiết thực và phù hợp với từng đối tượng.

Việc xây dựng, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức không ít nơi còn chậm; một số nơi tuy đã xây dựng, ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, nhưng nội dung chưa sát hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, còn dài dòng, khó nhớ, khó làm theo, khó kiểm điểm, đánh giá và khó kiểm tra, giám sát.

Hiệu quả công tác tuyên truyền chưa có sức lan tỏa sâu rộng. Chưa kịp thời phát hiện, tuyên truyền nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có lúc, có nơi chưa được tập trung thực hiện đúng mức.

Những việc phải làm…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận xác định 3 yêu cầu cần thực hiện tốt trong thời gian tới.

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, xác định rõ những vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực, mang lại kết quả thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hai là, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ba là, phát huy tốt hơn trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của từng tổ chức, cá nhân.

Theo đó, trong thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trong đó chú ý 03 việc:

- Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy.

- Tiếp tục phát huy trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận giúp việc trong việc tham mưu ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Xác định rõ trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (chú trọng việc “làm theo”) để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát trong phạm vi từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hai là, các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhất là những vấn đề thuộc về tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ba là, ban thường vụ cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội dung chuẩn mực đạo đức cho phù hợp với đặc điểm của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, báo cáo trong chi bộ nơi sinh hoạt theo đúng quy định.

Bốn là, từng cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục lựa chọn một số vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống, đồng thời chọn những vấn đề được số đông nhân dân quan tâm (cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là đơn, thư có yếu tố đông người, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường…) để đề ra các biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định.

Năm là, các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú ý lãnh đạo đi sâu tổng kết thực tiễn, tăng cường công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngô Minh Hòa
(Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục