An Giang: Tịnh Biên đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã

Một lớp Bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã về kỹ năng công tác
Một lớp Bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã về kỹ năng công tác

Huyện Tịnh Biên có 11 xã, 03 thị trấn, nằm về phía Tây Nam của tỉnh An Giang. Những năm qua, chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã trên địa bàn Tịnh Biên từng bước được nâng lên. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đến cuối năm 2011 có 67 người đạt trình độ trung cấp, 48 người trình độ cao đẳng, đại học và 2 người trình độ thạc sỹ; trình độ lý luận chính trị đã được nâng lên đáng kể trong đó sơ cấp có 4 người, trung cấp có 120 người, cao cấp và cử nhân có 23 người, tạo cơ sở vững chắc cho quá trình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý của các chức danh chủ chốt ở cơ sở.

Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ chủ chốt cấp xã chưa thật sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, có biểu hiện dao động trước khó khăn, nhất là những diễn biến tiêu cực của tình hình kinh tế, chính trị thế giới; thiếu quan tâm theo dõi tình hình thời sự nên không nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng để vừa củng cố niềm tin, vừa giải thích làm thông suốt tư tưởng trong cán bộ, nhân viên và nhân dân, góp phần khắc phục những tâm trạng, dư luận không tốt; phẩm chất đạo đức, lối sống tuy chưa đến mức suy thoái nghiêm trọng nhưng chưa đủ để nêu gương trước nhân dân, chưa tạo được niềm tin của nhân dân, mức độ tín nhiệm trong đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể cũng không cao; biểu hiện bằng mặt, nhưng không bằng lòng tuy chưa đến mức mất đoàn kết nội bộ, nhưng lại là vấn đề đáng quan tâm.

Trình độ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ chủ chốt tuy đã được nâng lên đáng kể nhưng nếu nhìn tổng thể thì chưa tương ứng với nhiệm vụ chính trị đặt ra. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ chỉ đạt 76,47%, nghĩa là có khoảng 25% chưa qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Trình độ lý luận chính trị tính đến cuối năm 2011 đạt 96,06 %. Việc tự học tập để cập nhật thông tin, thời sự chính trị, nâng cao nhận thức, vươn lên làm tròn vai trò trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo quản lý chưa được quan tâm dẫn đến thiếu thông tin cần thiết phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý. Năng lực hoạt động thực tiễn của một số cán bộ chủ chốt còn hạn chế, còn khoảng cách so với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, yêu cầu của nhiệm vụ đổi mới ở cơ sở. Còn biểu hiện chủ quan, bệnh kinh nghiệm, thiếu nhạy bén, thiếu sáng tạo trong tổ chức thực hiện, thường theo lối cũ, thiếu cơ sở khoa học. Do đó, khi tình hình kinh tế - xã hội, tư tưởng… của nhân dân ở xã diễn biến không thuận lợi thì năng lực đánh giá và xử lý tình huống ở một số trường hợp không linh hoạt và thiếu sâu sắc, đồng thời lại lúng túng, không đủ bình tĩnh để giải quyết các vấn đề bức xúc đang đặt ra ở cơ sở.

Đảng ủy các xã, tuy có nhận thức đúng tầm quan trọng của chất lượng cán bộ chủ chốt đối với nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nhất là trong bối cảnh Đảng ta chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhưng thực tế chưa có biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng. Nhiều đảng bộ xã vẫn còn thụ động, lúng túng trong công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở mình. 

Từ thực tiễn nêu trên rút ra những kinh nghiệm sau:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã phải gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị đang đặt ra. Mục đích của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã nhằm phục vụ yêu cầu của nhiệm vụ chính trị đang và sẽ đặt ra, nên cần phải xác định đúng nhiệm vụ chính trị ở cơ sở hiện nay và khuynh hướng vận động, phát triển của nó. Trên cơ sở đó, xác định mục tiêu, yêu cầu chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt phù hợp để có hình thức và biện pháp giáo dục, rèn luyện nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã gắn với đánh giá đúng thực chất cán bộ. Đánh giá chất lượng cán bộ là một trong những khâu quan trọng của công tác cán bộ, rất phức tạp và tế nhị, không thể đo đếm được, nên việc đánh giá chất lượng đảng viên phải thật sự khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, có căn cứ xác thực, không hình thức hoặc chạy theo thành tích, nhằm phản ánh đúng thực chất làm cơ sở cho công tác giáo dục, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

- Giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã ngay trong phong trào quần chúng. Phong trào quần chúng ở cơ sở với cán bộ có mối quan hệ biện chứng, do đó cần duy trì và phát triển phong trào như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giữ gìn an ninh trật tự, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn dân cư… qua đó mà sàng lọc, giáo dục, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt.

- Tạo thu nhập ngoài chính sách của Đảng, Nhà nước quy định để khuyến khích sự nhiệt tình, yên tâm và gắn bó với công việc được giao của đội ngũ cán bộ cấp xã. Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Đảng và Nhà nước, căn cứ vào thực lực của đội ngũ cán bộ cần sắp xếp, tinh giản biên chế hợp lý, phân công kiêm nhiệm công việc, qua đó tạo thu nhập từ những công việc chuyên môn. Hỗ trợ về vật chất và tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Căn cứ vào đặc điểm, thế mạnh của từng xã để gây quỹ, giúp đỡ các trường hợp khó khăn, hoạn nạn, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Trong công tác cán bộ, huyện Tịnh Biên xác định mục tiêu đến năm 2015, cán bộ cấp xã 100% đạt chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, trong đó có từ 40% trình độ đại học, cao đẳng và 100% đạt trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, trong đó có từ 25% trình độ cao cấp lý luận chính trị. Đối với việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cấp xã đến năm 2015 nêu trên thì đội ngũ cán bộ cần phải có đào tạo 36 người và giải quyết đầu ra cho 24 cán bộ. Để đạt được mục tiêu nêu trên, huyện xác định những giải pháp cơ bản sau:

- Giải quyết “đầu ra” đối với số cán bộ cấp xã chưa đủ chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.

Thực hiện tốt Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 03/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về mức hỗ trợ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và trưởng, phó trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn cuối. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết một lực lượng lớn cán bộ chủ chốt hết nhiệm kỳ nhưng không tái cử và không bố trí được công tác khác, những trường hợp có chất lượng công tác kém nhưng chưa đến mức buộc thôi việc và đặc biệt chiếm đa số là những trường hợp chưa đạt chuẩn chuyên môn theo quy định nhưng không thể đào tạo, bồi dưỡng, bởi chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Trên cơ sở đó, các xã, thị trấn đã rà soát, bám sát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010-2015 đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt để tiến hành giải quyết đầu ra, sắp xếp và bố trí lại đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị đang đặt ra ở cơ sở.

- Rà soát, sắp xếp, bố trí và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đương chức và dự nguồn.

Trước hết rà soát, đánh giá lại đúng thực chất đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, trên cơ sở đó phân loại theo hướng như sau:

Đối với cán bộ đương chức, đủ chuẩn, đang phát huy hiệu quả trong công tác tiếp tục duy trì và bố trí ở những chức vụ quan trọng phù hợp với năng lực, sở trường của họ.

Đối với cán bộ đương chức, đủ chuẩn, nhưng hiệu quả công tác không cao thì tìm nguyên nhân để giáo dục, rèn luyện và bố trí sắp xếp phù hợp với chuyên môn mà họ được đào tạo. Nếu thật sự không phát huy tác dụng thì thực hiện chính sách.

Đối với cán bộ đương chức, chưa đủ chuẩn, nhưng còn trẻ, nhiệt tình và có triển vọng sẽ đưa đi đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa theo đúng chức danh. Cùng với quá trình đó quan tâm đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cho các chức danh chủ chốt cấp xã để có nguồn cán bộ kế cận thật phong phú có thể bố trí, sử dụng bất cứ lúc nào khi nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Xử lý nghiêm cán bộ thoái hóa, biến chất, quan liêu, hách dịch, tham nhũng, ức hiếp nhân dân, làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền cơ sở.

- Tuyển dụng mới bổ sung cho lực lượng cán bộ cấp xã.

Mục đích tuyển mới là để bổ sung cho lực lượng không đạt chuẩn đã giải quyết chính sách, cho những vị trí đã nghỉ hưu, nghỉ việc, thuyên chuyển công tác lên cấp trên. Căn cứ vào từng loại cán bộ mà có cách tuyển mới cho phù hợp, nhưng phải bảo đảm tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định, qua đó tiếp tục đào tạo lý luận chính trị để bố trí vào các chức danh chủ chốt cần thiết.

Trong tuyển mới cần có chính sách thu hút người có trình độ cao (đại học, cao đẳng) về công tác ở cơ sở để bố trí vào những chức danh đang khiếm khuyết, đồng thời có chính sách lương hợp lý để họ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với cơ sở. Đây là một trong những động lực quan trọng góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã.

- Nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện của mỗi cán bộ cấp xã.

Tự học, tự rèn luyện là quá trình kiên trì rèn luyện và đấu tranh bền bỉ trong sự vận động và phát triển của mỗi cán bộ. Đây là yếu tố quyết định sự trưởng thành của cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong tình hình hiện nay. Cán bộ phải xây dựng kế hoạch tự học tập, tự rèn luyện để nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống phù hợp với điều kiện công tác, sinh hoạt lối sống; căn cứ vào tiêu chuẩn và nhiệm vụ của từng chức danh, mỗi cán bộ rèn luyện phấn đấu, vươn lên, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực. Quá trình tự học, tự rèn có sơ kết hàng 6 tháng để rút kinh nghiệm và phổ biến kết quả thực hiện đến từng cán bộ, nhằm tạo thành nền nếp, xem là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng cán bộ cơ sở.

- Tăng cường và kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với cán bộ cấp xã.

Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát là những nội dung xây dựng, nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã. Do đó:

Đối với đảng ủy xã: trước hết thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên là cán bộ chủ chốt trong phạm vi trách nhiệm của mình đúng đối tượng, nội dung; quan tâm lãnh đạo Ủy Ban kiểm tra, các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch quản lý, kiểm tra, giám sát; định kỳ nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo để chấn chỉnh, uốn nắn, bảo đảm cho công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên nói chung, cán bộ chủ chốt nói riêng đi vào nề nếp, chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, tạo cơ sở vững chắc cho việc đánh giá đúng chất lượng cán bộ và tiến hành giáo dục, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng.

Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy xã: thực hiện tốt chế độ quản lý, kiểm tra, giám sát việc chấp hành để nắm toàn bộ hoạt động của đảng viên là cán bộ chủ chốt trong phạm vi trách nhiệm của chi bộ, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn không để xảy ra sai lầm thiếu sót phải thi hành kỷ luật. Trong đó, lưu ý chế độ giám sát trực tiếp thông qua theo dõi, đôn đốc đảng viên là cán bộ chủ chốt thực hiện nhiệm vụ do chi bộ phân công, nhiệm vụ của người cán bộ chủ chốt.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã.

Huyện ủy quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho cơ sở nhằm chuẩn hóa và tạo nguồn đội ngũ cán bộ chủ chốt để có kế hoạch bố trí sử dụng hợp lý với từng chức danh, đồng thời tăng cường cán bộ tốt cho cơ sở đối với những chức danh quan trọng như: Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, nhất là những xã đang gặp khó khăn về cán bộ.

Cùng với quá trình đó đầu tư cơ sở vật chất, tạo thuận lợi cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã làm việc tốt, phát huy năng lực sở trường của mỗi cán bộ. Đặc biệt Huyện ủy cần sâu sát với cơ sở trong việc đánh giá chất lượng cán bộ hàng năm và khi hết nhiệm kỳ để có kết quả chính xác, trên cơ sở đó xem xét, bố trí, sử dụng thích hợp, tuyệt đối tránh tình trạng dòng họ hóa cán bộ. Có như vậy mới sử dụng được nhân tài, những người có tâm huyết với sự nghiệp cách mạng.

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, Huyện ủy Tịnh Biên chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng kết hợp giữa nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị với bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới phục vụ công tác cho từng đối tượng cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng nội dung, chương trình và kế hoạch đào tạo cho từng đối tượng cán bộ, đặc biệt coi trọng đào tạo để nâng cao năng lực thực hành cho đội ngũ cán bộ phù hợp với nhiệm vụ được giao. Liên kết với các cơ sở đào tạo trong tỉnh, đặc biệt là Trường Chính trị Tôn Đức Thắng mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã với nội dung, chương trình đào tạo phù hợp, thiết thực như lớp trung cấp luật, chính trị - hành chính, kế toán tài chính, tin học... Nhằm khuyến khích cán bộ cơ sở tích cực học tập nâng cao trình độ, Huyện thực hiện chế độ tiền lương theo ngạch bậc và trình độ đào tạo đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã, tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ tiền học phí, tài liệu, tiền đi nghiên cứu thực tế, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình hiện nay.

 

Với tinh thần trách nhiệm cao, huyện Tịnh Biên đã có những bước đi đúng trong xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã. Những khó khăn của một huyện biên giới, dân tộc, tôn giáo, nghèo khó còn trước mắt nhưng tin rằng với sự đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã tiếp tục được kiện toàn, góp phần đưa Huyện phát triển lên tầm cao mới./.

 

Th.S Nguyễn Phương An
Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục