Hưng Yên: Phối hợp thực hiện tốt công tác khoa giáo

Năm 2012, việc tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật ở Hưng Yên còn nhiều hạn chế
Năm 2012, việc tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật ở Hưng Yên còn nhiều hạn chế

Công tác khoa giáo giữ vai trò quan trọng đối với sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Ý thức đầy đủ và sâu sắc điều đó, từ tháng 5/2005, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cùng các sở, ngành trong khối đã chủ động soạn thảo, ban hành Quy chế phối hợp, nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện về những chủ trương, chính sách thuộc các lĩnh vực khoa giáo. Sau 5 năm thực hiện Quy chế, sự gắn kết giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ với các sở, ngành khoa giáo - cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh được tăng cường và đạt nhiều kết quả. Năm 2010, để nâng cao hiệu quả phối hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khoa giáo trước tình hình mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các sở, ngành trong khối đã thảo luận, bổ sung Quy chế phối hợp công tác. Việc ban hành Quy chế phối hợp trong khối khoa giáo có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để các bên tiếp tục phát huy, tạo bước phát triển mới cho lĩnh vực khoa giáo tỉnh nhà.

Công tác phối hợp khoa giáo tập trung vào các vấn đề: Giáo dục và đào tạo thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, dân số - kế hoạch hoá gia đình thuộc Sở Y tế; Thể dục, thể thao và gia đình thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Dạy nghề, bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, những nội dung phối hợp tập trung vào tham mưu với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động… về các lĩnh vực khoa giáo; Hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các ngành khoa giáo quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị… của Trung ương, của Tỉnh uỷ về lĩnh vực khoa giáo; Thẩm định, thẩm tra về việc quán triệt đường lối, chủ trương, quan điểm chính trị, tư tưởng trong các đề án của các ngành khoa giáo trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hoặc Tỉnh uỷ xem xét, quyết định; tiến hành kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh uỷ; Nghiên cứu tổng kết những nhân tố mới, mô hình mới nhằm tham mưu đề xuất chủ trương, biện pháp để thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác khoa giáo; Tham gia ý kiến với các ngành khoa giáo về phương hướng, nhiệm vụ công tác hàng năm, về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị, nghị quyết theo yêu cầu của cấp trên, đồng thời tham khảo ý kiến của các ngành khoa giáo khi xây dựng báo cáo, đề án, chương trình hành động, kế hoạch kiểm tra,… liên quan đến lĩnh vực khoa giáo; Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về công tác khoa giáo; kết quả hoạt động khoa giáo các cấp.

Sau 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp, cụ thể hóa trong chương trình phối hợp hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng sở, ngành trong khối đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đã tham mưu giúp Tỉnh ủy ban hành nhiều loại văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo. Hầu hết các văn bản đều bám sát hướng dẫn của Trung ương, giữ đúng định hướng và được cụ thể hóa phù hợp với điều kiện của tỉnh. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các sở ngành đã phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác khoa giáo.

Chỉ tính trong năm 2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các sở, ngành trong khối triển khai thành công Chương trình số 07, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng và ban hành 2 kế hoạch; xây dựng 6 báo cáo. Về phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định và xây dựng báo cáo cũng đạt nhiều kết quả: Phối hợp với các sở, ngành tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đề xuất nhu cầu đặt hàng nghiên cứu khoa học phục vụ hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng”; góp ý vào Dự thảo Quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh "về thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và xác định quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”. Tổ chức kiểm tra tổng kết Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/1/2002 của Ban Bí thư “Về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”. Xây dựng Đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập theo Thông tư số 11/2009/TT-BGĐT, ngày 8/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập”. Xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 23 -NQ/TU ngày 5/5/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về công tác bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”; Luật bảo vệ Môi trường tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng sở, ngành trong khối tổ chức phối hợp tuyên truyền về một số kết quả về công tác dân số; Vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Kết quả củng cố mạng lưới y tế cơ sở… tại Hội nghị báo cáo viên của tỉnh, trên Bản tin Thông báo nội bộ và Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, của Ban Tuyên giáo Trung ương…

Cùng đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo ban tuyên giáo các huyện, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa ban tuyên giáo với các phòng, ngành trong khối; Xây dựng chương trình phối hợp công tác khoa giáo hằng năm; Tổ chức hội nghị giao ban định kỳ giữa các ngành trong khối. Trên cơ sở định hướng nhiệm vụ công tác khoa giáo, ban tuyên giáo xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của địa phương về lĩnh vực khoa giáo; Kịp thời tham mưu, đề xuất các nội dung, giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả; Chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo ở các xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, theo đó các bên đã chú trọng sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và cnhững hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác khoa giáo. Kết quả đạt được như sau: Về công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ xây dựng và ban hành 3 chỉ thị; 1 nghị quyết; 11 báo cáo; 4 thông báo kết luận; 4 kế hoạch; 6 chương trình; tổ chức 3 hội nghị... Về phối hợp trong việc hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và báo cáo cũng đạt nhiều kết quả. Cùng đó, các bên liên quan đã phối hợp xây dựng nhiều báo cáo, hướng dẫn, kế hoạch, chương trình khảo sát, đề án … để  tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về công tác khoa giáo và cả những kết quả hoạt động khoa giáo các cấp tại địa phương, đơn vị mình. 

Nhìn chung, trong những năm qua, việc thực hiện Quy chế, chương trình phối hợp đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bám sát chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan và của toàn ngành, triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra. Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác khoa giáo đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của tỉnh. Những kết quả đó đã được cấp ủy, chính quyền các cấp đã ghi nhận và đánh giá cao và được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khoa giáo của tỉnh nhà.

 Trong năm 2013, để công tác khoa giáo tiếp tục đi vào chiều sâu, đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, ngay từ đầu tháng 12/2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các sở, ngành trong khối khoa giáo đã sớm đánh giá kết quả công tác phối hợp năm 2012 và chủ động đề xuất nội dung phối hợp, tiến tới xây dựng Chương trình phối hợp 08 với sự quyết tâm và trách nhiệm cao, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hi Đảng bộ tỉnh, phấn đấu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hưng Yên, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"./.               

Ths. Trần Hữu Chất              Gửi cho bạn bè

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.