Hưng Yên: 3 năm thực hiện thí điểm chương trình Sơ cấp LLCT

Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (Ảnh minh họa)
Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (Ảnh minh họa)
Hưng Yên sau 3 năm triển khai thí điểm chương trình Sơ cấp lý luận chính trị ở trung tâm BDCT các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là trung tâm BDCT) đã thu được nhiều kết quả nổi bật, thể hiện tính khả thi của chương trình này. Đây chính là cơ sở góp phần quan trọng trong việc đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở tỉnh Hưng Yên nói riêng, trên phạm vi cả nước nói chung.

So với chương trình Sơ cấp Lý luận chính trị trước đây do Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương ban hành năm 2002, thực hiện với tổng số 28 bài, thuộc 5 học phần (Triết học Mác – Lênin; Kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh), chương trình Sơ cấp Lý luận chính trị thí điểm đã kế thừa những nội dung cơ bản và bước đầu có đổi mới rõ rệt: Bố cục và kết cấu theo hướng tích hợp, giảm tải còn 20 bài với 03 môn học (Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam). Nội dung Chương trình đã kết tinh có chọn lọc các kiến thức cơ bản của các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cập nhật những kết quả nghiên cứu lý luận chính trị, những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X,...

Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự quan tâm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban lãnh đạo trung tâm BDCT đã chủ động chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để nhanh chóng triển khai chương trình thí điểm tại cơ sở mình, như: xây dựng kế hoạch mở lớp, rà soát đối tượng học viên, chuẩn bị bài giảng, lịch học tập, nội quy học tập, tài liệu, kinh phí... Sự nỗ lực phấn đấu và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giảng viên ở trung tâm là nguồn động lực giúp các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện chương trình thí điểm. Từ khi triển khai thực hiện chương trình Sơ cấp Lý luận chính trị thí điểm đến cuối năm 2012, toàn tỉnh đã mở được 28 lớp, cấp bằng tốt nghiệp cho 1.179 học viên, đạt 111,2% kế hoạch giao. Tỷ lệ học viên năm 2012 so với năm 2010 tăng 32,5%. Có 6/10 trung tâm mở lớp đạt trên 100% kế hoạch giao: Khoái Châu (159%), Ân Thi (143,3%), Kim Động (134,5%), Văn Lâm (115,7%), Tiên Lữ (102,9%), Phù Cừ (101%).

Trong quá trình giảng dạy, trung tâm BDCT đã thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn. Bên cạnh việc đảm bảo đúng, đủ những nội dung trong chương trình, trung tâm BDCT đã giới thiệu một số chuyên đề bổ sung: Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tình hình thời sự thế giới, trong nước và trong tỉnh; nhiều đơn vị đã đưa vào giảng dạy “Lịch sử tỉnh Hưng Yên” (10 tiết) – tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn; tổ chức cho học viên thăm quan các di tích lịch sử - văn hóa, các mô hình phát triển kinh tế - xã hội...nhằm giúp học viên liên hệ kiến thức lý luận đã học với thực tiễn. Nhờ đó, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản nhất về lý luận chính trị; quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng; sự vận dụng và phát triển lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lí tưởng của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới của đất nước, vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kết quả: 100% các bài kiểm tra, bài thi đạt yêu cầu, trong đó khá giỏi đạt 70 - 80%; 100% học viên dự học được công nhận tốt nghiệp Sơ cấp lý luận chính trị.

Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện thí điểm, trung tâm BDCT còn gặp một số khó khăn, hạn chế: Một số đơn vị, việc mở lớp chưa đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao. Phương pháp dạy và học chưa đổi mới mạnh mẽ, chưa khắc phục được lối dạy học “truyền thụ một chiều”, mang nặng tính thuyết trình, chưa phát huy tính chủ động, tích cực của người học; việc liên hệ thực tiễn để làm sáng tỏ lý luận, chủ trương, quan điểm của Đảng vẫn còn nhiều hạn chế. Việc tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức quản lý lớp học đối với cán bộ lãnh đạo, giảng viên trong trung tâm, giữa các trung tâm với nhau để nâng cao chất lượng chưa được quan tâm đúng mức. Việc dự giờ, rút kinh nghiệm chưa tổ chức thường xuyên, hiệu quả còn thấp…

Sở dĩ, công tác đào tạo Sơ cấp Lý luận chính trị tại địa phương của các trung tâm BDCT còn hạn chế như trên là do: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học ở một số đơn vị còn thiếu. Công tác củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giảng viên ở một số đơn vị còn chậm. Năng lực và kinh nghiệm quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng của một số trung tâm BDCT còn hạn chế. Chất lượng giảng dạy của một số giảng viên, nhất là giảng viên kiêm chức chưa thật hiệu quả.

Bên cạnh đó, qua 3 năm triển khai, chương trình Sơ cấp Lý luận chính trị thí điểm còn bộc lộ những tồn tại nhất định: Nội dung thể hiện của các bài còn khá nặng; nặng về lý luận, ít tính thực tiễn; đưa nhiều khái niệm, thuật ngữ trừu tượng (phần triết học, kinh tế chính trị) rất khó tiếp thu đối với đối tượng học. Việc chuyển tải các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước vào trong một số bài chưa thể hiện sinh động, dễ hiểu phù hợp với đối tượng tiếp thu…

Từ năm 2013, chương trình Sơ cấp Lý luận chính trị sẽ được triển khai chính thức theo tài liệu mới và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Các trung tâm BDCT cần phát huy những kết quả đạt được, chủ động hơn nữa trong việc chiêu sinh mở lớp, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế cách mạng hiện nay, cũng như nhu cầu đào tạo tại địa phương./.

Hải Loan, Lê Hiếu

 


Gửi cho bạn bè

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục