Sự kiện liên quan

Gửi cho bạn bè

Tin nổi bật

Cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

Cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

(TG)-Giới thiệu những những nội dung cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.