Hướng dẫn về việc xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị


 

HƯỚNG DẪN

Về việc xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị

 

          - Căn cứ Quyết định số 113 – QĐ/TW ngày 9 tháng 7 năm 2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương;

          - Căn cứ Quyết định số 185-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện);

          - Căn cứ Quy chế giảng dạy và học tập của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện kèm theo Quyết định số 1853-QĐ/BTGTW ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và công văn số 5723 – CV/BTGTW về điều chỉnh một số điều trong Quy chế giảng dạy và học tập của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương;

          - Căn cứ Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về việc xác định trình độ lý luận chính trị;

          Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn một số nội dung cụ thể  như sau:

1.     Căn cứ và thẩm quyền  xác định

- Lấy Chương trình sơ cấp lý luận chính trị theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11  tháng 12  năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị làm căn cứ để xác định trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị; Chương trình yêu cầu được xác định phải là các chương trình giáo dục lý luận chính trị do các cơ quan có thẩm quyền về giáo dục và đạo tạo của Đảng và Nhà nước thực hiện.

- Chương trình lý luận chính trị mà người có nhu cầu xác nhận đã học được tính tương đương Sơ cấp lý luận chính trị khi có ít nhất 80% số tiết lên lớp và 3/4 nội dung của chương trình tương đương với Chương trình được lấy làm căn cứ để xác định. Nếu chương trình đề nghị xác nhận chưa bảo đảm về thời lượng hay nội dung thì Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có thể tổ chức lớp bồi dưỡng cho đủ yêu cầu.

- Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tổ chức xác định và cấp giấy xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị cho người yêu cầu. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và thẩm định việc xác nhận để bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời...

2. Quy trình, thủ tục tiến hành xác định và cấp giấy xác nhận

- Người có nhu cầu xác nhận trình độ lý luận chính trị phải có hồ sơ đề nghị gồm: Đơn đề nghị xác định trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị; các văn bằng, chứng chỉ; bảng điểm (bản gốc hoặc bản sao có công chứng) chương trình lý luận chính trị đã được học; công văn đề nghị của cơ quan, chính quyền, đơn vị công tác.

- Căn cứ công văn đề nghị, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tổ chức xác định trình độ lý luận chính trị cho người có nhu cầu.

3. Giấy xác nhận

- Giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị có giá trị theo quy định tại Điều 5 Quy định 256 – QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X);

-  Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc tổ chức in theo mẫu chung do Ban Tuyên giáo Trung ương quy định (kèm theo).

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

Phạm Văn Linh

 

 

 

 

 

 


 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục