Hòa Bình: Học tập, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu


Tại Hội nghị, PGS.TS, Bùi Đình Phong, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã giới thiệu nội dung chuyên đề năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Sau Hội nghị này các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Thường trực các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai học tập tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình có hiệu quả, đúng thời gian quy định, hoàn thành trong Quý 1.

Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức kiểm tra, giám sát và định hướng việc sử dụng các trang mạng xã hội đảm bảo phải tuân thủ theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước, đồng thời đôn đốc thực hiện tốt kế hoạch học tập và làm theo Bác của mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tuỳ theo tình hình, điều kiện, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ đầu năm. Đưa nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ; bổ sung tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung về: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; gương “người tốt, việc tốt”; tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay để nêu gương và nhân rộng trong toàn tỉnh.

Các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Quyết định số 2489/QĐ-UBND, ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nghiên cứu, có giải pháp giúp đỡ, xây dựng mỗi xã có 01 sản phẩm đặc trưng để phát triển kinh tế, xã hội./.

Phạm Quang Hưng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.