Vĩnh Phúc: Tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngô Khánh Lân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Bám sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội

Trình bày báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 tại Hội nghị, đồng chí Ngô Khánh Lân khẳng định, năm 2017, ngành Tuyên giáo của tỉnh Vĩnh Phúc đã bám sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội, phản ánh kịp thời cho cấp uỷ định hướng công tác tư tưởng, dư luận xã hội trong tỉnh. Chủ động tham mưu đề xuất với cấp uỷ, tổ chức chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo; đổi mới và nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Nội dung, phương thức hoạt động công tác Tuyên giáo có bước đổi mới. Công tác tuyên giáo của tỉnh đã đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, tạo động lực để cả hệ thống chính trị và nhân dân quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kết quả và kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo ở cơ sở, địa phương như: công tác tuyên truyền trong việc dồn điền đổi thửa năm 2017 ở huyện Vĩnh Tường, kinh nghiệm học tập và làm theo gương Bác ở Đảng bộ Công an tỉnh, các nội dung về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; công tác quán triệt, học tập và giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội và quản lý, định hướng thông tin, tuyên truyền… nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề ra trong năm 2018.

 
 

Hội nghị cũng xác định, phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2018, công tác tuyên giáo của Vĩnh Phúc tập trung vào 10 nhiệm vụ cơ bản như sau: 

Thứ nhất, tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị...; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Tuyên giáo trong tình hình mới. 

Thứ hai, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; trao giải đợt I (19/5) Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên mục “ Vĩnh Phúc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phát trên Đài PT-TH tỉnh định kỳ hằng tháng. Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại và Ban chỉ đạo 94 của tỉnh.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu và kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền toàn diện đời sống xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tuyên truyền thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh; các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; các điển hình trong thi đua yêu nước. 

Thứ tư, tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018. 

 Thứ năm, triển khai nghiêm túc chỉ thị của Ban Bí thư về công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, bảo đảm tính chính xác của tư liệu, tính kiên định lập trường chính trị, quan điểm của Đảng trong những vấn đề liên quan đến lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, vai trò lãnh đạo, công lao to lớn của Đảng, Bác Hồ và các bậc tiền bối cách mạng.

Thứ sáu, tham mưu cấp uỷ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực khoa giáo.

Thứ  bảy, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 18/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ tám, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin báo chí; công tác tham mưu xử lý thông tin báo chí phản ánh chưa chính xác về tỉnh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Bản tin sinh hoạt chi bộ góp phần thực hiện tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền trong sinh hoạt đảng. Nâng cao chất lượng thông tin tại các hội nghị Báo cáo viên, hội nghị thông tin chuyên đề. Đổi mới việc cung cấp thông tin tại câu lạc bộ hưu trí tỉnh, hội nghị báo cáo viên hằng tháng. 

Thứ chín, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân theo Quyết định 221-QĐ/TW và Thông tri 40-TT/TU.

Thứ mười, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới”. Chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong tỉnh. 

Công tác tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, đồng chí Trần Văn Vinh đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên ngành Tuyên giáo của tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2017.

Đồng chí Trần Văn Vinh cũng nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra; nhiệm vụ đối với công tác tuyên giáo của tỉnh là quan trọng và nặng nề. Trong đó, cần phát huy ưu điểm, thành tích đạt được, khắc phục hạn chế, xác định rõ giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh để ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động bất ngờ. Tăng cường thông tin - tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân trên các lĩnh vực. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp; những chủ trương, định hướng chính sách của Đảng, Nhà nước; thông tin về kinh tế - xã hội của tỉnh cho các cơ quan báo chí, truyền thông. 

 
 Đồng chí Trần Văn Vinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Trần Văn Vinh đề nghị, cần tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) tgắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 6 về tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế; Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nghị quyết số 22, nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng Bản tin sinh hoạt chi bộ đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ các kỳ sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Kết luận số 13-KL/TU, ngày 19/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới”; cụ thể hóa 7 nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết để thực hiện mục tiêu nghị quyết đề ra. Bám sát Chương trình toàn khoá của cấp uỷ, chương trình năm 2018, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề và nội dung nhằm triển khai các chương trình, đề án trong lĩnh vực công tác tuyên giáo. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Bùi Thế Đức đã biểu dương những kết quả mà công tác tuyên giáo Vĩnh Phúc đạt được trong năm qua. Đồng chí Bùi Thế Đức cũng nhấn mạnh, những thành công của ngành tuyên giáo trong cả nước và sự phát triển toàn diện của Vĩnh Phúc, có sự đóng góp tích cực của ngành tuyên giáo Vĩnh Phúc trong năm 2017.

Nhất trí cơ bản với 10 nhiệm vụ mà Hội nghị đã đề ra, đồng chí Bùi Thế Đức cũng lưu ý, ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc cần tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Đảng như Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII… Đổi mới việc học Nghị quyết, như tổ chức học tập, viết thu hoạch đảm bảo việc quán triệt nghị quyết có chất lượng. Ngành tuyên giáo Vĩnh Phúc cũng cần chuẩn bị sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, Chỉ thị của Đảng theo tinh thần đổi mới bảo đảm đúng thời gian và nâng cao chất lượng.

Đồng chí Bùi Thế Đức cũng nêu rõ, Vĩnh Phúc cần triển khai các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo với tinh thần đổi mới nội dung và phương pháp công tác tuyên giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, các sự  kiện chính trị, kinh tế xã hội an ninh quốc phòng, đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch… Tổ chức các chương trình khảo sát, tập huấn, hội nghị, hội thảo theo hướng đổi mới, không chồng chéo, làm phiền cơ sở, địa phương. Bên cạnh đó, cần đổi mới công tác cán bộ.

Về kiến nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đối với Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Bùi Thế Đức cho biết, sẽ tiếp thu và báo cáo đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương để có ý kiến trao đổi trở lại.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Huy Vĩnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh nhấn mạnh, năm 2018, ngành Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở; đẩy mạnh vai trò của đội ngũ báo cáo viên cơ sở; thực hiện tốt hoạt động thông tin báo chí; tăng cường công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; bám sát thực tiễn để tham mưu cho cấp ủy Đảng các cấp chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo; các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, các địa phương trong năm 2018…

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Bùi Thế Đức đã trao tặng kỷ niệm chương của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 15  đồng chí có đóng góp tích cực vào ngành tuyên giáo.

 
 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã trao bằng khen cho 9 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo ở Vĩnh Phúc năm 2017.

 
 

Thu Hằng 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.