Bình Thuận: xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo 2018

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận đã tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành tốt 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) giao và những nội dung chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương; tích cực tham mưu cho BTVTU, Thường trực Tỉnh ủy nhiều văn bản chỉ đạo, và kịp thời hướng dẫn, phối hợp các ngành liên quan triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực liên quan đến công tác tuyên giáo, góp phần đảm bảo cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, BTVTU.

Hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh đã bám sát thực tiễn của tỉnh, sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của BTVTU, đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai các mặt công tác tuyên giáo đạt nhiều kết quả tích cực; trong đó, việc tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo định hướng hoạt động báo chí, văn học - nghệ thuật; công tác tham mưu phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, môi trường và xây dựng Đảng theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ đều có sự đổi mới, nâng dần chất lượng. 

Chất lượng tham mưu cho BTVTU, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành tổ chức thực hiện công tác chính trị tư tưởng trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên; nổi bật là đã tham mưu cho BTVTU tổ chức tốt việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tham mưu chỉ đạo ngày càng rõ nét, từng bước đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao lòng yêu nước, xây dựng niềm tin vào Đảng, vào chế độ; đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, phòng ngừa, ngăn chặn  nguy cơ “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh, phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, việc nâng hiệu quả tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, tuy có đổi mới nhưng hiệu quả chưa cao; Phát hiện, cổ vũ, nhân rộng nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội chưa nhiều, hiệu quả tác động thúc đẩy phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng trong Đảng bộ và nhân dân còn thấp; Việc chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, văn hóa, văn nghệ chưa tạo ra chuyển biến rõ nét. Công tác khoa giáo của Đảng còn nhiều hạn chế, chưa được quan tâm chú ý đúng mức và chưa ngang tầm trong tình hình hiện nay; Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu thủ đoạn "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa của các thế lực thù địch chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. 

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, toàn ngành Tuyên giáo Bình Thuận đã xác định và tập trung thực hiện tốt những nội dung:

Thường xuyên nắm bắt tình hình, định hướng nội dung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2018 theo chỉ đạo của Trung ương và của BTVTU; định hướng kịp thời về mặt chính trị tư tưởng và theo dõi hoạt động báo chí, truyền thông, văn hóa - văn nghệ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. 

Tham mưu BTVTU việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong toàn tỉnh; chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh. Tham mưu các hội nghị cung cấp thông tin thời sự chuyên đề, tình hình trong nước, trong tỉnh và quốc tế. Theo dõi, nắm bắt, tổng hợp và tham mưu xử lý về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch của Tỉnh uỷ về việc thực hiện Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư, tổ chức điều hành hoạt động Tổ cộng tác viên dư luận xã hội gắn tổ chức triển khai thực hiện Đề án đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet. 

Chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt: Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của BTVTU “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề năm 2018; tổ chức Hội nghị sơ kết, tuyên dương những điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19/5/2018).

Tham mưu BTVTU tổ chức kiểm tra về tình hình tổ chức quán triệt, học tập và cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 - Khóa XII. Tiếp tục tham mưu BTVTU chỉ đạo việc đổi mới trong học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy. 

Tham mưu tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm BDCT cấp huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh (Theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương) và tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2017 – 2018; kiểm tra và tổng kết 15 năm (2002 - 2017) thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với  sơ kết 10 năm (2008 - 2018) thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU của BTVTU (khóa XI) về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp; Triển khai các công việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ. Tham mưu BTVTU xuất bản “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (1930-1954)” và xây dựng đề cương biên soạn “Biên niên các sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (1954-1975)”; tổ chức nghiên cứu, tham mưu BTVTU ban hành Đề án “Tăng cường chất lượng dạy và học lịch sử đảng bộ địa phương trong trường học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”./.    

Tô Thành Long
Ban Tuyên giáo Tỉmh ủy Bình Thuận   
         

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.