Hiệu quả từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Tuy Đức

Nhiều trường, lớp được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn huyện
Nhiều trường, lớp được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn huyện

Nhận thức đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về vai trò, vị trí của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được kế thừa và phát huy từ truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bằng những giải pháp khả thi, làm cho phong trào phát triển, thu được kết quả tích cực.Trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện, cấp uỷ đảng các cấp trên địa bàn huyện Tuy Đức đã lựa chọn các giải pháp phù hợp, thiết thực.

Một là, phát huy vai trò của hệ thống ban chỉ đạo- coi đó là nhân tố cơ bản, đảm bảo cho phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá phát triển thường xuyên, ổn định. Nhất quán quan điểm chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào, để các nội dung văn hoá của phong trào thấm sâu vào mọi tầng lớp xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, đạo đức, lối sống và xây dựng đời sống văn hoá, Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá từ huyện đến xã phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai vận động nhân dân thực hiện. Các địa phương đã tập hợp, đoàn kết và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong cộng đồng dân cư, giúp phong trào xây dựng kinh tế địa phương không ngừng phát triển, thu nhập người dân từng bước được nâng lên, tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất được phát huy. Song song đó, trong quá trình vận động, những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân đều thực hiện tốt cơ chế dân chủ để phát huy quyền làm chủ của nhân dân...tạo điều kiện cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Là 1 trong 6 đơn vị hành chính của huyện, Quảng Tân là địa phương thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, góp phần cải thiện đời sống văn hoá cho nhân dân trên địa bàn xã, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội tạo ý thức tự lực tự cường, tinh thần lao động cần cù sáng tạo, đạo lý uống nước nhớ nguồn được hoà quyện trong mỗi con người, từng gia đình và toàn xã hội. Tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đã đề ra.

Hai là, các cấp ủy đảng và chính quyền đã chú trọng xây dựng và phát huy ý thức tự nguyện, tự giác; tinh thần chủ động tích cực, sáng tạo; năng lực tự quản và nguồn lực của cộng đồng, coi đó là yếu tố nội sinh để phong trào phát triển phát triển về cả chiều sâu và bề rộng.

Kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm, kết quả đạt được từ các phong trào trước đây, các cấp ủy và chính quyền đã xác định rõ sợi dây đan kết các phong trào hiện có về xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới chính là thiết thực để xây dựng và củng cố tình đoàn kết, xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội. 5 nội dung cơ bản: 1/phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xoá đói giảm nghèo; 2/xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh; 3/xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật; 4/xây dựng môi trường văn hoá sạch - đẹp - an toàn; 5/xây dựng các thiết chế văn hoá - thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá thể thao cụ thể và thiết thực này đã đáp ứng nhu cầu của người dân và cộng đồng dân cư, nên được các tầng lớp nhân dân trong huyện đồng tình và tham gia hưởng ứng mạmh mẽ. Phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, quỹ vì người nghèo đã quyên góp được 13.740.000đ, quỹ đền ơn đáp nghĩa 38.400.000đ... Xã Quảng Tân cũng là địa phương đi đầu trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo các hộ gia đình chính sách. Từ năm 2007 đến nay đã thăm và mua tặng quà cho 29 hộ được tổng số 18.000.000đ và xây dựng được 6 căn nhà đại đoàn kết…

Ba là, quán triệt tinh thần đảm bảo chất lượng, không chạy theo thành tích. Việc công nhận các danh hiệu văn hoá và khen thưởng động viên kịp thời cá nhân, gia đình, tập thể tiêu biểu xuất sắc, tạo động lực thi đua- coi đó là đòn bẩy thúc đẩy thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cũng được huyện Tuy Đức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, xã Quảng Tân là một điển hình đã thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, gắn thi đua yêu nước với toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, xem đây là động lực để động viên nhân dân toàn xã cùng ra sức lao động, sáng tạo, phấn đấu không ngừng hoàn thành nhiệm vụ. Theo đó, các ngành chức năng trong huyện đã tập trung nâng cao chất lượng quy trình, thủ tục, bình xét tập thể, cá nhân đạt chuẩn văn hoá thật sự tiêu biểu nổi bật trong việc thực hiện phong trào tại địa phương; thường xuyên kịp thời biểu dương những người tốt, việc tốt gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy các lễ hội dân gian trong cộng đồng được cấp uỷ đảng chỉ đạo thực hiện thông qua việc thường xuyên tổ chức dạy các lớp cồng chiêng, hát dân ca và chế tác nhạc cụ dân tộc. Trong xã đã có 21/21 thôn, bon xây dựng quy ước, hương ước, tổng số 13/21 thôn, bon văn hoá (đạt 61,9%), có 1.650/2.572 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm 64,15%). Hiện đã có 3 bon có nhà văn hoá cộng đồng, 1 bưu điện xã, 1 đài truyền thanh cơ sở. Cùng với đó, sự nghiệp giáo dục ở điểm sáng văn hoá Quảng Tân của huyện Tuy Đức phát triển cả về số lượng và chất lượng, trường lớp được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Số học sinh từ 3 – 5 tuổi đến lớp đạt 95%, cơ sở vật chất được đầu tư, không còn tình trạng lớp học ca 3/ngày... rất cần được nhân rộng.

Đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, lựa chọn giải pháp đúng và sâu sát thực tế, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn huyện Tuy Đức đã có nhiều thành tích đáng ghi nhận. Chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng lên đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước, phong trào đã vận động, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau phát triển kinh tế - xã hội và phát huy vai trò gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Điều này góp phần cũng cố nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế và xã hội của địa phương.Thông qua việc đa dạng hoá nội dung, phương thức chỉ đạo, triển khai và tuyên truyền vận động quần chúng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình, đối tượng và địa bàn từng nơi, góp phần đưa nhanh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá vào cuộc sống. Theo đó, từ cấp cơ sở, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào được đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng, nhằm đưa các nội dung văn hoá của phong trào thấm sâu vào mọi tầng lớp xã hội. Cấp uỷ các cấp đã phát huy dân chủ, tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai phong trào; bàn bạc và quyết định các biện pháp cụ thể để thực hiện phong trào, do đó đã khắc phục được tình trạng chỉ đạo mang tính hành chính, áp đặt. Cùng với đó, công tác tổ chức tuyên truyền đến người dân với nhiều hình thức linh hoạt như tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền trên đài truyền thanh cơ sở, treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu, tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp thôn, bon với tổng số 3.250 lượt người tham gia, giúp mọi người hiểu rõ về ý nghĩa, nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", từ đó tự nguyện, tự giác thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt, ở nhiều nơi còn tồn tại những yếu kém cần được nhanh chóng khắc phục, đó là có lúc, có nơi, một số cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chưa quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành và phối hợp đồng bộ trong việc tuyên truyền, vận động; hoặc chưa chú trọng trong việc sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình hay, tuyên dương động viên kịp thời. Nhiều thôn, bon văn hóa sau khi được công nhận, có biểu hiện buông lỏng công tác chỉ đạo, quản lý, tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu, dẫn đến giảm sút về chất lượng. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở nhiều nơi chưa được tổ chức, khai thác, phát huy đầy đủ; nội dung, phương thức hoạt động còn nghèo nàn. Tác động của phong trào đến tình trạng suy giảm về đạo đức, lối sống, nếp sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa đủ mạnh. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu thực hiện phong trào. Ý thức tự giác, tự nguyện, tinh thần chủ động, tích cực và vai trò tự quản ở nhiều thôn, bon, bản chưa được thực hiện và phát huy đầy đủ...

Để phát huy kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại yếu kém trong thời gian tới, cần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp trên địa bàn huyện. Cùng đó, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục về văn hóa và tổ chức lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phong trào ngày càng phát triển và phát huy hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và vận động quần chúng, làm cho mọi người dân, từng gia đình, từng cộng đồng dân cư và cơ quan, đơn vị hiểu rõ về ý nghĩa, nội dung của phong trào, từ đó tự nguyện, tự giác thực hiện. Đồng thời, đưa phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” vào nghị quyết của các cấp ủy đảng để tập trung lãnh đạo thực hiện. Gắn thực hiện phong trào với thực hiện xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Ngọc Vân  


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.