Năm 2013, tập trung triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo đó, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 2216/QĐ-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” – ngày 09/11; kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng xác định 13 nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần phải thực hiện trong năm 2013, gồm: Xây dựng, hoàn thiện thể chế về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và việc nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Hiến pháp; tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW; tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012 và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Đề án về PBGDPL; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức rà soát, đánh giá về chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp, tuyên truyền viên pháp luật; cấp thẻ báo cáo viên pháp luật; tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật; thực hiện rà soát, đánh giá tổ chức và hoạt động của các mô hình Câu lạc bộ pháp luật; tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…

Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cơ quan thi hành án dân sự địa phương căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), hàng năm (trước ngày 15/10) báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật).

PV Bộ Tư Pháp


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục