Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Khơi dậy ý thức tự giác và sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; phát huy truyền thống yêu nước,  sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy mạnh mẽ nội lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

- Các hoạt động tuyên truyền phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2013), triển khai sâu rộng và có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

          II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

          1. Tuyên truyền nội dung Lời kêu gọi thi đua ái quốc; mục đích, ý nghĩa và tác dụng của Lời kêu gọi thi đua ái quốc; các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

2. Tuyên truyền quan điểm của Đảng, Nhà nước về thi đua yêu nước: Chỉ thị 35-CT/TW ngày 3-6-1998 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21-5-2004 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Luật Thi đua khen thưởng; Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 10/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ…

3. Tuyên truyền những kết quả nổi bật thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong 65 năm qua; nhấn mạnh kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua – khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

4. Giới thiệu, biểu dương điển hình, nhân tố mới; các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng và các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Chú ý phát hiện, biểu dương những điển hình, tập thể và cá nhân học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

5. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc ở Trung ương và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; các công trình của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DIỄN RA TRONG DỊP KỶ NIỆM

Thực hiện theo Kế hoạch 04-HĐTĐKTTW ngày 23/3/2013 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tập trung vào các hoạt động sau:

1. Công tác chỉ đạo tuyên truyền

- Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền.

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo báo chí triển khai các hoạt động tuyên truyền.

2. Tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Nội dung thi đua cần thiết thực, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 theo tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”.

3. Tổ chức Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì tổ chức Lễ báo công của ngành thi đua, khen thưởng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, khu di tích Phủ Chủ tịch.

4. Tổ chức Hội thảo khoa học

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học nhằm  tiếp tục làm sáng rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và thực tiễn các phong trào thi đua yêu nước qua các giai đoạn cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

5. Tổ chức triển lãm ảnh

 Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước” để tuyên truyền, cổ động về phong trào thi đua, các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan tuyên truyền xây dựng hướng dẫn công tác tuyên truyền của địa phương, đơn vị mình; cụ thể hóa các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau ngày 11/6/2013; tích cực giới thiệu các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong phong trào thi đua, yêu nước.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên về việc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

- Các báo, đài Trung ương và địa phương tăng cường thời lượng phát sóng, mở chuyên trang, chuyên mục hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

- Các cơ quan tuyên truyền phối hợp chặt chẽ với Ban Thi đua – Khen thưởng các cấp để tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Thi đua lập thành tích chào mừng 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013)!

2. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

3. Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua!

4. Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm!

5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi mục đích, nhiệm vụ triển kinh tế - xã hội năm 2013!

6. Ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng!

7. Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!


TG

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục