Thực hiện công tác cán bộ theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh trong "Sửa đổi lối làm việc"


Năm 1947, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” dùng làm tài liệu học tập cho cán bộ, đảng viên để mỗi người học tập và rèn luyện, góp phần nâng cao trình độ lý luận, tư tưởng, tình cảm cách mạng, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, năng lực lãnh đạo, đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc"

Trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung bàn về 6 vấn đề chính: Phê bình và sửa chữa; Mấy điều kinh nghiệm; Tư cách và đạo đức cách mạng; Vấn đề cán bộ; Cách lãnh đạo; Chống thói ba hoa. Người đặc biệt quan tâm vấn đề cán bộ và quan điểm của Người về cán bộ gồm 4 vấn đề sau: Cần phải biết huấn luyện cán bộ; cần phải biết dạy cán bộ; cần phải biết lựa chọn cán bộ; cần phải có chính sách cán bộ vừa có giá trị lý luận vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

Về huấn luyện cán bộ: Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”(1). Điều đó cho thấy, muốn xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thì điều quan trọng nhất là Đảng phải làm tốt công tác huấn luyện cán bộ về: nghề nghiệp, chính trị, văn hóa và lý luận cho cán bộ. Theo Người: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”(2). Vì vậy, việc đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ là rất quan trọng. Vì cán bộ là cái “gốc” của mọi công việc, do đó, huấn luyện cán bộ là công việc “gốc” của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, huấn luyện nghề nghiệp cho cán bộ là khâu đầu tiên. Vì rằng, cán bộ làm nghề nào, ngành nào cũng phải học cho thành thạo công việc ở ngành, nghề ấy. Người nói: “Huấn luyện cho những cán bộ cao cấp, đến nay hoặc chưa làm, hoặc làm không đúng, lý luận và thực tế không ăn khớp với nhau, dạy theo cách học thuộc lòng”(3). Đồng thời, phải nghiên cứu những chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Chính phủ; học tập những kinh nghiệm thành công và thất bại; học tập lịch sử truyền thống cách mạng và sự phát triển trong từng thời kỳ… Theo đó, việc huấn luyện phải sắp xếp cách dạy và học, kiểm tra kết quả, sao cho cán bộ dần dần đi đến thành thạo công việc; huấn luyện chính trị, môn nào cũng phải có nhưng cần coi trọng nâng cao kiến thức văn hóa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, cán bộ là người phải có đủ năng lực đảm đương công việc dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Do đó, trước hết phải có ý thức trách nhiệm, người dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám phê bình, dám thừa nhận và sửa chữa khuyết điểm, v.v.. Cùng đó, để có đủ năng lực, cán bộ cần phải có sáng kiến và “bất kỳ việc to việc nhỏ, hễ thêm điều lợi, trừ điều hại cho quần chúng, giúp quần chúng giải quyết vấn đề khó khăn, tăng kết quả của việc làm, tăng sức sản suất của xã hội, đánh đổ sức áp bức của quân thù, đó là điều sáng kiến”(4). Một nhân tố khác cũng tác động rất mạnh đến năng lực của cán bộ, đó là trình độ nhận thức, lý luận. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác đào tạo, huấn luyện để nâng cao trình độ nhận thức, lý luận cho cán bộ. Người đã nêu lên 3 điều tệ hại liên quan đến trình độ nhận thức, lý luận của cán bộ đó là: kém lý luận, khinh lý luận và lý luận suông. Để khắc phục, cần phải luôn tuân thủ nguyên tắc: thống nhất giữa lý luận và thực tế, vì “lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế. Lý luận mà không áp dụng vào thực tế là lý luận suông”(5).

Về dạy cán bộ: Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng phải biết rõ cán bộ, cất nhắc cán bộ cho đúng, khéo dùng cán bộ, phân phối cán bộ cho hợp lý, giúp cán bộ cho đúng, giữ gìn cán bộ. Theo Hồ Chí Minh muốn sử dụng cán bộ phải đánh giá đúng cán bộ, đánh giá đúng phẩm chất và năng lực của cán bộ. Đánh giá đúng cán bộ không chỉ nhằm phát hiện cái hay của họ để khuyến khích, phát huy, mà còn thấy cái dở của họ để tìm cách giúp đỡ, khắc phục, vì: “Người ở đời, ai cũng có chỗ tốt và chỗ xấu. Ta phải khéo nâng cao chỗ tốt, khéo sửa chữa chỗ xấu của họ”(6). Để đánh giá đúng cán bộ, Người yêu cầu phải có quan điểm biện chứng vì cần phải nhìn mọi sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ không ngừng biến đổi và phát triển. Cán bộ cũng như vậy, “có người khi trước theo cách mạng mà nay phản cách mạng. Có người khi trước không cách mạng mà nay lại tham gia cách mạng. Thậm chí có người nay đang theo cách mạng, nhưng sau này có thể phản cách mạng... Quá khứ, hiện tại và tương lai của mọi người không phải luôn giống nhau”(7). Vì thế, khi xem xét, đánh giá cán bộ cần phải có cái nhìn toàn diện để đánh giá cán bộ một cách đúng đắn, khách quan và công tâm.

Về lựa chọn cán bộ: Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, muốn lựa chọn đúng cán bộ phải hiểu biết cán bộ, hiểu biết cán bộ thì sẽ giúp cho việc lựa chọn đúng cán bộ để sử dụng đúng cán bộ. Khi giao việc cho cán bộ phải phù hợp với khả năng, năng lực của cán bộ để phát huy được năng lực và dẫn đến thành công; đồng thời tránh được lãng phí của cán bộ và còn có tác dụng tích cực, làm cho cán bộ làm việc có hiệu quả cao ngày càng nhiều.Theo Người: “Năng lực của người không phải hoàn toàn do tự nhiên mà có, mà một phần lớn do công tác, do tập luyện mà có. Lãnh đạo khéo, tài nhỏ có thể hóa tài to. Lãnh đạo không khéo, tài to cũng hóa ra tài nhỏ”(8). Vì vậy, sử dụng cán bộ tuy đơn giản, song thực tế có không ít trường hợp việc sử dụng cán bộ lại mắc phải những căn bệnh như ham dùng người bà con, thân quen, ham dùng người nịnh hót, v.v.. Những căn bệnh ấy không chỉ gây hại cho Đảng, Nhà nước, mà còn làm ảnh hưởng đến chính những cán bộ không có năng lực khi được sử dụng, tạo điều kiện cho cái xấu của cán bộ phát triển, làm cho cái tốt của cán bộ khó có điều kiện phát huy.

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu những người làm công tác cán bộ phải có lòng “độ lượng vĩ đại” thì mới có thể đánh giá và sử dụng cán bộ một cách khách quan, công tâm; phải có “tinh thần rộng rãi” thì mới có thể sử dụng những cán bộ mình không ưa; phải có “tính chịu khó dạy bảo” thì mới có thể nâng đỡ những cán bộ còn kém, giúp cho cán bộ tiến bộ; phải “sáng suốt” thì mới khỏi bị bọn vu vơ bao vây, mà cách xa cán bộ tốt; “phải có thái độ vui vẻ, thân mật” thì các đồng chí mới vui lòng gần gũi mình; phải xác định rõ mục đích của sử dụng cán bộ là “để thực hành đầy đủ chính sách của Đảng và Chính phủ”(9). Phải tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực của họ và để có được điều đó, trước hết phải tạo môi trường dân chủ để “khiến cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến”(10). Khi đã trao quyền, giao việc, phải có niềm tin đối với cán bộ, vì tin tưởng và giao việc vừa là một cách đào tạo cán bộ, vừa là cách tạo động lực hành động cho cán bộ. Đồng thời, việc “cất nhắc cán bộ, phải vì công tác, tài năng, vì cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái. Như thế, công việc nhất đinh chạy”(11). Điều đó có nghĩa là việc cất nhắc cán bộ phải xuất phát từ hiệu quả công tác thực tế của cán bộ, và phải có tác dụng khuyến khích các cán bộ khác phấn đấu vươn lên, cố gắng để tiến bộ; phải tránh tình trạng trước khi cất nhắc thì không xem xét kỹ. Khi đã cất nhắc thì không giúp đỡ họ. Khi họ sai lầm thì đẩy xuống, chờ lúc họ làm khá, lại cất nhắc lên. “Một cán bộ bị nhắc lên thả xuống ba lần như thế là hỏng cả đời”(12). Theo Hồ Chí Minh, cách cất nhắc cán bộ cũng như cách đánh giá hiệu quả công tác của cán bộ có tác động trực tiếp đến “lòng tự tin, tự trọng” của cán bộ. Vì thế, người cán bộ lãnh đạo phải biết “tôn trọng”, “vun trồng” lòng tự tin, tự trọng của cán bộ; phải thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ và kịp thời nhắc nhở, uốn nắn sai lầm và khuyết điểm của cán bộ. Không nên để đến khi sai lầm và khuyết điểm đã trở nên nặng nề, “rồi mới đem ra “chỉnh” một lần, thế là “đập” cán bộ. Cán bộ bị “đập”, mất cả lòng tự tin, người hăng hái cũng hóa thành nản chí, từ nản chí đi đến vô dụng”(13).

Về chính sách cán bộ: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện đúng chính sách cán bộ là phải biết cán bộ, khéo dùng cán bộ, cất nhắc cán bộ, thương yêu cán bộ và phê bình cán bộ, vì: “Không phải vài ba tháng, hoặc vài ba năm, mà đào tạo được một người cán bộ tốt. Nhưng cần phải công tác, tranh đấu, huấn luyện lâu năm mới được. Trái lại, trong lúc tranh đấu, rất dễ mất một người cán bộ. Vì vậy, Đảng phải yêu thương cán bộ”(14). Theo Người, thương yêu  cán bộ không phải là vỗ về, nuông chiều, phó mặc; mà thương yêu là làm cho cán bộ hiểu, góp ý phê bình cán bộ trong công việc, trong sinh hoạt hàng ngà, vì đó “là giúp họ học tập thêm, tiến bộ thêm. Là giúp họ giải quyết những vấn đề khó khăn sinh hoạt, ngày thường thì điều kiện dễ chịu, khi đau ốm được chăm nom, gia đình họ khỏi khốn quẫn”(15). Thương yêu cán bộ là phải luôn luôn chú ý đến công tác của cán bộ: Hễ thấy có khuyết điểm thì giúp họ sửa chữa ngay; hễ thấy ưu điểm thì động viên, khuyến khích họ phấn đấu trong công việc. Khi phê bình cán bộ là phải có thái độ ứng xử đúng đối với cán bộ khi cán bộ có sai lầm, khuyết điểm, vì “người đời ai cũng có khuyết điểm. Có làm việc thì có sai lầm”(16). Người cán bộ không có gì phải sợ sai lầm và khuyết điểm mà vấn đề là ở chỗ cán bộ có nhận ra và cố gắng sửa chữa sai lầm, khuyết điểm không; và người lãnh đạo có tìm ra cách giúp cán bộ sửa chữa sai lầm, khuyết điểm không. Một người cán bộ chân chính cách mạng không phải là người không bao giờ có sai lầm, khuyết điểm, mà là những người có khả năng nhận thức được sai lầm, khuyết điểm của mình, tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục những sai lầm, khuyết điểm ấy. Đối với người lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải xác định rõ: “Trừ những người cố ý phá hoại, ngoài ra không ai cố ý sai lầm, sai lầm là vì không hiểu, không biết”(17); và đối với cán bộ mắc sai lầm, phải tìm cách để cán bộ tự nhận ra sai lầm và làm cho cán bộ vui lòng tự nguyện sửa đổi; tuyệt đối tránh thái độ qui chụp, công kích đối với cán bộ.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ là sự thống nhất giữa tính khoa học và tính nhân văn sâu sắc. Công tác cán bộ là việc làm hệ trọng và tinh tế, vì thế phải được suy tư và thực hiện trên cơ sở tôn trọng nhân cách con người và theo hướng khơi dậy, phát huy mặt tích cực, mặt thiện để đẩy lùi mặt tiêu cực, mặt ác trong mỗi con người. Công tác cán bộ trong chế độ xã hội của chúng ta dựa trên và thể hiện lòng yêu thương và quí trọng cán bộ sâu sắc. Chính quan điểm đó làm nên giá trị và sức sống tư tưởng của Người về cán bộ và công tác cán bộ.

 2. Thực hiện công tác cán bộ theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong "Sửa đổi lối làm việc" là rất quan trọng và cần thiết. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm công tác xây dựng và chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, đảng viên; xác định rõ đây là khâu then chốt, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Hồ Chí Minh đối với công tác cán bộ, vận dụng tư tưởng đó vào trong công tác nhân sự, dùng người một cách có hiệu quả nhất và đúng đắn nhất, Đảng ta thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng chỉ rõ: Đổi mới cán bộ lãnh đạo các cấp là mắt xích quan trọng nhất mà Đảng ta phải nắm chắc để thúc đẩy những cuộc cải cách có ý nghĩa cách mạng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: Đổi mới cán bộ và công tác cán bộ để đảm bảo sự nghiệp đổi mới và kế tục sự nghiệp lâu dài của Đảng là một nhiệm vụ quan trọng. Nghị quyết Trung ương 3 khóa VII nhấn mạnh: Cán bộ có vai trò cực kỳ quan trọng hoặc thúc đẩy hoặc kìm hãm tiến trình đổi mới. Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã khẳng định vai trò cán bộ có tính chất đặc biệt quan trọng, cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng. Tiếp đó, Đại hội IX của Đảng yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ mà trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý ở các cấp vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, trọng dụng những người có đức, có tài,v.v.. Theo đó, việc đổi mới công tác cán bộ ngày càng được thể hiện rõ hơn, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, thể hiện rõ trong tư duy, cách làm; vừa kế thừa những thành quả, kinh nghiệm đã đạt được, vừa đáp ứng yêu cầu của tiến trình đổi mới đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

Sau mười năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ tiến bộ, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đội ngũ cán bộ được tăng cường về số lượng, nâng lên về chất lượng, cơ cấu ngày càng hợp lý hơn. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và tích cực chủ động hội nhập quốc tế.Công tác cán bộ phải kết hợp chặt chẽ với công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phục vụ mục tiêu nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

Luôn coi công tác cán bộ là khâu then chốt trong toàn bộ hoạt động, là nguyên nhân thành, bại của cách mạng, Đảng ta đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ vững mạnh - những người có vai trò rất quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, trong việc đánh giá, sử dụng, đề bạt cán bộ. Theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh, đội ngũ này phải thật sự là những người hội đủ cả đức lẫn tài, phải vừa có tâm vừa có tầm; phải biết nhìn xa, trông rộng, phải hiểu biết về con người, thực sự quan tâm và yêu thương cán bộ, phải thật sự vô tư trong sáng, phải có tư chất của người làm công tác tổ chức cán bộ và nhất là phải được đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ ở lĩnh vực này, bảo đảm cho người làm công tác cán bộ phải nhìn cho ra được những cán bộ có tài thật, đức thật và những con người tài giả, đức giả để gạt bỏ và trọng dụng, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ hiện nay. Theo đó, công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược được quan tâm chỉ đạo, triển khai tích cực và gắn với nhiệm vụ chính trị, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên; quy hoạch “mở” và “động”; quy hoạch cấp uỷ làm cơ sở quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Trong đó, quy hoạch là định hướng, phát hiện nguồn, là đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để chuẩn bị nguồn cán bộ cho giai đoạn mới. Luân chuyển cán bộ, đảm bảo cán bộ đủ đức, đủ tài, có trải nghiệm thực tiễn, lên ngang tầm nhiệm vụ được giao chính là một trong những giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ một cách bài bản, toàn diện đối với cán bộ lãnh đạo và quản lý, đặc biệt là cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược… Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng hơn; nội dung, phương pháp đào tạo từng bước được đổi mới, kết hợp giữa học lý luận với nâng cao kỹ năng thực hành. Việc quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện nghiêm túc theo hướng công khai, minh bạch, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, thiếu khách quan khi xem xét, quyết định về công tác cán bộ, đảm bảo sử dụng đúng người, đúng việc.

Có thể nói, công tác cán bộ thời gian qua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới. Nội dung, phương pháp, cách làm có nhiều đổi mới và tiến bộ ở từng khâu, từng việc phù hợp với từng giai đoạn. Trong thực hiện công tác cán bộ đã gắn kết các khâu để tạo ra sự đổi mới đồng bộ. chuyển biến tích cực và có hiệu quả trong thực tiễn. Tiếp tục kết quả đã đạt được, nhận thức rõ vai trò, vị trí của công tác cán bộ, Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Có cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài”(18). Trên tinh thần đó, thấu triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, nhất là những chỉ dẫn của Người trong "Sửa đổi lối làm việc", các cấp ủy Đảng và chính quyền đã tăng cường vai trò lãnh đạo tập thể của cấp ủy và tổ chức đảng, đồng thời xác định rõ quyền hạn, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và cơ quan tham mưu trong công tác tổ chức cán bộ. Coi trọng việc bố trí người đứng đầu tổ chức, cơ quan có đủ đức, tài; có tính Đảng cao, tinh thần trách nhiệm cao; gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nói đi đôi với làm... Đặc biệt, việc đổi mới mạnh mẽ, triển khai đồng bộ các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ" đã chỉ rõ: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thực dụng, thoái hoá, biến chất, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm, thiếu tự giác rèn luyện phấn đấu trong một bộ phận không nhỏ đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn đang diễn ra nghiêm trọng, làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền và chế độ... Vì vậy, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh đang là yêu cầu cấp thiết trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

Có thể nói, tuy vẫn còn những hạn chế, song công tác cán bộ đã được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan; đã lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất và năng lực của cán bộ. Việc đánh giá cán bộ lãnh đạo căn cứ vào hiệu quả công việc, khả năng đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể, tạo ra sự tiến bộ và kết quả cụ thể trong ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị mình phụ trách đã có tác dụng rõ rệt. Việc không bổ nhiệm, đề bạt những người không đủ phẩm chất và năng lực; đưa ra khỏi Đảng những cán bộ suy thoái về đạo đức, lối sống, quan liêu, tham ô, tham nhũng... theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, đã góp phần ngày càng đổi mới và nâng cao chất lượng cán bộ và công tác cán bộ của Đảng như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn./.

Nguyễn Văn Công
Giám đốc khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

____________________________________________________

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),  (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2000, t.5, tr.269, 269, 269-270, 244, 234, 279, 278, 280, 279, 280, 281, 282, 282, 282-283, 285, 283, 283.

(18) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H, 2016, tr.195.

 


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.