Quảng Trị: Quyết tâm cao của toàn Đảng bộ trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong nội bộ” . Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã khẳng định quyết tâm cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thể hiện rõ tính chiến đấu của Đảng, góp phần tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng trong hàng triệu cán bộ, đảng viên và đáp ứng đúng kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân về xây dựng dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

 Thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết một cách khẩn trương, hiệu quả. Ngay sau khi nhận được Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 30 - KH/TU, ngày 07/12/2016 về “tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII”. Việc tổ chức học tập, quán triệt diễn ra hết sức nghiêm túc, hiệu quả, tính đến ngày 10/3/2017, toàn tỉnh đã tổ chức mở 490 lớp (20 lớp chủ chốt, 280 lớp xã, phường, thị trấn và 191 lớp trong khối cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp do cấp huyện tổ chức) với hơn  56.000 cán bộ, đảng viên tham gia, đạt tỉ lệ 98,6%. Cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết do các cấp ủy Đảng tổ chức 100% có bài thu hoạch cá nhân.

Việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện một cách khẩn trương bằng những giải pháp quyết liệt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 53-KH/TU, ngày 24/4/2017, về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII phù hợp với tình hình của cấp mình.  

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết tập trung vào 4 nhóm giải pháp trọng tâm của Nghị quyết là: Công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; Về cơ chế chính sách; Về kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; Về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; gắn với đề ra các giải pháp thực hiện đồng bộ, toàn diện 4 đột phá: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng và công tác dân vận; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. 

Trên cơ sở quán triệt 4 nhóm giải pháp trọng tâm và 4 đột phá mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã chỉ rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã lựa chọn và chỉ đạo thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, đầu việc cụ thể để chỉ đạo thực hiện nhằm đưa Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII thực sự thấm sâu vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Một là, nhóm giải pháp “Công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình”, phát huy trí tuệ và dân chủ hóa trong sinh hoạt Đảng, đưa nội dung thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW vào sinh hoạt chi bộ một cách thiết thực và có hiệu quả. Ngày 22/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 47-KH/TU, về tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ với chủ đề “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ”. Đây là cách làm mới, một giải pháp trong Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. 
Mục đích, yêu cầu của Diễn đàn đặt ra là tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tại các chi, đảng bộ cơ sở, để mỗi cán bộ, đảng viên nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và tự liên hệ với 27 biểu hiện mà Nghị quyết TW4 chỉ rõ. Thông qua đối thoại tại diễn đàn, mỗi cán bộ, đảng viên nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, thấm sâu 27 biểu hiện và các giải pháp khắc phục mà Nghị quyết TW 4 đã chỉ ra; tự soi, tự sửa đối với bản thân để chủ động ngăn ngừa các vi phạm. 

Nhận thức mục đích, yêu cầu, nội dung của Kế hoạch số 47-KH/TU, các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện Diễn đàn. Ngay đầu tháng 5/2017, có 16/16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tiến hành chọn chi bộ làm điểm theo các loại hình tổ chức đảng. Hầu hết các đảng bộ trực thuộc đã chọn 3 chi bộ làm điểm , riêng Huyện ủy Hướng Hóa chọn 15 đơn vị (6 chi bộ trực thuộc huyện ủy, 2 chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện, 7 chi bộ thuộc Đảng bộ xã, thị trấn), Huyện ủy Cam Lộ chọn 5 đơn vị, Thành ủy Đông Hà chọn 5 đơn vị (khối phường, khối lực lượng vũ trang, khối cơ quan hành chính, khối đơn vị sự nghiệp, khối doanh nghiệp) làm điểm. Nhiều chi bộ làm điểm đã tổ chức Diễn đàn từ rất sớm, trong tháng 4, tháng 5 đã hoàn thành như: Chi bộ Trường THPT Lê Lợi (ngày 25/4/2017), Chi bộ Hội LHPN tỉnh (5/5/2017), Chi bộ thôn Bụt Việt (9/5/2017), Đảng bộ thị trấn Khe Sanh, Đảng bộ thị trấn Lao Bảo…Tính đến ngày 20/6/2017, có 54 chi bộ triển khai Diễn đàn điểm trong toàn Đảng bộ.

Diễn đàn đã bước đầu tạo được môi trường sinh hoạt Đảng dân chủ, sôi nổi, sinh động, thẳng thắn. Có thể nói đây là một hình thức sinh hoạt mới đem lại không khí, làn gió mới trong sinh hoạt Đảng, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình và đánh giá cao, là một bước đổi mới trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình trong Đảng. Diễn đàn đã thực sự tạo sự chuyển biến trong nhận thức tập thể cấp ủy chi bộ và cá nhân mỗi đảng viên; Diễn đàn cũng đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong hành động của mỗi tổ chức cơ sở đảng và cá nhân mỗi đảng viên: góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, tính chiến đấu của đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Đối với cá nhân mỗi đảng viên: thay đổi rõ nét nhất là về tinh thần, thái độ tham gia học tập lý luận chính trị, các Nghị quyết của Đảng được nâng lên, tham gia tích cực, đầy đủ hơn; chủ động tham gia phát biểu ý kiến tại các cuộc họp; việc chấp hành thời gian làm việc, thái độ, trách nhiệm với công việc, ý thức phục vụ nhân dân tốt hơn; một số đơn vị thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, hoàn thành các thủ tục đúng thời gian quy định; Đối với đảng viên địa bàn khu dân cư, ý thức gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân cao hơn, sâu sát với phong trào, hoạt động, có trách nhiệm hơn trong tham gia các phong trào của địa phương…

Hai là, để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết Trung ương4, khóa XII, Quy định 101-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành uỷ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2017; tại hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2018 đã mở rộng thêm việc ký kết đến người đứng đầu các sở, ngành cấp tỉnh, theo đó,  định hướng cụ thể những vấn đề trọng tâm nổi lên của Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị cần tập trung giải quyết bằng cam kết trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Qua quá trình thực hiện cam kết cho thấy kết quả đạt được rõ nhất là chuyển biến về mặt nhận thức trong việc thực hiện trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt hơn, hiệu quả công tác được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị đã chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, xây dựng phong cách dân chủ, khoa học, nêu gương. Việc xác định rõ ràng, cụ thể các nội dung cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy là “chìa khóa” để các địa phương chọn việc, chọn điểm, tạo điểm nhấn, sức bật mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Ba là, về công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về đánh giá cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành cấp tỉnh xây dựng và triển khai đồng bộ Quy chế và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ. Quảng Trị là một trong những địa phương trong cả nước triển khai sớm Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ. Kết quả đạt được rõ nhất của việc thực hiện Quy chế và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ là đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền đánh giá cán bộ; các nội dung đánh giá và chấm điểm đều gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng, bước đầu tạo không khí dân chủ, công khai trong đánh giá cán bộ, đảng viên; việc đánh giá cũng đã sát hơn, giảm dần được bệnh thành tích, hình thức.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo hoàn thành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2015-2020; hoàn thành xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện, sở, ngành nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ, chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các văn bản quy định về công tác cán bộ và chính sách cán bộ cho phù hợp với quy định của Trung ương; chỉ đạo rà soát bằng cấp của cán bộ, công chức trong toàn hệ thống chính trị để làm tốt công tác quản lý cán bộ, chấn chỉnh các sai sót, vi phạm, chủ động hơn trong đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Hoàn thành phê duyệt Đề án vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn… đảm bảo đồng bộ, thống nhất, liên thông trong hệ thống chính trị. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01 – NQ/TW ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020”. Xây dựng và thực hiện Quy định về việc lấy ý kiến đánh gia sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Phát huy hiệu quả Dự án “Dân chấm điểm M-Score”

Năm là,
nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng và công tác dân vận, phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội mà Nghị quyết TW 4 khóa XII đã xác định,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động ban hành và chỉ đạo thực hiện một số Đề án, Quy định trên các mặt công tác xây dựng Đảng, làm cơ sở, căn cứ để chỉ đạo giải quyết khâu khó, khâu yếu trong công tác xây dựng Đảng. Ban hành Quy trình sử dụng đường dây tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tỉnh Quảng Trị không thiết lập đường dây nóng nhưng đã xây dựng cơ chế tiếp nhận thông tin phản ánh gửi đến Tỉnh ủy; hàng năm tiếp nhận trên 600 lượt ý kiến phản ánh, kiến nghị, góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân gửi đến cơ quan Đảng, được Thường trực Tỉnh ủy lắng nghe và chỉ đạo giải quyết kịp thời nhiều vấn đề phát sinh, góp phần ổn định tình hình tư tưởng và dư luận xã hội ở địa phương. Ban hành và thực hiện “Đề án phát triển tổ chức đảng và đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước”; năm 2017 đã phát triển mới thêm 6 tổ chức đảng, nâng tổng số doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức đảng lên 49 đơn vị (một số địa phương làm tốt như Đông Hà, Gio Linh, thị xã Quảng Trị...); phát triển được 8 đảng viên là người lao động tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng thuộc địa bàn huyện Hướng Hóa. Thành lập mới được 29 công đoàn cơ sở, 12 cơ sở Đoàn, 02 tổ chức hội  Cựu chiến binh; phát triển mới 1.930 đoàn viên công đoàn, 418 đoàn viên thanh niên, 7 hội viên cựu chiến binh trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; là những kết quả đáng ghi nhận, khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong giải quyết khâu khó hiện nay về phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Ban hành Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Quy trình chỉ đạo xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi đến Tỉnh ủy. Nhiều huyện, thị, thành uỷ đã thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cấp uỷ, lãnh đạo huyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân, giải quyết trực tiếp nhiều vấn đề phát sinh từ cơ sở.  Chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, ban hành quy định thời gian xử lý, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các tổ chức, cá nhân gửi đến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thành lập và chỉ đạo hoạt động Tổ rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, qua đó đã kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các địa phương, đơn vị trong thực hiện các chủ trương của tỉnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực các quyết định lãnh đạo của cấp ủy.

  Để thực hiện tốt giải pháp về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền mà Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về các nội dung giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội hàng năm. Trong năm 2017 đã chỉ đạo xây dựng Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội sau giám sát, phản biện”;  là cơ sở quan trọng tiếp theo để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai hiệu quả hơn nữa hoạt động giám sát và phản biện xã hội, khẳng định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Sáu là, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát: Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát, nhất là đối với những vấn đề bức xúc, nổi cộm, có dư luận để góp phần ổn định tình hình. Trong năm 2017, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra đối với 592 tổ chức đảng cấp dưới (tăng 02 tổ chức đảng), 636 đảng viên (tăng 175 đảng viên); giám sát 513 tổ chức đảng và 568 đảng viên (tăng 58 đảng viên); tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện những điều đảng viên không được làm. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 295 đảng viên (tăng 70 đảng viên), có tác dụng tích cực trong giáo dục, ngăn ngừa, răn đe các hành vi vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Lãnh đạo các cơ quan nội chính, cơ quan tố tụng tập trung phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp phát sinh và các vụ án vụ việc diện Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo.

Trong các năm 2016, 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với 20 cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy về một số nội dung bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, địa bàn. Tập thể ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã nghiêm túc kiểm điểm tập thể và cá nhân, gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4 khóa XII trên tinh thần phê và tự phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, chân tình, tin cậy và có tính xây dựng cao. Đoàn kết trong Đảng, mà trực tiếp là trong Thường trực, Ban Thường vụ cấp uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ được đề cao; sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin của Nhân dân được nâng lên. Bước đầu thực hiện tốt việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Có thể khẳng định, sau 01 năm thực hiện, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã thực sự tạo ra những chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tin rằng với những kết quả đã đạt được cùng với sự vào cuộc hết sức quyết liệt của toàn Đảng bộ hiện nay sẽ là góp phần đẩy lùi có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong nội bộ…. đem lại sự trong sạch, vững mạnh trong toàn Đảng bộ.

Châu Minh 

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.