Xây dựng chương trình hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)

* Tỉnh ủy Hải Dương xác định, nhằm đưa nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) vào thực tiễn, đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền đối với đổi mới trong giáo dục, đào tạo; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị giải quyết dứt điểm các hiện tượng tiêu cực kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất và năng lực người học; thực hiện đổi mới căn bản hình thức và phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả giáo dục, bảo đảm trung thực, khách quan. Tỉnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập gắn với quy hoạch chung của cả nước; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo với mục tiêu đặt chất lượng lên hàng đầu; phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới; huy động các nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục, đào tạo. Tỉnh nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế; triển khai các đề án phát triển giáo dục.

Để thực hiện Nghị quyết về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Hải Dương tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu: chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện phát triển kinh tế - xã hội gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định...

* Để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), Thành ủy Cần Thơ đề ra nhiều nhiệm vụ cụ thể. Trên cơ sở Nghị quyết về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Thành ủy Cần Thơ đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh; phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với bảo đảm quốc phòng an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh có sức chiến đấu cao. Cần Thơ triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với lĩnh vực kinh tế-xã hội, Thành ủy Cần Thơ đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 7 nhóm giải pháp: tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh góp phần ổn định kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế như tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, tái cơ cấu ngành sản xuất, dịch vụ. Thành phố đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá: hoàn thiện các thể chế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo, Thành ủy Cần Thơ đề ra mục tiêu tổng quát là tạo chuyển biến căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục đào tạo theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo.

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) đến cán bộ chủ chốt của tỉnh. Hội nghị dành thời gian thảo luận để nâng cao hiệu quả việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)

Đồng chí Mai Văn Chính, Bí thư Tỉnh ủy Long An đề nghị các cán bộ chủ chốt của tỉnh quán triệt sâu sắc để có nhận thức đúng đắn, toàn diện về các quan điểm, nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI); liên hệ thực tế để có sự chuẩn bị xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI); cụ thể hóa, thực hiện phù hợp tình hình thực tế ở từng đơn vị, địa phương./.

Theo TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.