Nâng cao chất lượng, hiệu quả bản tin "Thông báo nội bộ" phục vụ sinh hoạt chi bộ

Trong những năm đầu, do khó khăn về kinh phí, các tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương nhân sao nguyên bản "Thông báo nội bộ" của Ban Tuyên giáo Trung ương gửi xuống các đảng bộ xã, phường, thị trấn, các chi bộ cơ quan, đơn vị, trường học... Sau này, do nhu cầu của cơ sở và tác dụng thiết thực của "Thông báo nội bộ" nên các tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương đã biên tập và phát hành bản tin của đảng bộ mình trên cơ sở sử dụng nội dung phần tin trong nước, thế giới và văn bản mới từ "Thông báo nội bộ" của Ban Tuyên giáo Trung ương và đưa thêm nội dung phần tin địa phương, tin của ngành. Hiện nay, ngoài "Thông báo nội bộ" của Ban Tuyên giáo Trung ương, cả nước có 64 bản tin và ba tạp chí sinh hoạt chi bộ của 63 tỉnh, thành phố, bốn đảng bộ trực thuộc Trung ương được phát hành đến các chi bộ trong toàn Ðảng.

Từ khi ra đời đến nay, "Thông báo nội bộ" của Ban Tuyên giáo Trung ương và bản tin của các tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương (gọi chung là bản tin "Thông báo nội bộ") tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích là tài liệu mang tính nội bộ của Ðảng, phục vụ sinh hoạt chi bộ và cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Bản tin "Thông báo nội bộ" đăng tải thông tin về tình hình thời sự trong nước, thế giới; các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Trung ương, của đảng bộ; các tin, bài có tính lý luận - thực tiễn về công tác xây dựng Ðảng; định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước; các mô hình, điển hình tiên tiến trong việc đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, góp phần nhân rộng cách làm hay, kinh nghiệm tốt; đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với quần chúng nhân dân. Gần ba năm qua, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/T.Ư ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị, các bản tin "Thông báo nội bộ" đều mở chuyên mục hoặc đăng các tin, bài về tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ðồng thời, để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, các bản tin "Thông báo nội bộ" đăng các tin, bài có tác dụng tích cực trong việc đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu nhằm giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Hiện nay, việc sử dụng bản tin "Thông báo nội bộ" trong sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/T.Ư ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư (khóa X) về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và Hướng dẫn số 05-HD/BTCT.Ư ngày 25-5-2007 của Ban Tổ chức Trung ương về "Nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng". Nhìn chung, cách thức sử dụng bản tin "Thông báo nội bộ" trong sinh hoạt chi bộ đa dạng và linh hoạt, phụ thuộc vào điều kiện của từng loại hình chi bộ. Qua khảo sát thực tế ở một số chi bộ, đảng bộ cơ sở cho thấy, các chi bộ đều sử dụng bản tin "Thông báo nội bộ" làm nội dung sinh hoạt chính trị trong thời gian khoảng 30 phút đầu cuộc họp, đồng chí bí thư chi bộ lựa chọn những tin, bài quan trọng đọc nguyên văn hoặc trình bày tóm tắt những nội dung chính cho đảng viên nghe. Ở một số chi bộ, bản tin được đảng viên truyền tay nhau đọc để từng người có điều kiện nghiên cứu kỹ hơn nội dung thông tin. Tuy nhiên, do đặc thù của từng loại hình chi bộ mà hiệu quả sử dụng và tác dụng của bản tin "Thông báo nội bộ" cũng có mức độ khác nhau. Ðối với những chi bộ ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa là những nơi ít có điều kiện tiếp cận với các loại sách, báo, tạp chí thì bản tin "Thông báo nội bộ" được cán bộ, đảng viên quan tâm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả. Còn đối với những chi bộ ở khu vực đô thị, chi bộ ở các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, do cán bộ, đảng viên được tiếp nhận nhiều nguồn thông tin nên sự quan tâm và sử dụng bản tin "Thông báo nội bộ" còn hạn chế.

Cùng với các báo, tạp chí, bản tin của Ðảng từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương, bản tin "Thông báo nội bộ" là một ấn phẩm có vai trò, tác dụng quan trọng trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện quyền của đảng viên được thông tin về tình hình thời sự trong nước, thế giới; các quan điểm, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các công việc của Ðảng theo quy định của Ðiều lệ Ðảng. Thông qua việc sử dụng bản tin "Thông báo nội bộ" trong sinh hoạt chi bộ, góp phần làm cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt bốn nhiệm vụ của đảng viên theo quy định Ðiều lệ Ðảng, các nhiệm vụ cụ thể do cấp trên và chi bộ giao, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Ðể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Ðảng trong tình hình mới, bản tin "Thông báo nội bộ" cần tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và đối tượng phục vụ, là một công cụ quan trọng của ngành tuyên giáo thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, phục vụ cơ sở, phục vụ cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng bản tin "Thông báo nội bộ", bảo đảm nội dung ngắn gọn, thiết thực, mang tính định hướng tư tưởng, tính giáo dục, phù hợp thời gian sinh hoạt của chi bộ; tăng cường những thông tin có tính nội bộ, góp phần giải đáp những vấn đề bức xúc về tư tưởng hiện nay; những thông tin có tính chỉ đạo và định hướng tư tưởng về những vấn đề thời sự "nóng" đang diễn ra ở địa phương, trong nước và trên thế giới được dư luận cán bộ, đảng viên quan tâm; các thông tin về công tác xây dựng Ðảng, đấu tranh phê phán những tư tưởng lệch lạc, sai trái, những vấn đề cần trao đổi, nhắc nhở để cán bộ, đảng viên có thể thảo luận, bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình, giúp công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Ðảng ngày càng được nâng cao, tạo sự phong phú, hấp dẫn trong sinh hoạt chi bộ. Chú trọng thường xuyên công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với bộ phận làm công tác biên tập, đội ngũ cộng tác viên; tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa Ban biên tập các bản tin "Thông báo nội bộ" để hợp tác cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả bản tin, phù hợp nhu cầu của các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong từng thời kỳ nhất định. Xây dựng cơ chế kiểm tra, đánh giá việc sử dụng và có hình thức biểu dương, khen thưởng thích hợp những địa phương, đơn vị làm tốt công tác biên tập, phát hành, sử dụng bản tin "Thông báo nội bộ". Ðịnh kỳ hằng năm, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc sử dụng bản tin "Thông báo nội bộ" của các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trong đảng bộ.


  • TRƯƠNG MINH TUẤN
    Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo,
    Ban Tuyên giáo Trung ương

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.