• Số người tham gia bảo hiểm xã hội không ngừng tăng

  Số người tham gia bảo hiểm xã hội không ngừng tăng

  (TG) - Ngày 23-5-2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), trong đó, tiếp tục khẳng định quan điểm: “BHXH là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước”.

 • Năm bài học để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

  Năm bài học để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

  Ban Tổ chức Trung ương cho biết đến hết ngày 30/6/2020, đã có 52.000 tổ chức cơ sở đảng chiếm 99,7% tổng số tổ chức cơ sở Đảng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

 • Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2009-2019

  Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2009-2019

  (TG) - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta; là khâu đột phá nhằm thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp, dịch vụ, từng bước nâng cao trình độ cho đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật.

 • Đại hội Đảng cấp cơ sở: Chắc từng khâu, chuẩn từng bước

  Đại hội Đảng cấp cơ sở: Chắc từng khâu, chuẩn từng bước

  Trong mỗi kỳ Đại hội Đảng, cùng với việc quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới, việc bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng luôn là nội dung rất quan trọng.

 • Đảng bộ Thành phố Tuy Hòa: Đổi mới để phát triển

  Đảng bộ Thành phố Tuy Hòa: Đổi mới để phát triển

  (TG)-Với tinh thần đoàn kết, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Tuy Hòa đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tuy Hòa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 • Nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Bà Rịa - Vũng Tàu

  Nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Bà Rịa - Vũng Tàu

  (TG) - Xác định việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng, mang tính cấp bách, thường xuyên và lâu dài, thời gian qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện.

 • Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

  Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

  (TG) - “Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển kinh tế tương đối cao, bền vững, trên nền tảng khai thác tốt nhất các nguồn lực, với người dân là trung tâm của đô thị” là nội dung được nêu trong Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” (theo Quyết định số 6179/QĐ-UBND, ngày 23-11-2017).

 • Sơn Dương phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp

  Sơn Dương phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp

  (TG) - Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, ra sức phấn đấu xây dựng huyện Sơn Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống cách mạng hào hùng của miền đất đã vinh dự là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến, huyện Anh hùng.

 • Những vấn đề đặt ra khi Bí thư Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Qua thực tế tỉnh Thái Bình

  Những vấn đề đặt ra khi Bí thư Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Qua thực tế tỉnh Thái Bình

   Những năm qua, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị mà trọng tâm là đối với Nhà nước đã có những đổi mới quan trọng. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về đổi mới hệ thống chính trị, tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, góp phần vào sự phát triển đất nước, thực tiễn đang đặt ra một số vấn đề cần tiếp tục giải quyết và tìm tòi, phát triển lý luận nhằm vừa bảo đảm được vai trò, vị trí của đảng cầm quyền, vừa phải bảo đảm nguyên tắc của Nhà nước dân chủ và pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

 • Sinh hoạt tư tưởng trong họp chi bộ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Sinh hoạt tư tưởng trong họp chi bộ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Sinh hoạt tư tưởng trong họp chi bộ là một phần quan trọng nhằm giúp đảng viên có được nhận thức, hiểu biết, tình cảm đúng đắn đối với những vấn đề cụ thể, nhất là vấn đề đang có ý kiến khác nhau. Qua đó, góp phần tích cực vào việc phòng, chống những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở các đảng viên trong chi bộ.

 • Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

  Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

  (TG)- Thành phố quyết định coi hiệu quả, kết quả việc thực hiện CCHC là một trong những tiêu chí cốt lõi, quan trọng để xét “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” khi bình xét chi thu nhập tăng thêm đối với người đứng đầu theo theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND.

 • Điểm mới trong Quy định số 214-QĐ/TW

  Điểm mới trong Quy định số 214-QĐ/TW

  (TG) - Để thực hiện Quy định 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý” có hiệu quả, đi vào cuộc sống, cần chú ý quan tâm một số nội dung căn cốt và mới của Quy định này.

 • Kinh nghiệm từ tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở tại Phú Thọ

  Kinh nghiệm từ tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở tại Phú Thọ

  Do chuẩn bị kỹ nên dự kiến nhân sự cấp ủy ở các cơ sở đại hội điểm đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu độ tuổi hợp lý, chất lượng được nâng lên về trình độ văn hóa và trình độ lý luận chính trị.

 • Thị ủy Sapa (Lào Cai): Quá trình xây dựng, thảo luận văn kiện đại hội Đảng các cấp phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng

  Thị ủy Sapa (Lào Cai): Quá trình xây dựng, thảo luận văn kiện đại hội Đảng các cấp phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng

  (TG) - Công tác chuẩn bị nội dung văn kiện đại hội là một trong nội dung quan trọng đối với viêc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thị ủy Sapa (Lào Cai) đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác này theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 05- HD/TBVK của Tỉnh ủy Lào Cai với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”.

 • Luân chuyển, bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương

  Luân chuyển, bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương

  Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị khóa IX về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý, công tác điều động, luân chuyển cán bộ (LCCB) gắn với bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương (KLNÐP) được cấp ủy các cấp tập trung triển khai, thực hiện và đạt kết quả tích cực. Hiệu quả của việc LCCB và bố trí cán bộ chủ chốt KLNÐP góp phần khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ, phát huy tính sáng tạo, chủ động và tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, việc triển khai chủ trương này ở một số nơi chưa đạt mục tiêu đề ra, cần tiếp tục có giải pháp tháo gỡ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất