Quảng Nam: Đẩy mạnh sắp xếp hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở

Quảng Nam: Đẩy mạnh sắp xếp hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở

Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, tỉnh...

 • Thu hút nguồn lực kiều bào để xây dựng, phát triển đất nước

  Thu hút nguồn lực kiều bào để xây dựng, phát triển đất nước

  Một trong những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TƯ và các văn bản của Đảng, Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNƠNN) là triển khai, nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ bà con về sinh sống, làm việc, đầu tư, kinh doanh ở trong nước và thu hút, trọng dụng nguồn lực NVNƠNN.

 • Hà Nội thi hành kỷ luật 1.114 đảng viên trong năm 2018

  Hà Nội thi hành kỷ luật 1.114 đảng viên trong năm 2018

  Theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, năm 2018, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 1.114 đảng viên (khiển trách 838 trường hợp, cảnh cáo 147 trường hợp, cách chức 22 trường hợp, khai trừ 107 trường hợp).

 • Hải Dương: Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

  Hải Dương: Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

  (TG) - Để đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh Hải Dương (nhiệm kỳ 2015 - 2020), một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần tập trung thực hiện là: "Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh, đồng bộ ở các cấp, các ngành, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở; đảm bảo thực hiện tốt việc chuẩn hóa cán bộ về trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế"(1). 

 • Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm

  Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm

  Ngày 7/1, tại Hà Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của 12 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 

 • “Hai trọng tâm” và “Năm đột phá” trong xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

  “Hai trọng tâm” và “Năm đột phá” trong xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chỉ rõ “Hai trọng tâm” và “Năm đột phá”. Xác định “Hai trọng tâm” và “Năm đột phá” không chỉ thuận lợi cho học tập, quán triệt Nghị quyết, mà trong tổ chức thực hiện sẽ tập trung được vào mặt cơ bản, khâu chính yếu, mối quan hệ bản chất. 

 • Phòng chống tham nhũng 2018: Nhân lên niềm tin, động lực phát triển

  Phòng chống tham nhũng 2018: Nhân lên niềm tin, động lực phát triển

  Kỷ luật Đảng luôn nghiêm minh và công bằng với tất cả đảng viên, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, nếu có vi phạm đều bị xử lý, không ngoại trừ một ai, từ trên xuống dưới, nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Tuy nhiên, kỷ luật Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, cũng như các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

 • Nêu gương - một phương thức lãnh đạo của Đảng

  Nêu gương - một phương thức lãnh đạo của Đảng

  Một trong những biện pháp để đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình chính là làm gương, nêu gương trong mọi lúc, mọi nơi cho cấp dưới và cho quần chúng nhân dân. Có thể khẳng định, thực hiện tốt biện pháp này sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đồng thời thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 • Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị

  Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị

  (TG)- Đội ngũ giảng viên nhà trường thường xuyên áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực vào bài giảng, nâng cao năng lượng nghiên cứu, giảng dạy, tăng cường sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thao giảng gắn với kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng các bài giảng của giảng viên trên lớp; đổi mới và nâng cao chất lượng ra đề thi các phần học; thực hiện chuẩn mực đạo đức nhà giáo và văn hoá trường Đảng.

 • Tây Ninh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

  Tây Ninh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

  Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI và Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Thành phố Hưng Yên: Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Đảng

  Thành phố Hưng Yên: Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Đảng

  (TG)-Với những giải pháp toàn diện và đồng bộ, công tác tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã có những chuyển biến tích cực. 

 • Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong giới thiệu nhân sự

  Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong giới thiệu nhân sự

  Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là công việc hệ trọng, đã được đề cập bài bản, toàn diện tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII. Để chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, việc xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 đang được triển khai tích cực, khẩn trương. 

 • Hưng Yên: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền

  Hưng Yên: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền

  (TG) - Năm 2018, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Hưng Yên đã tích cực, chủ động, sáng tạo triển khai nhiệm vụ về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị tỉnh nhà vững mạnh.

 • Mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở

  Mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở

  (TG)- Ngày 24-6-2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu ban hành Kế hoạch 17 về “Xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền viên xung kích ở cơ sở”. Sau 5 năm triển khai, đã phát huy tích cực vai trò hạt nhân của đảng viên ở cơ sở, khắc phục bệnh xa dân, nối gần dân với Đảng.

 • Gắn xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn

  Gắn xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn

  Là bệnh viện khu vực các tỉnh trung du, miền núi phía bắc, trực thuộc Bộ Y tế, Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên luôn gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn. 

 • Kiểm soát quyền lực, chống “chạy chức, chạy quyền”

  Kiểm soát quyền lực, chống “chạy chức, chạy quyền”

   (TG) - Kiểm soát quyền lực, chống “chạy chức, chạy quyền” đang là một trong những đột phá chống tham nhũng quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay. Không chỉ nhận diện căn bệnh nan y này, Đảng, Nhà nước ta còn quyết liệt tìm ra các liều thuốc chữa trị một cách kiên quyết và triệt để.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất