• Một số điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Một số điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  (TG) - Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn. Đại hội đã thảo luận, thông qua các văn kiện. Bài viết xin nêu một số điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.  

 • Tầm nhìn của Đảng qua Văn kiện Đại hội XIII

  Tầm nhìn của Đảng qua Văn kiện Đại hội XIII

  (TG) - Tầm nhìn là một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu về năng lực, phẩm chất của người lãnh đạo, của một đảng chính trị, nhất là đảng cầm quyền. Tầm nhìn thể hiện lý tưởng phấn đấu, thể hiện mục tiêu cần đạt được, là cơ sở để xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; để thống nhất tư tưởng, đoàn kết trong Đảng, tập hợp, đoàn kết, cổ vũ, động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân, các lực lượng xã hội phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thử thách, gian khổ, hy sinh để thực hiện mục tiêu, lý tưởng đó. 

 • Đại hội Đảng XIII và nền tảng khát vọng 100 năm

  Đại hội Đảng XIII và nền tảng khát vọng 100 năm

  (TG) - Với khát vọng phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đang tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân, không thể thay thế, dẫn dắt đất nước, nhân dân tiến lên, đạt những đỉnh cao phát triển mới.

 • Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

  Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

  (TG) – Tham luận tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định, ngành Thông tin và Truyền thông xác định chuyển đổi số sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội Việt Nam.

 • Nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với xã hội

  Nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với xã hội

  (TG) – Tham luận tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào sáng ngày 28/1, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bày tỏ sự thống nhất rất cao với các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đối với thế hệ trẻ đã được đề cập trong dự thảo Văn kiện Đại hội và nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác này.

 • Xây dựng nền hành chính nhà nước góp phần đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước giai đoạn tới

  Xây dựng nền hành chính nhà nước góp phần đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước giai đoạn tới

  (TG) – Sáng 28/1, tham luận góp ý văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã nhấn mạnh xây dựng nền hành chính nhà nước góp phần đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước giai đoạn tới.

 • Bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội

  Bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội

  (TG) - Thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội khẳng định, chủ trương của Đảng về quản lý và phát triển xã hội, an sinh xã hội là tương đối toàn diện, phù hợp với xu hướng tiến bộ của thế giới.

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế

  Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế

  (TG) - Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao bày tỏ sự nhất trí cao với các văn kiện trình Đại hội. Các văn kiện đã kết tinh được trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc vững bước tiến lên trong thời kỳ chiến lược mới.

 • Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

  Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

  (TG) - Tại phiên thảo luận các Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chia sẻ về nội dung nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 • Phát huy ý chí, sức mạnh của toàn dân tộc, sự thống nhất của "ý Đảng, lòng Dân"

  Phát huy ý chí, sức mạnh của toàn dân tộc, sự thống nhất của "ý Đảng, lòng Dân"

  (TG) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước; cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đang náo nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng.

 • Lòng dân và trí tuệ của Đảng bảo đảm thành công Đại hội XIII

  Lòng dân và trí tuệ của Đảng bảo đảm thành công Đại hội XIII

  (TG) - Xuân mới Tân Sửu 2021 đang rất gần, đất nước đón Xuân này trong niềm hân hoan đợi chờ thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII để niềm vui được nhân đôi. Sự đón đợi niềm tin thắng lợi hoàn toàn có cơ sở lịch sử và tiền đề chính trị.

 • Công tác thông tin đối ngoại trong năm 2020 góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Công tác thông tin đối ngoại trong năm 2020 góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

  (TG) - Trên cơ sở những thành tựu chung đầy tự hào của đất nước, công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) đã phát huy tinh thần chủ động, đổi mới cả về nội dung và phương thức, huy động sự tham gia tích cực của các lực lượng làm truyền thông đối ngoại. Với việc nắm bắt hiệu quả cơ hội truyền thông, công tác TTĐN đã góp phần không nhỏ vào việc củng cố vững chắc vai trò lãnh đạo, nâng cao uy tín của Đảng và của đất nước trên trường quốc tế.

 • Phát huy sức mạnh phối hợp của hệ thống tuyên giáo và các cơ quan nhà nước cùng cấp

  Phát huy sức mạnh phối hợp của hệ thống tuyên giáo và các cơ quan nhà nước cùng cấp

  (TG) - Hơn 10 năm qua, việc thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về ban hành “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân” (Quy chế 221) đã mang lại hiệu quả thiết thực phát huy vai trò ngành tuyên giáo cũng như các cơ quan nhà nước, đóng góp thiết thực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân… 

 • Ðánh giá tổng quát và bài học kinh nghiệm qua 35 năm đổi mới

  Ðánh giá tổng quát và bài học kinh nghiệm qua 35 năm đổi mới

  35 năm đổi mới (1986 - 2021) là giai đoạn quan trọng của sự nghiệp phát triển đất nước, đánh dấu sự trưởng thành mọi mặt của Ðảng, Nhà nước và nhân dân, là sáng tạo có tính tất yếu, toàn diện để gạt bỏ, tháo gỡ những vướng mắc, giải phóng năng lực sản xuất, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

 • Những điểm mới xây dựng Đảng về đạo đức trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Những điểm mới xây dựng Đảng về đạo đức trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  (TG) - Nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức được Đảng ta hết sức quan tâm, nhấn mạnh trong Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đó là: “Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức”. Đây là một nội dung quan trọng góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất