Tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trên báo chí hiện nay

Tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trên báo chí hiện nay

(TG) - Nghị quyết của Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, có chức năng lãnh đạo và định hướng các hoạt động thực tiễn, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động bảo vệ và phát triển đất nước. Nhưng, muốn đạt được điều đó, tất cả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đều phải được “đi vào cuộc sống”, được hiện thực hóa trong cuộc sống. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất