• Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

  Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

  (TG) - Việc nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để chúng ta tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc thực trạng, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới.

 • Khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sáng tạo - Điểm nhấn của Đại hội Đảng lần thứ XIII

  Khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sáng tạo - Điểm nhấn của Đại hội Đảng lần thứ XIII

  (TG) - Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tạo bước chuyển căn bản nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo… Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; hoàn thiện và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới" [1]

 • Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

  Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

  (TG) - Kế thừa và phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã luôn coi trọng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh quốc tế, sức mạnh truyền thống kết hợp với sức mạnh thời đại, lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đó là bài học lớn của cách mạng Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết thành nguyên lý: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”.

 • Tiếp tục đổi mới tư duy đối ngoại trong giai đoạn chiến lược mới

  Tiếp tục đổi mới tư duy đối ngoại trong giai đoạn chiến lược mới

  (TG) - Dự thảo văn kiện trình Ðại hội Ðảng lần thứ XIII đã đánh giá toàn diện kết quả công tác, bài học kinh nghiệm của Ðại hội XII, tiếp tục kế thừa và phát triển trí tuệ của Ðảng ta qua các kỳ Ðại hội trước, đồng thời thể hiện mạnh mẽ tinh thần đổi mới tư duy, trong đó có tư duy đối ngoại, phù hợp với thực tiễn thay đổi không ngừng và với thế và lực mới của đất nước. Tạp chí Tuyên giáo xin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao.  

 • Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền vững mạnh

  Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền vững mạnh

  (TG) - Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng trong tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động hướng mạnh về cơ sở đã huy động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả mang tính thiết thực được nhân rộng, lan tỏa. 

 • Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Đẩy mạnh việc tuyên truyền thông tin chính thống, góp phần định hướng dư luận xã hội

  Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Đẩy mạnh việc tuyên truyền thông tin chính thống, góp phần định hướng dư luận xã hội

  (TG) - Kể từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã góp phần vào sự ổn định và phát triển đất nước. Đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã chia sẻ với Tạp chí Tuyên giáo xung quanh nội dung này.

 • Tiền đề quan trọng Tây Ninh tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển

  Tiền đề quan trọng Tây Ninh tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển

  (TG) - Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức thành công là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển vượt bậc trong 5 năm tới, xây dựng Tây Ninh trở thành một tỉnh khá trong vùng Đông Nam Bộ và đến năm 2030 là tỉnh khá trong cả nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 • Hưng Yên: Những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

  Hưng Yên: Những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

  (TG) - Năm năm qua, Đảng bộ, quân và nhân dân Hưng Yên đã đoàn kết, đồng lòng và nỗ lực, quyết tâm cao, thu được những kết quả nổi bật; hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đề ra; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao, vượt sớm so với kế hoạch. 

 • Niềm tin của dân - Sức mạnh của Đảng

  Niềm tin của dân - Sức mạnh của Đảng

  Trong khi xác định mục tiêu tổng quát để đến năm 2045, Việt Nam “Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh một trong số các yếu tố trung tâm có ý nghĩa quan trọng hàng đầu để có thể biến mục tiêu đó thành hiện thực là: “củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”. Vấn đề đặt ra là tại sao phải củng cố niềm tin của dân và làm thế nào để có thể thực hiện được mục tiêu đó trong điều kiện mới của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước?

 • Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Xây dựng các tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh

  Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Xây dựng các tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh

  (TG) - Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là tổ chức Đảng của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã chia sẻ kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ này cũng như nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

 • Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước

  Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước

  (TG) - Nhận thức phong trào thi đua yêu nước là động lực, đòn bẩy góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, trong đó đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền.  

 • Thành phố Hồ Chí Minh: Công tác dân vận nhiều chuyển biến tích cực

  Thành phố Hồ Chí Minh: Công tác dân vận nhiều chuyển biến tích cực

  (TG)- Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp, hiệu quả. Dân chủ tại cơ sở được phát huy và nâng cao, góp phần tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân một cách vững chắc, cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

 • Tăng cường vai trò cấp ủy trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân

  Tăng cường vai trò cấp ủy trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân

  (TG) - Dương Minh Châu là huyện nông nghiệp nông thôn, với tổng diện tích tự nhiên là 43.588,66 ha; dân số 119.158 người. Toàn huyện hiện có 01 khu công nghiệp với gần 14.000 công nhân lao động và 175 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước hoạt động với hơn 12.000 công nhân lao động. Trong đó, Công ty Cansports có 9.970 công nhân lao động. Huyện có hồ Dầu Tiếng; tiếp giáp Khu du lịch Núi Bà, Tòa Thánh Tây Ninh, tỉnh Bình Dương... có khả năng liên kết vùng trong khu vực để phát triển kinh tế.

 • Chặn “giặc” Covid-19, phục hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội, tăng cường Quốc phòng - An ninh

  Chặn “giặc” Covid-19, phục hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội, tăng cường Quốc phòng - An ninh

  (TG) - Nhờ các nỗ lực và giải pháp quyết liệt, đúng đắn, sáng tạo, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội (KT-XH). Dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát.

 • Kinh nghiệm từ Đại hội cấp huyện và tương đương ở Tây Ninh

  Kinh nghiệm từ Đại hội cấp huyện và tương đương ở Tây Ninh

  (TG) - Việc chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện và tổ chức thành công đại hội đảng cấp huyện và tương đương ở Tây Ninh chính là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất