Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ thành phố Hà Nội: Nhiệm vụ then chốt và cấp bách
Hội thảo khoa học “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020, kết quả và kinh nghiệm đạt được”. Ảnh: Tiến thành

NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT

Đảng bộ Hà Nội hiện nay là Đảng bộ lớn nhất cả nước, với 52 tổ chức Đảng trực thuộc, gồm khoảng 441.000 đảng viên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) của Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đạt nhiều kết quả quan trọng và cơ bản, được thể hiện qua một số vấn đề sau đây:

Một là, quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bài bản, khoa học các nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết Trung ương 5, 6, 7 (khóa XII), Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng tiếp tục được đổi mới, gắn với việc chỉ đạo xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể, sát hợp với tình hình thực tiễn của thành phố để triển khai thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời kỳ đầu của nhiệm kỳ khóa XVI cho thấy: Đảng bộ thành phố Hà Nội đã ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Qua chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đã tạo được chuyển biến rõ nét trong ý thức, trách nhiệm, tinh thần nghiêm túc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hai là, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo bước chuyển biến mới, sức lan tỏa mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ và đời sống xã hội Thủ đô. Thành ủy đặc biệt chú trọng công tác tư tưởng, lý luận, gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được đổi mới và có chuyển biến tích cực. Công tác tuyên giáo, dân vận, nội chính... được quan tâm chỉ đạo và có chuyển biến tốt. Chất lượng hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Phương thức lãnh đạo của Thành ủy và cấp ủy các cấp tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo, quyết liệt và có hiệu quả, bảo đảm giữ vững được vai trò lãnh đạo của Thành ủy, phát huy được vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức, đoàn thể trong thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ thành phố.

Ba là, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ thành phố đã được nâng cao.

Nhìn tổng thể, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thành phố Hà Nội đều có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định; có tâm huyết và nhiệt tình, cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô. Công tác tổ chức bình xét phân loại, đánh giá chất lượng đảng viên được các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ chức trách của từng đảng viên, tính thực chất cao.

Giai đoạn 2016-2018, tuyệt đại đa số đảng viên của Đảng bộ thành phố Hà Nội đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ rất thấp (dưới 0,5%). Cùng thời gian này, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 12,95%. Trong khi đó, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá yếu kém là 0,3%.

MỘT SỐ HẠN CHẾ, YẾU KÉM

Mặc dù đã đạt kết quả rất quan trọng trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ khóa XVI, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội vẫn chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra; chưa tạo được chuyển biến cơ bản, mạnh mẽ trong xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Công tác chính trị, tư tưởng còn nhiều hạn chế, thiếu sót thể hiện qua công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn vẫn chưa làm sáng tỏ một số vấn đề về xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế. Tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng còn hạn chế; thiếu sắc bén trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”.

Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách hiệu quả; phần nào làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Tuy đã triển khai khá lâu, nhưng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa đi vào chiều sâu, ở một số nơi còn có biểu hiện hình thức. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn hạn chế, nhất là đối với những vấn đề chính trị hiện nay còn nhiều lúng túng.

Nhiều cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao.

Nhiều khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng chậm được phát hiện; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa gương mẫu; chưa kiên quyết xử lý người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Tình trạng thiếu trách nhiệm, cơ hội, suy thoái đạo đức lối sống vẫn diễn ra khá phổ biến trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kỷ cương, kỷ luật ở nhiều tổ chức Đảng không nghiêm; sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp ủy chưa tốt. Không ít tổ chức cơ sở năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thấp; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt Đảng chưa thành nền nếp, tự phê bình và phê bình yếu...

Đáng lưu ý, tình hình vi phạm kỷ luật vẫn còn nghiêm trọng. Ba năm vừa qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.306 đảng viên (trong đó có 698 trường hợp là cấp ủy viên các cấp); kỷ luật bằng hình thức khiển trách là 1.718, cảnh cáo 358, cách chức 29, khai trừ 201 trường hợp. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 22 tổ chức Đảng (trong đó: Khiển trách 17; cảnh cáo 5 trường hợp).

Các cơ quan hành chính của thành phố đã triển khai 705 cuộc thanh tra, kết luận 624 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 1.324,6 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 1.218,9 tỷ đồng và xử lý 36ha đất, kiểm điểm trách nhiệm đối với 150 tập thể và 297 cá nhân do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 12 cuộc.../.

Hiện tình hình tội phạm về kinh tế còn khá lớn, đã phát hiện, khám phá 6.619 vụ, với 6.852 đối tượng; khởi tố 573 vụ, với 720 bị can. Công tác xử lý tội phạm về kinh tế đã thu về cho ngân sách 1.855 tỷ đồng; thu cho cơ quan, người bị hại 379 tỷ đồng. Có 648 kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm trên lĩnh vực quản lý kinh tế...

Theo Hà Nội mới

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất