• Bắc Giang bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở

  Bắc Giang bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở

  Ðể cán bộ cơ sở trở thành "cầu nối" nhân dân với Ðảng, Tỉnh ủy Bắc Giang đã tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng với nhiều cách làm sáng tạo. Tại nhiều địa phương, đội ngũ cán bộ cơ sở đang phát huy tốt năng lực không chỉ trong chuyên môn mà cả tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân ngày càng chuyển biến, góp phần giúp nhân dân xây dựng, phát triển cuộc sống.

 • Kiên quyết sàng lọc để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

  Kiên quyết sàng lọc để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

  Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy Tây Ninh đã đánh giá nghiêm túc, đầy đủ những công việc đã làm được và các mặt còn hạn chế. Từ đó rút ra kinh nghiệm là phải đối diện với sự thật, kiên quyết khắc phục yếu kém để xây dựng Đảng vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân.

 • Hải Dương thực hiện tinh gọn các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Hải Dương thực hiện tinh gọn các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Đề án 03 - ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  “Sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương đã phối hợp với Sở Nội vụ tích cực rà soát, xây dựng đề án và khẩn trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 • Về sự nêu gương của người đứng đầu

  Về sự nêu gương của người đứng đầu

  Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thảo luận lần thứ nhất Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (một luật mới sửa hai luật). Các phiên họp tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét hoàn thiện để Quốc hội dự kiến thông qua Dự án luật này vào kỳ họp thứ 8 sắp tới.

 • Báo chí khẳng định bản lĩnh tiên phong trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí

  Báo chí khẳng định bản lĩnh tiên phong trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí

  (TG) - Tiếp nối những thành công của Giải lần thứ nhất, Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai năm 2018 – 2019 (Giải) tiếp tục khẳng định vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí.  

 • Hiệu quả được kiểm chứng

  Hiệu quả được kiểm chứng

  Hiệu quả thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy Hà Nội đã được kiểm chứng qua thực tế. Kết quả đó thể hiện năng lực của bộ máy, cũng như mức độ đúng, trúng, sát thực tế trong chỉ đạo của Thành ủy. Nghị quyết đi vào cuộc sống là bởi đã trúng ý Ðảng, hợp lòng dân. Nhiều cách làm hay được chia sẻ cùng những hạn chế cần tiếp tục rút kinh nghiệm.

 • Thực tiễn là gốc rễ

  Thực tiễn là gốc rễ

  Nhìn lại chặng đường triển khai năm nhiệm vụ chủ yếu, ba khâu đột phá, tám chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ 16, với kết quả rõ nét cho thấy sự đổi mới trong tư duy và hành động của cấp ủy, từ cách chọn vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Song song thực hiện sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của nhiệm kỳ này đều chọn những vấn đề cấp thiết. Ở đó, thực tiễn là gốc rễ.

 • Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum

  Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum

  Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Kon Tum đạt được sau hơn ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

 • Thoát nghèo bền vững nhờ Chương trình 30a

  Thoát nghèo bền vững nhờ Chương trình 30a

  Thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo (Chương trình 30a) từ năm 2009 đến 2018, đến nay nhiều huyện nghèo ở Bắc Cạn đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, dần thoát nghèo bền vững.

 • Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ thành phố Hà Nội: Nhiệm vụ then chốt và cấp bách

  Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ thành phố Hà Nội: Nhiệm vụ then chốt và cấp bách

  Lịch sử đã chứng minh, vận mệnh của Hà Nội luôn gắn liền với vận mệnh và sự phát triển của đất nước. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, vai trò và trách nhiệm của Thủ đô Hà Nội càng đặc biệt quan trọng. Tình hình mới đặt ra cho Đảng bộ thành phố Hà Nội phải nhận thức và giải quyết thấu đáo nhiều vấn đề cấp thiết, trong đó công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng giữ vị trí then chốt và cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với việc giữ vững, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố.

 • Thanh Hóa tập trung xây dựng hệ thống chính trị

  Thanh Hóa tập trung xây dựng hệ thống chính trị

  Những năm gần đây, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở; khắc phục khâu yếu, tính hình thức, sự đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng gắn liền nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

 • Bình Dương thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Bình Dương thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Theo Tỉnh ủy Bình Dương, các cấp ủy đảng, chính quyền đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn của tỉnh.

 • Sửa đổi Pháp lệnh Người có công nhằm bám sát thực tiễn đời sống

  Sửa đổi Pháp lệnh Người có công nhằm bám sát thực tiễn đời sống

  (TG) - Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự tôn vinh và tri ân, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến của người có công với cách mạng.   

 • Quảng Ninh: Đẩy mạnh học và làm theo Bác, tạo nền tảng vững chắc cho công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

  Quảng Ninh: Đẩy mạnh học và làm theo Bác, tạo nền tảng vững chắc cho công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

  (TG) - Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, trong đó, xác định xây dựng Đảng về đạo đức là nội dung quan trọng, là “nền tảng”, là “cái gốc” cho xây dựng Đảng bộ tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh; là động lực góp phần lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

 • Tập trung kiểm tra, giám sát người có chức, có quyền

  Tập trung kiểm tra, giám sát người có chức, có quyền

  Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Nhà nước liêm chính, trong nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ 2020-2025, cần có những giải pháp mạnh mẽ để tăng cường các định chế kiểm soát lẫn nhau giữa các bộ phận trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất