Lai Châu: Đề án về giáo dục vùng đặc biệt khó khăn đi vào cuộc sống ​
Trường lớp khang trang, sạch đẹp tại trường THCS xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ (Một tiết học văn của lớp 7)

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngày 20/6/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 150-QĐ/TU, kèm theo Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020”, nhằm đưa ra các giải pháp đồng bộ, tạo sự đột phá trong giáo dục, nhất là đối với 75 xã đặc biệt khó khăn trong 5 dân tộc rất ít người của tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện các biện pháp, ưu tiên, đầu tư phát triển, trước hết là phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú; tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc cấp mầm non, tiểu học; huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp... Nhờ đó, công tác quản lý và chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo dần đi vào chiều sâu, phù hợp với thực tiễn. Sau gần 3 năm học thực hiện Đề án, chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu được nâng lên rõ rệt.

Theo đánh giá thực hiện Đề án đã cho thấy, chất lượng rèn luyện, học tập của học sinh được cải thiện: Khối học sinh giáo dục mầm non: 4/4 chỉ tiêu đều đạt và tăng hơn trong hai năm học sau so với năm học 2015 - 2016. Trong đó, so với mục tiêu đến năm 2020, huy động trẻ từ 0 - 2 tuổi ra lớp trong các năm học gần đây đều đạt 106% chỉ tiêu; trẻ từ 3 - 5 tuổi đạt 100,8% chỉ tiêu; trẻ ăn bán trú nhà trẻ đạt 110,2% chỉ tiêu; mẫu giáo đạt 101% chỉ tiêu.