• Quyền lực và chế ước giám sát quyền lực

  Quyền lực và chế ước giám sát quyền lực

  (TG) - “Quyền lực là quyền định đoạt mọi công việc quan trọng về chính trị và sức mạnh để bảo đảm việc thực hiện quyền ấy”(1). Đối với đảng cầm quyền, quyền lực là nguồn chính trị quan trọng nhất của Đảng. Đảng muốn cầm quyền vững chắc thì trước hết phải chăm lo công tác vận hành và làm phong phú thêm nguồn quyền lực để giành được sự tin tưởng, ủng hộ của tuyệt đại đa số quần chúng. Nếu việc phân phối, vận hành quyền lực không đúng, thì chính nó sẽ bị tha hóa và hậu quả sẽ khôn lường, niềm tin của nhân dân sẽ bị đánh mất và nguồn quyền lực cũng sẽ bị mất theo.

 • Đổi mới, nâng cao chất lượng xuất bản: Tiền đề để phát triển văn hóa đọc

  Đổi mới, nâng cao chất lượng xuất bản: Tiền đề để phát triển văn hóa đọc

  (TG) - Văn hóa đọc không chỉ giúp mỗi người có trí tuệ để thích ứng với sự phát triển nhanh của xã hội hiện đại mà có thể giúp cho mỗi cá nhân có một cuộc sống trí tuệ, đẹp đẽ, ý nghĩa, hạnh phúc hơn. Chính vì vậy, phát triển văn hóa đọc luôn có tầm quan trọng đối với mỗi quốc gia. Song, để có thể duy trì và phát triển văn hóa đọc, thì đi liền với nó phải là những điều kiện xã hội. Trong đó, một nền xuất bản mạnh và những chính sách khuyến đọc phù hợp là tiền đề, bệ đỡ để nuôi dưỡng, phát triển văn hóa đọc.

 • Khoa học xã hội và nhân văn quân sự với sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

  Khoa học xã hội và nhân văn quân sự với sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

  Khoa học xã hội và nhân văn quân sự ra đời từ thực tiễn, là một bộ phận hữu cơ của khoa học xã hội và nhân văn, có vai trò rất quan trọng trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự hiện hữu của kinh tế chia sẻ

  Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự hiện hữu của kinh tế chia sẻ

  Cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) đã làm dạng thức sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa (T - H - T’) chuyển hóa dần thành dạng thức sản xuất hàng hóa kiểu liên hiệp theo chuỗi giá trị và kết nối các chuỗi giá trị (H - T’ - H’); mà theo đó, bán gắn liền với mua và thặng dư kinh tế được chia sẻ rộng rãi, hình thành kiểu kinh tế chia sẻ.

 • Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên - Nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu

  Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên - Nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu

  (TG) -Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên phải được đặt lên hàng đầu, có sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy đảng từ Trung ương tới địa phương.

 • Nhận thức của Đảng về quyền con người trong thời kỳ đổi mới

  Nhận thức của Đảng về quyền con người trong thời kỳ đổi mới

  Việc chủ động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về quyền con người là một công việc có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần làm rõ, bổ sung và hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Ðảng trong việc ban hành các nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực này.

 • Đồng Sĩ Nguyên – Vị tướng kiệt xuất trên đường Trường Sơn huyền thoại

  Đồng Sĩ Nguyên – Vị tướng kiệt xuất trên đường Trường Sơn huyền thoại

  Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên (1923 - 2019) là một trong những danh tướng xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng dân tộc, đặc biệt có công lao lớn đối với tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn (Đường Hồ Chí Minh) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

 • Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - thực tiễn và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đổi mới

  Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - thực tiễn và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đổi mới

  Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là quy luật phát triển của Đảng. Điều đó đã được khẳng định trong thực tiễn cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cũng như từ thực tiễn quá trình đổi mới hơn 30 năm qua.

 • Thực trạng, những vấn đề đặt ra hiện nay trong hoạt động phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

  Thực trạng, những vấn đề đặt ra hiện nay trong hoạt động phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

  Để phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội ở nước ta hiện nay, phản biện xã hội được xem là công cụ, kênh thông tin quan trọng và không thể thiếu giúp cấp ủy, chính quyền đưa ra các quyết định đúng đắn, hợp lòng dân. Phản biện xã hội ở nước ta thời gian qua đã được thực hiện trên thực tế và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền. Tuy nhiên, thực tế công tác phản biện xã hội còn nhiều hạn chế. 

 • Để tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân

  Để tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, thời gian qua, cả hệ thống chính trị tham gia vào cuộc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi quyền lực nhà nước, để “nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế, luật pháp”(1) nhằm bảo đảm cho quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân. Thực tế trong những năm qua khẳng định, đó không phải là khẩu hiệu suông, càng không phải là việc “triệt hạ phe phái”, như các thế lực thù địch đã rêu rao, xuyên tạc.

 • Tiếp biến văn hóa trong bối cảnh hội nhập

  Tiếp biến văn hóa trong bối cảnh hội nhập

  (TG) - Tiếp biến văn hóa là kết quả mang tính tất yếu khi tham gia vào quá trình giao lưu, hội nhập của hầu hết các nước trên thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật. Trong quá trình đó, như một lẽ tất nhiên, bên cạnh những mặt tích cực “được rất nhiều” là những mặt trái, “mất không ít”. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao bản lĩnh và “bộ lọc”, nhằm phát huy tốt nhất sự bồi đắp, làm giàu văn hóa dân tộc và khắc chế tối đa những hệ lụy, tiêu cực.

 • Đảng cầm quyền chân chính cách mạng: Vinh quang và sứ mệnh

  Đảng cầm quyền chân chính cách mạng: Vinh quang và sứ mệnh

  (TG) - Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, lập nên một chính thể Dân chủ Cộng hòa. Đó là một thắng lợi xưa nay chưa từng có, một sự thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử nước ta và Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng, lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, nắm chính quyền toàn quốc. 

 • Đổi mới hình thái cấu trúc, cơ chế vận hành và kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị Việt Nam

  Đổi mới hình thái cấu trúc, cơ chế vận hành và kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị Việt Nam

  Chúng ta không thể không đổi mới chính trị, trực tiếp và trọng tâm là đổi mới hệ thống chính trị, ở đây cấp bách về hình thái cấu trúc, cơ chế vận hành và kiểm soát quyền lực - một trong những phương diện cốt tử của công việc đổi mới chính trị hiện nay - trong tổng thể công cuộc phát triển đất nước.

 • Tổng kết thực tiễn phục vụ nghiên cứu lý luận của Đảng - Thực trạng và những vấn đề đặt ra

  Tổng kết thực tiễn phục vụ nghiên cứu lý luận của Đảng - Thực trạng và những vấn đề đặt ra

  Tổng kết thực tiễn là một cấu phần trong công tác nghiên cứu lý luận của Đảng, nhằm kiểm nghiệm các tri thức lý luận đã có, đồng thời thu thập, bổ sung những tri thức thực tiễn mới vào hệ thống lý luận của Đảng. 

 • NXB Chính trị quốc gia tặng sách lý luận chính trị bản tiếng Lào

  NXB Chính trị quốc gia tặng sách lý luận chính trị bản tiếng Lào

  Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 16/1 tại trụ sở Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đã diễn ra Lễ trao tặng sách lý luận chính trị dịch sang tiếng Lào của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Việt Nam) cho Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất