Công tác tuyên giáo Lào Cai với sứ mệnh đi trước, mở đường
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020 đánh dấu chặng đường gần 30 năm tái lập tỉnh, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV với thắng lợi trên mọi mặt. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lào Cai phấn khởi bước vào nhiệm kỳ mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 với 24 mục tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải pháp và 2 khâu đột phá. Để góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030, ngành tuyên giáo luôn đóng một vai trò quan trọng với sứ mệnh đi trước, mở đường trên trận tư tưởng nhằm thống nhất ý chí, thúc đẩy sự đồng thuận xã hội, tạo ra quyết tâm chính trị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Vai trò nhập thế, đi trước, mở đường trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tư tưởng, tuyên truyên truyền, vận động

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất, trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới hiểu rõ nhiệm vụ mới, thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”.

Thực tế trong suốt chặng đường gần 30 năm tái lập, đổi mới và phát triển của tỉnh Lào Cai, công tác tuyên giáo luôn là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, có những đóng góp xứng đáng vào thành công chung của tỉnh Lào Cai.

Những năm qua tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm luôn đạt trên 10%/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 9.500 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 76,3 triệu đồng, từ một tỉnh nghèo nhất cả nước vươn lên dẫn đầu trong khu vực Tây Bắc và đứng thứ 3 trong 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,3% năm 2016 xuống còn 8,46% năm 2020; kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn có nhiều đổi thay nhanh chóng.

Đóng góp vào những thành công chung ấy, ngành tuyên giáo Lào Cai đã thể hiện được vai trò nhập thế, đi trước, mở đường trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tư tưởng, tuyên truyên truyền, vận động. Điểm dễ nhận thấy là qua mỗi kỳ đại hội, tỉnh đều ban hành đề án riêng về lĩnh vực tuyên giáo; những đổi mới quyết liệt trong khâu tuyên truyền, vận động với sự ra đời của mô hình tuyên - vận được cơ sở đón nhận và phát huy hiệu quả thiết thực; nhiều công trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn có giá trị được xuất bản và nghiệm thu; những giải pháp sáng tạo trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh được Trung ương và các tỉnh bạn ghi nhận; những đổi mới nhằm ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa trong tổ chức học tập nghị quyết của Đảng được đem lại hiệu quả rõ nét, nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên; nhiều giải pháp được triển khai quyết liệt nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; đến đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, ngày càng đáp ứng tốt hơn trước yêu cầu, nhiệm vụ mới. Những năm qua, mật độ tham mưu của ngành không ngừng tăng lên. Những kết quả nêu trên là một minh chứng rõ nhất cho những cố gắng, nỗ lực chung của ngành tuyên giáo Lào Cai trong nhiều năm qua.

Trong năm 2020, toàn ngành Tuyên giáo Lào Cai đã tham mưu cho cấp ủy 1.216 văn bản, ban hành 2.007 văn bản, tiến hành 183 cuộc kiểm tra, giám sát, tổ chức 1.380 hội nghị từ tỉnh đến cơ sở với sự tham gia của trên 5 vạn lượt cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra nhiều thách thức cho ngành tuyên giáo. Bên cạnh sự thiếu hụt về đội ngũ cán bộ có chất lượng tốt, nhất là các chuyên gia đầu ngành, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế như: Khả năng dự báo tình hình, nhất là những xu hướng diễn biến tư tưởng có thể xảy ra; hoạt động thông tin, định hướng dư luận có thời điểm chưa kịp thời, tính thuyết phục chưa cao; việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng còn bị động, lúng túng, thiếu sắc bén; công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa theo kịp sự chuyển động của tình hình; hiệu quả tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, địa phương chưa đồng bộ, nhất quán; tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực khoa giáo, báo chí xuất bản, văn hóa văn nghệ chưa toàn diện và kịp thời; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn biểu hiện hình thức, sức thuyết phục và làn tỏa chưa cao. Đó là những hạn chế rất rõ, cần sớm có giải pháp khắc phục căn cơ và tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa.

Đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh mới

Bước vào giai đoạn mới, bối cảnh mới, thời cơ và nhiệm vụ mới đặt ra cho ngành tuyên giáo tỉnh rất nặng nề song cũng vô củng vẻ vang. Bên cạnh sự bùng nổ của xã hội thông tin và công nghệ số, sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đòi hòi ngành tuyên giáo cần chủ động đi trước, mở đường trong việc tiếp cận và xử lý thông tin, định hướng dư luận. Trải qua gần 30 năm tái lập, đổi mới và phát triển, tỉnh Lào Cai xuất lộ nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, tổng kết; công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động cần tiếp tục được đổi mới, sáng tạo và hiệu quả hơn nữa. Để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh mới, ngành tuyên giáo Lào Cai cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

Một là, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của tỉnh trước hết cần xác định đúng tâm thế, vai trò và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tư tưởng. Tham mưu cho cấp ủy ra các quyết sách đúng về xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị và tư tưởng. Do đó công tác tuyên giáo là một lĩnh vực đặc thù, gánh vác sứ mệnh là tư lệnh tư tưởng, “người nhạc trưởng” trong tham mưu, chỉ đạo, định hướng tư tưởng, tạo ra sự thống nhất ý chí từ trong nhận thức đến hành động trong tổ chức đảng và hệ thống chính trị.

Hai là, công tác tuyên giáo của tỉnh cần thực hiện tốt phương châm “Nhập thế, đi trước, mở đường”. Nhập thế, tức là luôn nhậy bén với cái mới, nắm bắt thông tin đa chiều, bám sát sự vận động của thực tiễn, đánh giá và dự báo đúng tình hình để làm tốt công tác tham mưu, định hướng tư tưởng. Đi trước, tức phải luôn luôn cập nhật thông tin, làm tốt công tác dự báo những xu hướng, diễn biến tư tưởng, mở rộng diện bao phủ sóng, tỉnh táo và vững vàng, chủ động đi trước, đi cùng những biến thiên, các sự kiện và sự việc diễn ra trong đời sống xã hội, tuyệt đối không thụ động, đi sau thực tiễn. Mở đường, tức phải biết thiết kế và vận dụng nhiều phương pháp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, biết phân tích và làm chủ thông tin, để xử lý, cung cấp kịp thời đến cán bộ, đảng viên và người dân, tạo ra sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, tạo ra sự đồng thuận trong xã hội. Đây là yêu cầu cao hơn trong bối cảnh, tình hình mới để ngành tuyên giáo thực hiện tốt sứ mệnh đi trước, mở đường, tạo ra sự thống nhất ý chí, tư tưởng và hành động.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo“vừa Hồng vừa Chuyên”. Cấp ủy các cấp cần chăn lo đến đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, trước mắt bố trí đủ số lượng, lựa chọn những cán bộ đủ phẩm chất và năng lực, có kiến thức và kỹ năng, đủ năng lực nghiên cứu, đề xuất làm công tác tuyên giáo. Thực tế thấy rằng, tuyên giáo là một lĩnh vực rộng và khó, có những yêu cầu và đòi hỏi riêng, ngoài kiến thức, kỹ năng nói, viết thuyết phục, còn đòi hỏi những yêu cầu riêng về phẩm chất đạo đức, lối sống và uy tín cá nhân. Đây là chất xúc tác quan trọng để người cán bộ tuyên giáo truyền tải chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và người dân một cách hữu hiệu nhất. Vì vậy, cán bộ tuyên giáo ngoài những yêu cầu chung về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, uy tín cá nhân, họ còn có những yêu cầu riêng về tri thức và phương pháp công tác của mình. Đây là những điều kiện cần và đủ để người cán bộ làm công tác tuyên giáo phát huy tốt vai trò và dấu ấn của mình trong quá trình tác nghiệp.

Bốn là, tuyên giáo là một nghề đặc thù, làm việc trong một thế giới đầy biến động, không có ấn định trước, nhiệm vụ có tính chất phủ sóng diện rộng trên nhiều lĩnh vực, tư tưởng nảy sinh tức thì, kết quả thường có độ trễ lớn do không thể kiểm đếm, thống kê, xác minh ngay được. Người cán bộ tuyên giáo ngoài trách nhiệm tham mưu định hướng tư tưởng, họ còn là những sứ giả “truyền lửa” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Vì vậy, cấp ủy các cấp cần tiếp tục dành sự quan tâm, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm tuyên giáo đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhất là trong trong việc tham mưu phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm là, Ngành tuyên giáo cần làm tốt vai trò tham mưu, định hướng tư tưởng, nhất là trong việc điều phối và cung cấp thông tin đối với những vấn đề mới nảy sinh, các sự kiện chính trị trọng đại, những ý kiến trái triều cần tạo ra sự đồng thuận trong xã hội. Để đảm đương được vai trò đó, ngành tuyên giáo cần chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tư tưởng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhất là các ngành trong khối tuyên giáo để nắm chắc trận địa tư tưởng, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo, giải quyết những vấn đề mới phát sinh, những vướng mắc, thách thức đặt ra trên trận địa tư tưởng cần sự chỉ đạo, tháo gỡ ngay từ cơ sở. Đây là một công việc khó, đòi hỏi ngành tuyên giáo luôn chủ động, đổi mới sáng tạo, tích cực suy nghĩ, tìm tòi, hiến kế trong tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bước vào giai đoạn mới, khí thế và quyết tâm mới, với tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo, tin tưởng rằng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lào Cai sẽ phát huy tốt sứ mệnh đi trước, mở đường, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Những đóng góp của ngành sẽ góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Lào Cai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, phấn đấu sớm đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước.                                               

TS. Dương Đức Huy

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất