Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020
Đồng chí Đỗ Ngọc An trình bày chuyên đề công tác lý luận chính trị tại Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Trình bày báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019 tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo khẳng định, năm 2019, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao và tổ chức thực hiện thành công 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận đã đồng tình dự thảo báo cáo, tập trung góp ý việc triển khai công tác tuyên giáo năm 2020. Trong đó, xác định năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng các cấp, Đại hội XIII của Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Bởi vậy, phương hướng công tác tuyên giáo tập trung vào các nội dung như sau: (1) Tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và của Đảng, các nghị quyết của các cấp ủy đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020; (2) Tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; (3) Tiến hành sơ kết, tổng kết các chủ trương công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ; (4) Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; (5) Thực hiện kiện toàn, tập huấn đội ngũ cán bộ tuyên giáo sau đại hội đảng các cấp.

Để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra, công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và của Đảng, các nghị quyết của các cấp ủy đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020. 

Thứ hai, tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị và kết quả đại hội đảng bộ các cấp (đại hội chi bộ vào quý 1/2020, đại hội cấp cơ sở vào quý 2/2020, cấp trên cơ sở quý 3/2020 và Đại hội XIII của Đảng bộ Khối vào tháng 10/2020). Việc tuyên truyền đại hội đảng các cấp phải tạo thành đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ Khối về đại hội đảng bộ các cấp cả trước, trong và sau đại hội. Trong đó tập trung tuyên tuyền công tác chuẩn bị đại hội, việc lấy ý kiến góp ý văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, kết quả đại hội ở mỗi cấp và công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. 

Thứ ba, tăng cường nắm tình hình dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là tình hình dư luận xung quanh việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là công tác nhân sự. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Thứ tư, tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng về lĩnh vực tuyên giáo trong nhiệm kỳ đại hội 2015-2020. Trong đó, tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác tuyên giáo.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề công tác năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”. 

Thứ sáu, tiến hành kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp sau đại hội đảng bộ các cấp (ban tuyên giáo đảng ủy cấp trên cơ sở, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, ban chỉ đạo 35 các cấp) và tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giao, tập huấn việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ. 

Thứ bảy, tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Đặc biệt quan tâm sưu tầm, chỉnh lý và bổ sung tư liệu lịch sử sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng bộ Khối. Bổ sung, chỉnh lý và tái bản lịch sử các đảng ủy trực thuộc và lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (nếu có). Bổ sung tư liệu các phòng truyền thống các đảng ủy trực thuộc và phòng truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sau đại hội.

Thứ tám, tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là hoạt động xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, tiến hành kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 các cấp sau đại hội và tăng cường kỹ năng, nghiệp vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; hoàn thiện quy chế và tăng cường điều kiện phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp.

Cũng trong hội nghị, các đại biểu được nghe 4 chuyên đề tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo: Công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2020; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng.

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất