Kon Tum: Gần 3.000 cán bộ chủ chốt quán triệt các văn bản của Trung ương

Ngày 14- 01- 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản triển khai thực hiện của Tỉnh ủy cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trên địa bàn toàn tỉnh. 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến, quán triệt: Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị “về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 01-KH/TU, ngày 30/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 83-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị “về tổng kết thực  hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” và Kế hoạch số 03-KH/TU, ngày 10/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng” và Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 22/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW; Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020; Nghị quyết số 56-NQ/TW, ngày 5/3/2020 của Bộ Chính trị “về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045” và Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TW; Kết luận số 91-KL/TW, ngày 22/10/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 2/12/2020 của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa đề nghị các địa phương, đơn vị, ngành, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị cụ thể hóa nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo sát thực. Trước mắt, tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng.

Lê Văn Châu
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất