Lai Châu: Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Đỗ Nhung)

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực trong năm 2020, trước diễn biến của tình hình dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất và đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngành Tuyên giáo của tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các lĩnh vực công tác tuyên giáo; tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết; tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đánh giá khách quan kết quả thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng trong tình hình mới.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ các cấp được cấp ủy các cấp quan tâm, Trường Chính trị tỉnh, các Trung tâm Chính trị cấp huyện đã mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được phê duyệt, cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cấp ủy các cấp đã chủ động tham mưu chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường theo dõi, quản lý, đôn đốc hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đồng thời tập trung giải quyết những băn khoăn, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, đấu tranh phản bác những thông tin quan điểm sai trái, thù địch, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; kịp thời định hướng, tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hoá, văn nghệ, lễ hội; việc sơ kết, tổng kết các chủ trương, chính sách của Trung ương về lĩnh vực văn hóa đảm bảo sát thực, chất lượng. Công tác bồi dưỡng cho đội ngũ văn nghệ sỹ và các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật của tỉnh tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tư tưởng, nghệ thuật sáng tác, chuyên trang, chuyên mục trên Tạp chí Văn nghệ Lai Châu.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy các cấp nghiêm túc tổ chức học tập chuyên đề năm 2020; duy trì việc đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ của tổ chức đảng, đoàn thể; tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã xác định giai đoạn 2016-2020 và năm 2020... Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống được quan tâm, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của Đảng, của địa phương, của ngành; tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống ngành, địa phương bằng nhiều hình thức, lồng ghép trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Thực hiện tốt công tác phối hợp, tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo trong toàn Đảng bộ. Hệ thống tuyên giáo các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, nắm tình hình, tham mưu kịp thời các văn bản định hướng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, nhất là trong hệ thống y tế, giáo dục toàn tỉnh; tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực khoa giáo; đẩy mạnh các hoạt động triển khai nhiệm vụ khoa giáo ở cơ sở; hướng dẫn các xã, phường, thị trấn cụ thể hóa các nhiệm vụ khoa giáo sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị...

Đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2020. (Ảnh: Đỗ Nhung)

Đồng chí Lê Đức Dục, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2020. (Ảnh: Đỗ Nhung)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lai Châu năm 2020 còn có những khó khăn, hạn chế, nhất là việc nắm tình hình cơ sở, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác tuyên truyền trước trong và sau đại hội tại một số địa phương chưa sâu rộng. Hoạt động của một số báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tuyên truyền viên cơ sở chưa thật tích cực; phương thức nắm bắt tình hình dư luận xã hội trên địa bàn phụ trách của một số cộng tác viên dư luận xã hội chưa chủ động, linh hoạt.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và sơ, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng của một số chi bộ, đảng bộ cơ sở có nội dung chưa cụ thể. Việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề hằng quý vào sinh hoạt chi bộ của một số ít chi bộ chưa thường xuyên, còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện một số chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo ở cấp ủy, chính quyền cơ sở có nội dung chưa kịp thời, thiếu cụ thể...

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề nghị sau khi tổng kết Quyết định 241-QĐ/TU về ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020”, Tỉnh ủy ra thông báo kết luận tiếp tục triển khai thực hiện Đề án vì rất hiệu quả và thiết thực; đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chất lượng sinh hoạt tư tưởng ở chi, đảng bộ cơ sở, chất lượng hoạt động công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở. Nâng cao  chất lượng công tác giáo dục chính trị tại Trung tâm Chính trị cấp huyện; việc đổi mới công tác chính trị đối với đồng bào các dân tộc vùng biên giới; xác định và thực hiện các nhiệm vụ đột phá theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW; các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống; công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch; các mô hình hay, việc làm tốt nâng cao chất lượng công tác giáo dục vùng đặc biệt khó khăn; những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo hiểm y tê hiện nay của tỉnh...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những thành tích đã đạt được của ngành Tuyên giáo trong năm qua, đồng thời đề nghị trong năm 2021, Ngành Tuyên giáo của tỉnh cần tập trung quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung cơ bản, cốt lõi, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác, bóc gỡ những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng và Nhân dân các dân tộc trong địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 45- CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương của Trung ương. Thực hiện tốt công tác lý luận chính trị, công tác lịch sử Đảng, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trường Chính trị và Trung tâm Chính trị cấp huyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam, nhất là Nghị quyết của Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ công tác khoa giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, thực hiện tốt các quy định về mối quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối Khoa giáo. Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh...

Tại Hội nghị, để ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020./.

Đỗ Nhung, Đỗ Phương

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất