Lạng Sơn: Chú trọng tuyên truyền về công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Ngày 22/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 10/2019.

Đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe các thông tin chuyên đề: Tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống hoạt động phá hoại tư tưởng và phản bác các thông tin sai trái thù địch thời gian gần đây, định hướng trong thời gian tới; tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước thời gian qua, dự báo tình hình và nhiệm vụ công tác đối ngoại những tháng cuối năm 2019.

Cùng với những nội dung trên, đội ngũ báo cáo viên trong tỉnh cũng đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc "Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền"; Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về "Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy"; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về việc "Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh".

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền những nội dung đã tiếp thu tại Hội nghị; đẩy mạnh tuyên truyền về những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Tích cực nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những sự kiện thời sự thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, như: chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;...

Cùng với đó, đội ngũ báo cáo viên của cả hệ thống chính trị trong tỉnh chú trọng tuyên truyền đậm nét Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng, hiểu rõ Quy định này; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lạm quyền, lộng quyền hoặc không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những việc phải làm trên cương vị được giao trong công tác cán bộ.  

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc ban hành Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền được Đảng đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời khẳng định chủ trương của Đảng về kiểm soát để phòng và chống sự tha hóa quyền lực; mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế và mọi quyền hạn đều phải được ràng buộc bằng trách nhiệm./.

Tin ảnh: Đức Luận

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất