Học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ trọng tâm
Đại hội Đảng bộ Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020

Năm 2018, các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trong toàn Đảng bộ Công ty đã chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở đơn vị mình để xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Các cá nhân đã liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đã xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp tu dưỡng, rèn luyện, giúp mỗi người ý thức hơn, trách nhiệm hơn trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, rèn luyện phong cách, tác phong công tác, chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Triển khai chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện sản xuất kinh doanh

Năm 2018, 100% chi, đảng bộ cơ sở và các đoàn thể của Công ty cố phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc (Công ty) đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trong đó, có 29/29 chi, đảng bộ cơ sở và 3/3 đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty).

Tiếp đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, ban thường vụ các đoàn thể đã hướng dẫn cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị đăng ký việc làm theo và xây dựng kế hoạch rèn luyện của cá nhân, cam kết thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao; cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của người đảng viên, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đặc biệt, trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể đã đưa nội dung tự kiểm điểm, tự phê bình về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05. Trong đó, tập trung kiểm điểm sâu về những hạn chế trong phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo; việc giải quyết các vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc của đơn vị. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Công ty tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05; qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi tập thể và mỗi cá nhân. Các tổ chức đảng và đảng viên luôn chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định, quy chế trong Đảng; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Thực tế, đã có 32/32 chi, đảng bộ cơ sở và đoàn thể của Công ty xây dựng kế hoạch thực hiện đưa nội dung kiểm điểm thực hiện Chỉ thị 05 trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng.

32/32 chi, đảng bộ cơ sở và đoàn thể của Công ty tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị.

Trong đó, số cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, đăng ký làm theo Bác: 650/650 = 100%

Trong năm Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các đơn vị và Công ty; đồng thời chỉ đạo tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Số cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: 27 cuộc. Trong đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty kiểm tra: 1 cuộc; các chi, đảng bộ cơ sở giám sát: 25 cuộc. Nhìn chung các chi, đảng bộ cơ sở được kiểm tra, giám sát đã triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả, làm chuyển biến tốt trong nhận thức của cán bộ, đảng viên. Năm 2018, Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã phối hợp kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ Xưởng Điện. Qua kiểm tra nhận thấy Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc, có những việc làm thiết thực, hiệu quả phù hợp đặc điểm, tính chất công việc của đơn vị. 

Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, song gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc cùng với sự cố gắng của tập thể cán bộ, công nhân viên, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã có nhiều khởi sắc so với năm 2017. Sản xuất, tiêu thụ và tài chính của Công ty đã có nhiều thuận lợi, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội như: nộp ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp, sản lượng, doanh thu đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đời sống, việc làm, tiền lương thu nhập của người lao động được đảm bảo và từng bước được cải thiện. Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; tham gia có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội với tỉnh Bắc Giang và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương và giữ gìn an ninh trật tự trong doanh nghiệp. Trong đó, đến hết tháng 11/2018, Công ty đã nộp ngân sách: 33,95 tỷ đồng = 114,4% kế hoạch năm và bằng 108,6% cùng kỳ. Doanh thu: 2.792,9 tỷ đồng = 105,3 kế hoạch năm và bằng 126,2 cùng kỳ. Sản lượng sản xuất quy đổi: 410.503 tấn = 94% kế hoạch năm; = 124,5% cùng kỳ. Hiệu quả sản xuất kinh doanh : 291 tỷ đồng bằng 40,4% kế hoạch năm.

Điểm mới, sáng tạo trong học và làm theo Bác

Trong năm 2018, các cấp ủy, đơn vị đoàn thể đã có nhiều cố gắng đổi mới, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, việc xây dựng và tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công ty gắn với các phong trào thi đua “Lao động sản xuất giỏi”, phong trào thi đua “Ca, kíp sản xuất giỏi”, phong trào "Xanh-Sạch-Đẹp", cuộc vận động “Tuổi trẻ Công ty làm theo lời Bác”, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”… tiếp tục được các đơn vị triển khai thực hiện. Vì thế, trong 10 tháng của năm 2018, phong trào thi đua tiết kiệm năng lượng, định mức của Công ty đạt: 33,449 tỷ đồng; có 7.298 lượt ca, 69.398 lượt công nhân viên được thưởng trong phong trào thi đua ca, kíp sản xuất giỏi. Trong năm, có 160 công trình Công đoàn - Nữ công được khen thưởng; 6 công nhân lao động được Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.

Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng đã được đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể của các đơn vị hàng tháng, quý đã tạo sức lan tỏa và động viên thiết thực trong cán bộ, đoàn viên, hội viên. Kết quả, đã có cụ thể: Số gương người tốt, việc tốt đã biểu dương năm 2018: 33 đồng chí. Trong đó: Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương khen thưởng 1 đồng chí; Đảng ủy Công ty biểu dương, khen thưởng: 3 tập thể và 12 cá nhân; các chi, đảng bộ cơ sở biểu dương: 21 cá nhân. Trong năm 2018, Công ty có 1 mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác được lựa chọn tham gia tọa đàm do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đài PTTH tỉnh Bắc Giang tổ chức.

Song song với việc triển khai nhân rộng một số mô hình hay, cách làm hiệu quả của một số cấp ủy, đơn vị, đoàn thể như môi hình phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm năng lượng, giảm định mức tiêu hao trong sản xuất kinh doanh do phòng Kỹ thuật công nghệ chủ trì; phong trào đăng ký và thực hiện công trình công đoàn, nữ công của Công đoàn Công ty…

Đặc biệt, trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo năm 2018, Công ty có 27 giải pháp sáng kiến được đăng ký thực hiện (nhiều hơn năm 15 giải pháp, sáng kiến so với năm 2017), có 2 cán bộ công nhân viên được đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Công đoàn Công ty đã có sáng kiến tổ chức lớp dạy bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước cho con cán bộ công nhân viên. Đây cũng là năm đầu triển khai, song đã thu hút được 6 lớp với 150 cháu tham gia và nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty.

 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại một số cấp ủy đơn vị còn thiếu tính chủ động, trông chờ vào hướng dẫn của Đảng ủy Công ty; chưa xác định rõ những việc nổi cộm, bức xúc cần tập trung giải quyết trong xây dựng kế hoạch, chương trình hành động. Việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên còn mang tính hình thức, chung chung, đăng ký nhiều nội dung dẫn đến khó đánh giá, việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết ở cơ sở còn chưa nhiều. Trong khi đó, việc xây dựng mô hình hay, cách làm sáng tạo; phát hiện, biểu dương những gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế, chưa thường xuyên.

Năm 2019, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ Công ty, các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể của Công ty tiếp tục quán triệt, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 và nội dung chuyên đề năm 2019 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng phát hiện xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều nội dung sát với thực tiễn, có chất lượng và có sức lan tỏa.

Hai là, chỉ đạo tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cụ thể của đơn vị, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, có sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm, cải thiện tiền lương thu nhập cho người lao động. Chỉ đạo, hướng dẫn đưa nội dung các chuyên đề học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ theo tinh thần Công văn số 624 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc thường xuyên hàng ngày của mỗi tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, cá nhân.

Ba là, duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; gắn việc đăng ký làm theo với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; xác định việc đăng ký làm theo là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm, để mỗi cán bộ, đảng viên tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phòng và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các chi đảng bộ, đơn vị, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; việc thực hiện Quy định số 129-QĐ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Công ty.

Thạch Văn Chung

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất