Kiên Giang: Chọn chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017-2018

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương về chủ đề: “Nâng cao vai trò của tổ chức đảng, chi bộ và người đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm tạo chuyển biến thật sự về nhận thức và hành động của mọi tổ chức, cá nhân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài việc thực hiện chủ đề trên, từng tổ chức đảng phải lựa chọn chủ đề phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để chỉ đạo thực hiện. Trong đó, chú ý những vấn đề nổi cộm, bức xúc, hạn chế, yếu kém để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị phải nêu gương để cấp dưới noi theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Triển khai thực hiện chủ đề này phải gắn với thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 06-02-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 03-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chuyên đề toàn khóa “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 12-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Triển khai thực hiện chủ đề này cần chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 22-6-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ đảng phải thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, không để xảy ra tình trạng bỏ sinh hoạt cấp ủy, bỏ sinh hoạt chi bộ định kỳ và đảng viên vắng sinh hoạt chi bộ không có lý do chính đáng, vắng nhiều kỳ trong năm. Củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng yếu kém; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt kế hoạch hành động của tập thể và cá nhân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cam kết không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đồng thời khắc phục tốt các biểu hiện suy thoái đã được chỉ ra qua tự phê bình và phê bình năm 2016.

Hằng năm khi tiến hành sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 20-9-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng phải có báo cáo đánh giá việc thực hiện chủ đề của tỉnh và của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Tỉnh sẽ tổ chức sơ kết việc thực hiện chủ đề vào cuối năm 2017 và tổng kết vào cuối năm 2018.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao chủ trì phối hợp với các ban của Tỉnh ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện chủ đề này, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có chỉ đạo kịp thời.

Kim Thư

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất