[Infographics] Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước./.
TTX

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác