“Đảng Cộng sản Việt Nam- 80 năm xây dựng và phát triển"
GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên TW Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu đề dẫn tại Hội thảo.

>>>Cương lĩnh chính trị- Ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta

GS. TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh như vậy trong phát biểu đề dẫn, khai mạc Hội thảo “Đảng Cộng sản Việt Nam- 80 năm xây dựng và phát triển”, tổ chức ngày 26/1/2010, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2010).

    Dự và chủ chỉ Hội thảo có các đồng chí: GS.TS Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; GS Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh…

    Báo cáo Đề dẫn tại Hội thảo, GS.TS Lê Hữu Nghĩa nêu rõ: Những năm đầu thế kỷ XX, trong cuộc hành trình tìm con đường đấu tranh giải phóng, giành độc lập dân tộc, từ chủ nghĩa yêu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác- Lênin, tìm thấy ở học thuyết khoa học và cách mạng đó con đường cứu dân, cứu nước đúng đắn. Từng bước một với sự nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn sôi nổi, phong phú, Hồ Chí Minh đã truyền bá lý luận Mác- Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt nam và cùng với các đồng chí của mình chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức, cán bộ để thành lập một Đảng cách mạng chân chính.

   Mùa xuân năm 1930, với vai trò và trách nhiệm trong Quốc tế cộng sản, với uy tín chính trị, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh đã triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là kết quat tất yếu, là yêu cầu khách quan của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam và đó là công lao và sáng kiến của Nguyễn Ái Quốc...

   80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng của nhân dân và dân tộc ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại và có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam). Với thắng lợi của cách mạng tháng Tám, chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta bị xóa bỏ, một kỷ nguyên mới ra đời, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Tiếp đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH.

    Kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm xây dựng CNXH ở miền Bắc khi còn chiến tranh và những năm đầu sau khi đất nước thống nhất, trải qua nhiều tìm tòi khảo nghiệm tổng kết thực tiễn và tổng kết sáng kiến của nhân dân, Đảng đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới và đã giành được thắng lợi to lớn của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên CNXH.

    Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam 80 năm qua là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, là sự hy sinh phấn đấu bền bỉ của toàn dân, với sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc mà hạt nhân là liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức…Chúng ta càng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam đã một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Dựa trên học thuyết cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh được vận dụng và phát triển sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế Việt Nam, Đảng đã đề ra và không ngừng phát triển hoàn chỉnh Cương lĩnh, đường lối, dẫn dắt cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Lịch sử đã chứng minh, không có đường lối đúng đắn thì không thể có thắng lợi của sự nghiệp độc lập dân tộc và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới theo con đường của CNXH như hiện nay…Thực tiễn cách mạng Việt Nam 80 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có được những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn. Đó là bài học giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trong toàn bộ tiến trình phát triển của cách mạng; về đại đoàn kết dân tộc và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất; về xây dựng liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; về vai trò của phương pháp cách mạng và lựa chọn phương pháp cách mạng đúng đắn; về lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước, tăng cường bản chất cách mạng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền nhà nước; về đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

    Hội thảo khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam- 80 năm xây dựng và phát triển” là một hoạt động có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội thảo đã tập trung thảo luận làm rõ và sâu sắc hơn một số vấn đề: Một là, tiếp tục khẳng định công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sỹ cộng sản tiền bối và làm rõ những giá trị mang tính bước ngoặt lịch sử của sự kiện thành lập Đảng (3/2/1930) và nêu bật những thành công và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hai là, từ những thành công và kinh nghiệm 80 năm qua, cần làm sáng tỏ hơn nữa những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay đối với sự phát triển của đất nước góp phần vào việc bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng sắp tới. Ba là, nêu bật yêu cầu và nội dung tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị…

Tại cuộc Hội thảo, đã có 91 bài viết tham luận của các nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, các nhà lý luận, khoa học xã hội nhiều năm dày công nghiên cứu, tâm huyết về Đảng....Chúng tôi sẽ đăng tải một số bài tham luận trong dịp từ nay đến thời điểm Đảng ta kỷ niệm 80 năm ngày thành lập./.

Đức Anh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất