Tuyên Quang quan tâm phát triển văn hóa gắn với phát triển con người
Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019. (Ảnh minh họa: Báo Tuyên Quang).

1. Thực hiện Nghị quyết số 33 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (Nghị quyết 33), Tuyên Quang đã tích cực tuyên truyền, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Không chỉ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên mà các thành viên của Đội Thông tin lưu động, chiếu bóng lưu động trong tỉnh cũng luôn tích cực tuyên truyền Nghị quyết 33 và các chỉ thị, nghị quyết về văn hóa đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cơ quan báo chí, truyền thông thường xuyên tuyên truyền thực hiện nghị quyết thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng các phóng sự, tin bài, tác phẩm văn học nghệ thuật, phản ánh sinh động, phong phú việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn học, nghệ thuật; về các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong gia đình luôn được quan tâm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn xây đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào xây dựng gia đình, thôn, bản, đơn vị, cơ quan, lực lượng vũ trang, trường học văn hóa đã được triển khai đồng bộ và đem lại hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, góp phần khơi dậy truyền thống yêu quê hương, đất nước cũng như tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng xã hội, tăng tính hiệu quả trong giáo dục, rèn luyện nhân cách, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Một số thiết chế văn hóa, công trình văn hóa cấp tỉnh đã được đầu tư xây dựng, hoàn thành và sử dụng có hiệu quả, như: Tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang”, Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 442/635 di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa được xếp hạng, trong đó có 257 di tích cấp tỉnh; 185 di tích quốc gia, trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt; 1 bảo vật quốc gia là Bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc thuộc huyện Chiêm Hóa.

Việc xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đã có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ gia đình, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa tăng hằng năm; công tác gia đình được triển khai bằng nhiều giải pháp như thành lập các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình nhằm nâng cao nhận thức về thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội; việc cưới, việc tang đã được đại bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện theo Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 17-7-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh hằng năm tổ chức nhiều phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Tuyên Quang hiện có 88,7% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, tăng 4,6% so với năm 2014; 80% số thôn bản, tổ dân phố đạt văn hóa tăng 6,7% so với năm 2014; 93,2 % số cơ quan, đơn vị đạt văn hóa, giảm 0,4% so với năm 2014; 46% số nhà văn hóa đạt chuẩn; 59,3% nhà văn hóa thôn bản, tổ dân phố đạt chuẩn, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Chương trình hành động số 37-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Việc khai thác, phát huy thế mạnh các di sản văn hóa kết hợp với tuyên truyền, quảng bá, phát triển du lịch, dịch vụ được các địa phương được đẩy mạnh. Các hoạt động tuyên truyền cổ động, triển lãm tranh ảnh nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật được tổ chức nhân các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của địa phương và đất nước; các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng được tổ chức thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng.

Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được tăng cường bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, phù hợp với đặc điểm tâm lý, tập quán của đồng bào các dân tộc, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và nhân dân, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, làm thất bại các âm mưu lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá chính quyền, chia rẽ nhân dân. Hằng năm, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc đều tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc và các tổ chức tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán, lễ trọng; đón tiếp và làm việc với các tổ chức tôn giáo, những đoàn khách tôn giáo nước ngoài đến địa phương.

2. Với mục tiêu phát triển văn hóa gắn với phát triển con người, bốn biện pháp chủ đạo được Tuyên Quang xác định là: 1) Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; 2) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa:  3) Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; 4) Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Việc xây dựng văn hóa trong chính trị gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tỉnh coi trọng thực hiện, trong đó, coi trọng việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo Bác; cán bộ, đảng viên lựa chọn những việc cụ thể để đăng ký thực hiện việc làm theo…

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Tuyên Quang đã có 402 lượt tập thể, 692 lượt cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng, trong đó Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương 64 tập thể, 85 cá nhân tiêu biểu; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 25 tập thế, 26 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc xây dựng, thực hiện nội quy, quy chế, các quy định chuẩn mực về đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trở thành một trong những tiêu chí đế đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm được các cấp ủy chấp hành nghiêm túc.

Tuyên Quang đã ban hành một số nghị quyết, chỉ thị về phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, cải cách các thủ tục hành chính, phát triển văn hóa doanh nghiệp; quan tâm xây dựng, phát triển văn hóa trong kinh tế, xây dựng văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp; tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh có văn hóa, cạnh tranh lành mạnh; khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh sáng tạo các sản phẩm có uy tín, chất lượng mang thương hiệu xứ Tuyên; khai thác, phát triển các loại hình du lịch thế mạnh như: Du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch Homestay... thu hút khách du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong những năm qua, cấp ủy đảng các cấp đã chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực văn hóa một cách kịp thời, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, trong đó đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách phát triến sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; xây dựng và thực hiện các cơ chế khuyến khích văn nghệ sĩ, nhà báo sáng tác các tác phẩm có giá trị. Tập trung thực hiện bốn đổi mới về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ cản bộ làm công tác văn hóa; tăng cường nguồn lực cho văn hóa.

Từ thực tiễn kinh nghiệm triển khai thực hiện Nghị quyết 33, một số kinh nghiệm được Tuyên Quang rút ra là:

Một là, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang phù hợp và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, những nét văn hóa đặc trưng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; kịp thời có những cơ chế, chính sách phù hợp đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của địa phương.

Hai là, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đây vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp để làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, tạo môi trường văn hóa lành mạnh giúp con người phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ba là, chú trọng đào tạo, bồi dường đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, đặc biệt cán bộ, cộng tác viên, hạt nhân văn hóa ở cơ sở; phát huy vai trò chủ thể, năng lực sáng tạo và sự tham gia tích cực của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa; giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư tạo môi trường tốt cho con người phát triển toàn diện. Thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử, các di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện Nghị quyết 33; quan tâm công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến, nhân ra diện rộng trong toàn tỉnh./.

Quý Trọng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất