Bế mạc Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Nguồn: Truyền hình Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Đã xem:2875

Video khác