Ngày làm việc thứ 6 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 10-10, ngày làm việc thứ sáu của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đã xem: 877
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10