Thứ Tư, 24/7/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Sáu, 6/1/2023 6:5'(GMT+7)

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023

Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề: "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa’’

Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề: "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa’’

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Từ đó, xây dựng các kế hoạch, chương trình cụ thể nhằm tổ chức tốt các hoạt động, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấpNghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (24/11/2021).

2. Thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, những giá trị tốt đẹp về hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; phát huy cao độ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

3. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ cần được tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tiễn, phát huy vai trò của cơ quan, địa phương, đơn vị; nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, an toàn; bảo đảm đúng với các quy định hiện hành và phù hp với nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục của dân tộc, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ

Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng đã ban hành về công tác văn hóa - văn nghệ. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo, kết luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (ngày 24/11/2021) và tinh thần, thông điệp của Hội thảo Quốc gia“Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” (ngày 29/11/2022).

Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức viết bài, xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình nhằm tuyên truyền, quảng bá về những giá trị tốt đẹp về hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan báo chí trong nhiệm vụ xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Chú trọng việc phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị nhân văn, biểu dương các tấm gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng thời phê phán các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đẩy mạnh việc tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch.

2. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ

- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nhất là các hoạt động quan trọng được xã hội quan tâm. Một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận cần tiếp tục triển khai giám sát trong năm 2023: Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”. Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc“Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”; Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

- Năm 2023, tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về“Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ Kế hoạch số 215-KH/BTGTW, ngày 10/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và tình hình thực tiễn tại cơ quan, địa phương, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến hành việc tổng kết, hoàn thành trong quý I/2023.

- Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” vào năm 2024. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương bám sát tinh thần Nghị quyết và điều kiện thực tế của cơ quan, địa phương, đơn vị, chủ động chỉ đạo các cấp, các ngành lựa chọn nội dung, chuyên đề, xây dựng kế hoạch… để phục vụ việc tổng kết. Tăng cường, chỉ đạo, đôn đốc ngành văn hóa, các cơ quan, đơn vị văn hóa, nghệ thuật, các hội văn học nghệ thuật đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tiếp tục phát động văn nghệ sĩ hưởng ứng sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn nghệ và việc thực hiện các nội dung, giải pháp về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành giao ban định kỳ về công tác văn hóa - văn nghệ. Nội dung và hình thức tổ chức giao ban phù hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ sở. Mỗi kỳ giao ban, chọn các chủ đề đã được giám sát, các vấn đề bức xúc, được dư luận quan tâm trên địa bàn để trao đổi, kịp thời rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Sau mỗi kỳ giao ban, gửi báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Văn hóa - Văn nghệ). 

3. Công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ

3.1. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Xuân Quý Mão năm 2023

Các cơ quan, địa phương, đơn vị căn cứ Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và điều kiện thực tiễn, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Xuân Quý Mão 2023, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các hoạt động phải đảm bảo chất lượng, nội dung phong phú, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc và thị hiếu của thời đại, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của Nhân dân, các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. Ưu tiên các hoạt động văn hóa vui Xuân, trải nghiệm, các chương trình biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng, chiến khu xưa, vùng sâu, vùng xa, cách biệt giao thông đi lại và chương trình chuyên biệt dành cho thiếu nhi…

Chủ động nắm bắt tình hình, hoạt động văn hóa - văn nghệ tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường các biện pháp phòng, chống, xử lý vi phạm, lợi dụng dịp Tết để sản xuất, tuyên truyền các sản phẩm phản văn hóa, phi thẩm mỹ, gây hủy hoại đạo đức xã hội…

3.2. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị

Bám sát các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng và các hoạt động kỷ niệm năm tròn, ngày thành lập, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, địa phương; kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa trong năm 2023, các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngành, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, tổ chức các hoạt động, định hướng sáng tác các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật nhằm cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những giá trị tốt đẹp về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về những quan điểm, chủ trương, định hướng đúng đắn của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, góp phần thiết thực cho sự nghiệp phát triển nền văn hóa, văn học, nghệ thuật nước nhà trong tình hình mới.

3.3. Các hoạt động văn hóa trong lễ hội

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong lễ hội cần thiết thực, hiệu quả, an toàn, phù hp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, an ninh trật tự theo các quy định đã ban hành. Chú trọng các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về bản chất, mục đích, ý nghĩa của lễ hội. Vận động người dân, du khách thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội, thiết thực, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi lợi dụng di tích, nơi thờ tự, không gian lễ hội, không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng để trục lợi, thực hành các hoạt động mê tín dị đoan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để công tác văn hóa - văn nghệ trong năm 2023 được triển khai đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu đề ra, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị:

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương bám sát các nội dung được nêu tại Hướng dẫn này, chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức có hiệu quả công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023. Trước mắt, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ Xuân Quý Mão năm 2023, gắn với các phong trào thi đua, và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngành. Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Chỉ đạo tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, có hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng các hoạt động văn hóa - văn nghệ để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

2. Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan trong việc thẩm định, chỉ đạo các hoạt động văn hóa - văn nghệ trong năm 2023, trọng tâm là việc thẩm định, duyệt nội dung các chương trình biểu diễn nghệ thuật, phim, ảnh, ấn phẩm sách, báo,… phục vụ các ngày lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn quy mô cấp quốc gia. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nổi cộm, trái với quy định của pháp luật.

3. Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm chỉ đạo, tăng cường quản lý, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương, các sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, thường xuyên tuyên truyền các nội dung được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí áp dụng công nghệ (truyền thông đa phương tiện, số hóa) trong xây dựng các chương trình, hoạt động, biên tập nội dung tin, bài phản ánh quá trình phát triển của đất nước các sự kiện văn hóa nổi bật trong năm 2023.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của các sản phẩm phản văn hóa, phi thẩm mỹ vào xã hội, nhất là trên môi trường Internet và không gian mạng xã hội.

4. Trân trọng đề nghị Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống về công tác văn hóa - văn nghệ trong năm 2023. Cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động văn hóa - văn nghệ khác. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan liên quan trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, việc thực hiện các Phong trào và trong các sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước.

5. Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tinh thần, thông điệp của Hội thảo Quốc gia“Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” (ngày 29/11/2022). Phát huy mạnh mẽ vai trò phản biện xã hội, tư vấn cho các cơ quan quản lý về văn hóa đối với những vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào Xuân Quý Mão năm 2023 và các sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước trong năm 2023. Chủ động thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo và quảng bá nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

6. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tích cực tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác văn hóa - văn nghệ. Chủ động tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Xuân, mừng Đảng và các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2023 của đất nước, địa phương, ngành. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, bảo vệ vững chắc đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng.

Nhằm khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp phát triển bền vững đất nước, triển khai có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy cần tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất với Thường vụ cấp ủy về mô hình, tên gọi của tổ chức bộ phận (phòng văn hóa - văn nghệ) trong cơ cấu tổ chức chung của Ban tuyên giáo các địa phương, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương để phối hợp với các các cơ quan chức năng tham mưu, hướng dẫn, đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả.

7. Các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 154-KH/BTGTW, ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”; chủ động xây dựng các chương trình văn hóa - văn nghệ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các hoạt động phục vụ các ngày lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn, các sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước trong năm 2023; có bài viết, chương trình sâu sắc, sinh động để đánh giá, nhìn lại kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc trên các ấn phẩm số Tết, Xuân… Phân công trực, thẩm định chặt chẽ nội dung tin, bài, phóng sự, các chương trình văn hóa, nghệ thuật phát sóng, nhất là các chương trình có sức hút và tác động xã hội mạnh mẽ... Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, biên soạn các ấn phẩm văn hóa theo các nội dung được nêu trong các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, vị trí, vai trò của văn hóa, của con người trong sự nghiệp phát triển bền vững đất nước.

8. Vụ Văn hóa - Văn nghệ phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan tham mưu Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Phát hiện kịp thời, khen thưởng, động viên, khích lệ các cơ quan, đơn vị, cá nhân - những nhân tố điển hình trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan kịp thời xử lý những vấn đề quan trọng phát sinh; tổng hợp, xây dựng báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.

Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện và có báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng /lần về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Văn hóa - Văn nghệ) để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất