Thứ Tư, 24/7/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Chủ Nhật, 1/1/2023 14:40'(GMT+7)

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác Khoa giáo năm 2023

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giúp các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương xác định các nhiệm vụ trọng tâm công tác Khoa giáo triển khai trong năm 2023. Trên cơ sở đó, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em, an sinh xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp.

2. Thông qua hoạt động Khoa giáo, cấp ủy các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Các hoạt động trong lĩnh vực Khoa giáo phải bám sát vào các chủ trương của Đảng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận có liên quan đến các công tác Khoa giáo. Đồng thời, cần bảo đảm thiết thực, khả thi, phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; Mặt khác, thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm trong lĩnh vực Khoa giáo, theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khoá XII.

 II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

- Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nội dung về giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em, an sinh xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội đã được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của từng nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương (Phụ lục kèm theo) và nghị quyết của cấp ủy các cấp ở địa phương, đơn vị thuộc lĩnh vực Khoa giáo; lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, có tính lan tỏa cao để triển khai, thực hiện, đảm bảo chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả.

2. Công tác tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tiến hành tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng theo hướng dẫn của Trung ương:

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư khóa X về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”.

- Tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”.

3. Thực hiện Chương trình phối hợp theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII

Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu với cấp ủy tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khóa XII về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”, tập trung vào những nhiệm vụ, nội dung sau:

- Phối hợp với các bộ, ngành (ở Trung ương), sở, nghành (ở địa phương) và các cơ quan, đơn vị có liên quan để nắm tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện kịp thời các vấn đề bức xúc; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em, an sinh xã hội.

- Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung và kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em, an sinh xã hội.

- Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch phối hợp với các ngành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em, an sinh xã hội.

- Theo dõi, chỉ đạo các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước (ở Trung ương) và cấp ủy (ở địa phương) giao nhiệm vụ: Hội Khuyến học Việt Nam; Tổng hội Y học Việt Nam; Hội Đông y Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Đối với Ban cán sự đảng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Y tế, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong chương trình phối hợp công tác:

- Chương trình phối hợp số 14-CTr/BTGTW-BGDĐT, ngày 06/9/2021 giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025.

- Chương trình phối hợp số 02-CTr/BTGTW-BKHCN, ngày 27/9/2021 giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025.

- Chương trình phối hợp số 04-CTr/BTGTW-BYT, ngày 29/10/2021 giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Y tế giai đoạn 2021-2025.

4. Tập huấn, tọa đàm, hội thảo, hội nghị nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tuyên giáo trong lĩnh vực Khoa giáo

- Tập huấn cho cán bộ làm công tác Tuyên giáo trong lĩnh vực Khoa giáo theo kế hoạch và nhu cầu của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tọa đàm, hội thảo một số vấn đề nhân dân quan tâm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; công tác trí thức và các lĩnh vực xã hội.

- Tổ chức Hội nghị công tác Khoa giáo năm 2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cấp ủy chỉ đạo hệ thống chính trị cùng cấp triển khai thực hiện Hướng dẫn này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực các chương trình, kế hoạch công tác của các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của cấp ủy.

2. Định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả công tác Khoa giáo về Ban Tuyên giáo Trung ương.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương để kịp thời điều chỉnh./.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất