Thứ Tư, 24/7/2024
Nghiên cứu
Thứ Tư, 3/3/2021 16:11'(GMT+7)

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 3/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận trong giai đoạn tới.”

Tham dự Hội thảo có các cán bộ Thường trực Hội đồng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương qua các thời kỳ, các cộng tác viên của Hội đồng Lý luận Trung ương và đại diện một số ban, bộ, ngành trung ương. 

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự và chỉ đạo Hội thảo. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định Đảng ta rất quan tâm đến công tác nghiên cứu lý luận, coi đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Trong những năm đổi mới, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề rất quan trọng, định hướng và tạo điều kiện cho công tác nghiên cứu lý luận phát triển.

Công tác nghiên cứu lý luận của Đảng đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ, làm sáng tỏ nhiều vấn đề thực tiễn và lý luận mới, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đội ngũ nghiên cứu lý luận ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới. 

Suốt 25 năm qua, kể từ khi thành lập, Hội đồng Lý luận Trung ương đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, triển khai nhiều hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tư vấn cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, làm cơ sở cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị..., biên soạn các báo cáo chuyên đề phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư; là lực lượng nòng cốt tham gia biên soạn các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới và nâng cao lý luận cho các Ủy viên Trung ương, đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược của Đảng...

Nhấn mạnh về bối cảnh trong nước và quốc tế thay đổi nhanh chóng đang đặt ra yêu cầu mới cho công tác nghiên cứu lý luận, ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ phải tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, nâng cao năng lực sáng tạo, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, sớm có thể kết luận những vấn đề đã chín, đã rõ, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới của Đảng.

Như Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ cần tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo chính xác và kịp thời có chủ trương, chính sách, xử lý hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn; giải quyết tốt các mối quan hệ lớn phản ánh quy luật đổi mới và phát triển ở nước ta. 

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, kiện toàn Hội đồng Lý luận Trung ương trong giai đoạn mới, phát huy tốt hơn vai trò Thường trực Hội đồng, các tiểu ban, các thành viên Hội đồng, Ban thư ký khoa học và đội ngũ cộng tác viên tư vấn, huy động được trí tuệ của đội ngũ các chuyên gia, các nhà nghiên cứu lý luận trong cả nước, tiếp tục đóng góp cho công tác nghiên cứu lý luận của Đảng./. 

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất