Thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, là sự định hướng tương lai của cả dân tộc không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 mà còn cho cả những thập niên tới với những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước: đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây là sự thể hiện sâu sắc và biện chứng của khát vọng như là định hướng mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc; tạo nên mục tiêu và động lực để cả dân tộc và mỗi người dân Việt Nam phấn đấu đạt từng mục tiêu cụ thể trong tổng thể mục tiêu của Đảng đã đề ra.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, một trong những dự án được triển khai nhanh và đúng tiến độ.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, một trong những dự án được triển khai nhanh và đúng tiến độ.

Hòa cùng cả nước, khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc ở Quảng Ninh được thể hiện trong văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và đang được triển khai thực hiện ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội - từ kinh tế đến chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường...; từ việc hiện thực hóa nội dung phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị địa phương trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Với tiếp cận như trên, việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được thể hiện trong quan điểm, định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh:

Một là, phát triển dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích; lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng; lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, hiện đại làm nền tảng; lấy giáo dục đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ làm động lực; lấy phát triển văn hóa, xây dựng văn minh sinh thái, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường làm trọng điểm.

Hai là, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” theo hướng bền vững dựa vào ba trụ cột (thiên nhiên, con người, văn hóa), kết hợp với xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập và cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; trên cơ sở đó, đổi mới hệ thống chính trị và xây dựng nền hành chính hiện đại; phát triển công nghiệp dịch vụ, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí dựa trên nền tảng công nghiệp sáng tạo được tổ chức sản xuất ở trình độ cao.

Ba là, kiên trì thực hiện tổ chức không gian phát triển “một tâm, hai tuyến đa chiều và hai mũi đột phá” nhằm bảo đảm mục tiêu liên kết, đồng bộ để phát huy thế mạnh của từng địa phương trong tỉnh cũng như thế mạnh của Tỉnh trong Vùng đồng bằng sông Hồng và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ... Tâm là thành phố Hạ Long, trung tâm chính trị - hành chính - kinh tế - văn hóa của Tỉnh; phát triển đô thị theo mô hình đa cực, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối. Tuyến hành lang phía Tây xuất phát từ Hạ Long đến Đông Triều hướng tới đồng bằng sông Hồng và thủ đô Hà Nội, phát triển chuỗi đô thị - công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ cao và du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, trong đó Khu kinh tế ven biển Quảng Yên là hạt nhân, động lực tăng trưởng mới của tuyến phía Tây và của tỉnh, phát triển theo mô hình “Thành phố thông minh” với các khu đô thị - công nghiệp - dịch vụ - cảng biển thông minh, hiện đại. Tuyến hành lang phía Đông xuất phát từ Hạ Long đến Móng Cái và hướng tới Đông Bắc Á, phát triển chuỗi đô thị sinh thái - dịch vụ, thương mại, du lịch tổng hợp cao cấp, nông nghiệp sạch - công nghệ cao và kinh tế biển, lấy phát triển công nghiệp để dẫn dắt nông nghiệp. Phát triển Khu kinh tế Vân Đồn và Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái là hai mũi đột phá.

Bốn là, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với chế độ và với Đảng; phát huy dân chủ, kỷ cương và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, truyền thống cách mạng, văn hóa, sự năng động và khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vượt lên mạnh mẽ và bền vững.

Thực hiện các nội dung này, trong những năm qua tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ba đột phá chiến lược. Chú trọng thực hiện phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng đối với lĩnh vực phát triển văn hóa, xã hội, con người, phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, giảm chênh lệch vùng miền, khoảng cách giàu nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện các nội dung trên, Quảng Ninh đã cụ thể hóa 4 định hướng chiến lược của Đảng về phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập phù hợp với điều kiện địa phương. Đó là gắn phát triển nguồn nhân lực với việc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; gắn việc phát triển nguồn nhân lực với quá trình dân chủ hóa, nhân văn hóa đời sống xã hội, khai thác có hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại; nâng cao chất lượng sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ; có chiến lược phát triển con người trên cơ sở một hệ thống chính sách đồng bộ hướng tới con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Bằng việc giải quyết tốt các vấn đề này, tỉnh đã tạo được yếu tố nội sinh của nguồn nhân lực, tạo cơ sở bền vững cho phát triển và hội nhập. Trong đào tạo chất lượng nguồn nhân lực, Quảng Ninh có định hướng cụ thể về đối tượng gắn với nhu cầu, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác chuyên môn như công nghệ, y tế, giáo dục, môi trường, nông nghiệp; bồi dưỡng ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung) cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác du lịch, cán bộ địa phương biên giới....

Đồng thời, ưu tiên những ngành, nghề, lĩnh vực mà tỉnh cần đáp ứng nguồn nhân lực thực hiện mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, du lịch, công nghiệp và hội nhập, như ngoại ngữ, du lịch, dịch vụ, cải cách hành chính, quản lý đô thị, tin học...Bên cạnh việc tự đào tạo, Quảng Ninh đẩy mạnh liên kết vùng và hợp tác trong nước và quốc tế trong phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với các trường Đại học hàng đầu Việt Nam và quốc tế: như Đại học Kinh tế Quốc dân; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Công nghệ Auckland New Zealand, nhằm liên kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, tăng cường đào tạo đối với các ngành, lĩnh vực quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật kinh doanh, thương mại quốc tế, du lịch, chuyên gia về quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, đào tạo trình độ sau đại học cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, đào tạo giáo viên của Trường Đại học Hạ Long, đồng thời thu hút nhân tài cho chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đề ra.

Hiện Quảng Ninh đang phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đề án, Quảng Ninh dự kiến đào tạo trong nước đối với 62.900 cán bộ, công chức, viên chức tương ứng 1.005 lớp học; đào tạo bồi dưỡng tại tỉnh 750 cán bộ, công chức, viên chức theo hình thức mời chuyên gia, giảng viên nước ngoài giảng dạy; đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài 1.100 cán bộ, công chức, viên chức tương ứng 55 lớp học; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm, dự kiến 5.000 lao động ngành nông nghiệp, 10.000 lao động ngành công nghiệp, thương mại, 5.000 lao động ngành xây dựng...Đặc biệt, năm 2022 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 về hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm 2022 - 2023 (tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách khoảng 458 tỷ đồng). Đến nay, toàn tỉnh có 556/631 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 88,11%).

Nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể thông qua hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, đường không. Tỉnh đã hoàn thiện hệ thống đường cao tốc chạy dọc tỉnh dài 176 km (chiếm 16,83% tổng chiều dài đường cao tốc của nước ta), kết nối với 2 loại hình giao thông quan trọng là cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Trục cao tốc của Quảng Ninh đã kết nối 3 cửa khẩu quốc tế quan trọng nhất khu vực phía Bắc là Lào Cai, Hữu Nghị ( Lạng Sơn) và Móng Cái (Quảng Ninh), với tuyến đường cao tốc kết nối liên vùng dài nhất Việt Nam (tổng cộng 571,5km) gồm: Hà Nội - Lào Cai; Hà Nội - Hải Phòng; Hải Phòng - Hạ Long; Hạ Long - Móng Cái. Quan trọng hơn nữa, tuyến đường đã đưa Quảng Ninh ngày càng trở thành điểm trung chuyển chiến lược trong khu vực Đông Á - Đông Nam Á, ASEAN - Trung Quốc, Khu vực hợp tác “hai hành lang một vành đai kinh tế” Việt - Trung, hợp tác liên vùng Vịnh Bắc Bộ mở rộng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy liên kết vùng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng. 

Để phục vụ người dân và doanh nghiệp, Quảng Ninh quan tâm đến công tác cải cách hành chính gắn với chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, phấn đấu đạt mục tiêu giữ vững vị trí nhóm đầu về chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI cấp tỉnh (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giữ vị trí quán quân 05 năm liên tiếp (2016 - 2021); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đứng thứ nhất toàn quốc 3 năm liên tiếp (2019 - 2021), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2021 đứng thứ 2 cả nước). Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, các hợp tác xã theo phương châm “làm đúng, làm nhanh, làm tốt”, nhất là thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, môi trường, giải phóng mặt bằng, vật liệu san lấp…. Chỉ đạo rà soát tổng thể các nội dung có liên quan tới Đề án chính quyền điện tử và Đề án triển khai mô hình thành phố thông minh.

Và tầm nhìn định hướng phát triển đến năm 2030, năm 2045: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra: Đến năm 2030, xây dựng, phát triển Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, GRDP bình quân đầu người trên 15.000 USD; khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế. Đến năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, có sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; phát triển kinh tế hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải có sự quyết tâm chính trị cao, đồng thuận lớn; phải phát huy cao nhất tinh thần, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của giai cấp công nhân vùng mỏ; thổi bùng lên mạnh mẽ tình yêu quê hương, đất nước; tính chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư… Biến khát vọng xây dựng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trở thành văn hóa chính trị - trở thành thành động lực, nguồn lực phát triển bền vững cho tỉnh hôm nay và mai sau.

Hoàng Đại Dương
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất