Thứ Năm, 25/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 18/7/2023 13:0'(GMT+7)

Hà Tĩnh: Đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện các Nghị quyết

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 18/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường xây dựng Đảng, đoàn thể Nhân dân trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới”.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

100% DOANH NGHIỆP CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

5 năm qua, việc phổ nghị biến, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 07-NQ/TU đã được các địa phương, đơn vị thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở; đồng thời các tổ chức Đảng cũng ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa từng nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Việc triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU được gắn với thực hiện các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Tính đến ngày 30/5/2023, toàn tỉnh có 5.746 doanh nghiệp với 85.247 lao động (so với năm 2018 tăng 1.694 doanh nghiệp). Trong đó: Doanh nghiệp có vốn nhà nước 18; Công ty cổ phần: 1.418; Doanh nghiệp tư nhân 1.348; Công ty trách nhiệm hữu hạn 2.867; Công ty hợp danh 14; Doanh nghiệp có vốn nước ngoài 81.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sau 5 năm triển khai, đến nay, toàn tỉnh có 72 doanh nghiệp có tổ chức đảng; tổng số đảng viên trong doanh nghiệp là 3.645 đảng viên. Trong đó, có 18 tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn nhà nước; 41 tổ chức đảng trong công ty cổ phần; 03 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân; 09 tổ chức đảng trong công ty trách nhiệm hữu hạn; 01 tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài; công ty hợp danh không có tổ chức đảng.

Trong đó giai đoạn từ năm 2018 đến nay, thành lập mới được 42 tổ chức đảng với 08 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 34 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; một số đơn vị thành lập mới được các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân trực thuộc Đảng bộ cấp huyện như: Thành phố Hà Tĩnh, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Thị xã Hồng Lĩnh…

Toàn tỉnh có 394 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; 51 doanh nghiệp có tổ chức đoàn thanh niên; 1 doanh nghiệp có tổ chức hội phụ nữ.

Các tổ chức đảng, đoàn thể bước đầu khẳng định được vị trí, vai trò đối với sự phát triển của doanh nghiệp, tập hợp, động viên đảng viên, đoàn viên, người lao động chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp, yên tâm, hăng hái lao động sản xuất, ổn định việc làm, thu nhập, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Một số cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện vào Đảng; các doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp tham gia cấp ủy bước đầu đã phát huy được vai trò lãnh đạo.

Nhiều cán bộ công đoàn, đoàn thanh niên được lãnh đạo các doanh nghiệp tín nhiệm, bổ nhiệm giữ các vị trí chủ chốt của doanh nghiệp. Nhiều chủ doanh nghiệp đã có nhận thức đúng về tổ chức đoàn thể, thường xuyên quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp.

100% CÁN BỘ TUYÊN GIÁO ĐẠT CHUẨN THEO QUY ĐỊNH

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, trong 5 năm qua, cấp ủy các cấp đã quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Chỉ đạo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết trong toàn đảng bộ. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Đến nay, 100% tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân. Tỷ lệ tham gia học tập đạt 95%. 17/17 đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương. Định kỳ lồng ghép các nội dung của Nghị quyết 09-NQ/TU vào các hội nghị báo cáo viên, hội nghị sơ tổng kết, sinh hoạt chi bộ, giao ban định kỳ… để tiếp tục tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Các cấp ủy cấp huyện ban hành quy chế hoạt động, quy định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo; thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo 35, củng cố, kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở; các chuyên đề sinh hoạt chính trị được tập trung chỉ đạo bài bản, quyết liệt và đã bớt hình thức, chiếu lệ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng đa dạng hóa các hình thức…

Một số chỉ tiêu cụ thể trong nghị quyết đã được triển khai hiệu quả như: 93% cấp uỷ xã, phường, trị trấn xây dựng, ban hành quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của ban tuyên giáo cùng cấp; 100% cấp ủy củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp đạt chuẩn; thành lập mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội; 100% cán bộ tuyên giáo có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đạt chuẩn theo quy định và được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo.

Đến nay, 14/17 đơn vị đã xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống, chiếm; cấp xã có 199/216 đơn vị xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống; 14 ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã xuất bản lịch sử truyền thống.

Thông qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo trong tình hình mới, từng bước đáp ứng phương châm “công tác tuyên giáo đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, đại biểu các địa phương, đơn vị đã phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai Nghị quyết 07-NQ/TU và Nghị quyết 09-NQ/TU. Đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết trong thời gian tới phù hợp với thực tiễn, tình hình.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện 2 nghị quyết trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí khẳng định, việc ban hành 02 nghị quyết 07-NQ/TU và 09-NQ/TU là sự quan tâm đặc biệt của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đối với công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, với việc ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, Hà Tĩnh là một trong rất ít tỉnh trên cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác tuyên giáo. Nghị quyết ra đời tạo bước chuyến biến mới trong nhận thức của các cấp ủy đảng, các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan quan trọng của công tác tuyên giáo; nhận được sự quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Từ khi có Nghị quyết 09-NQ/TU đến nay, công tác tuyên giáo tỉnh Hà Tĩnh nói riêng đã có những chuyển biến căn bản, mang lại nhiều kết quả rõ nét.

Ấn tượng với 7.170 gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được vinh danh trong 5 năm qua, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định qua đó đã tạo sức lan tỏa rộng lớn. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng được tỉnh triển khai đồng bộ, bài bản qua đó, phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả để nhân rộng, kịp thời, phát hiện những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo khắc phục, tháo gỡ.

Hình ảnh tại Hội nghị.

Hình ảnh tại Hội nghị.

Đồng chí cũng đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng địa phương; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Công tác văn hóa - văn nghệ… Đồng chí Trần Thanh Lâm hoan nghênh Hà Tĩnh là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức rất thành công Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022, tạo bước tiến mới trong nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về Văn hóa.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần cách mạng của quê hương anh hùng, giàu truyền thống, ý chí, khát vọng vươn lên để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2025, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Chú trọng tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; góp phần quan trọng xây dựng đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Huy động các nguồn lực để đầu tư trang thiết bị hiện đại và liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này. Thực hiện nghiêm Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XIII “Về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội”. Tăng cường bám sát thực tiễn, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trong vùng đồng bào tôn giáo, vùng dân tộc, miền núi; kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh để tham mưu cấp ủy các nhiệm vụ xử lý, giải quyết.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối văn hóa nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII, nội dung Hội nghị văn hóa toàn quốc, nhất là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư và các nội dung Hội nghị văn hóa toàn tỉnh để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa. Tăng cường chỉ đạo, định hướng, quản lý các hoạt động báo chí - xuất bản. Đổi mới công tác khoa giáo, quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng về lĩnh vực khoa giáo được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Gắn công tác khoa giáo với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của ngành trong tình hình hiện nay. Có cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở vật chất cho ban tuyên giáo các cấp, nhất là về công nghệ thông tin…/.

Theo dangcongsan.vn

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất