Thứ Tư, 24/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 26/1/2024 13:14'(GMT+7)

Hội nghị giao ban Cơ quan chủ quản tạp chí

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu định hướng Hội nghị.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu định hướng Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC VÀO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước cùng sự phối hợp của Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan chủ quản, báo chí nước ta ngày càng phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm trong công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, tham gia phản biện chủ trương, quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, trong đó, có đóng góp quan trọng của các cơ quan tạp chí.

Các cơ quan tạp chí đóng góp tích cực về công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các công trình khoa học; phân tích, làm rõ thêm những vấn đề mang tính lý luận chuyên ngành; là diễn đàn để nhà khoa học, nhà lý luận và các độc giả trao đổi, thảo luận.

Nhiều tạp chí chủ động tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, tham gia tổ chức tổng kết thực tiễn, qua đó làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chuyên ngành, góp phần tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật.

Trong điều kiện khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, một số tạp chí đã kịp thời bắt nhịp, thay đổi mạnh mẽ về nội dung và phương thức phát hành theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, thực hiện tốt chức năng định hướng thông tin, nghiên cứu lý luận, khoa học và hướng dẫn nghiệp vụ; chú trọng đi sâu vào những đề tài mới, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và cố gắng thể hiện bằng những hình thức phù hợp vừa góp phần thu hút bạn đọc, vừa giảm sự khô cứng của tạp chí lý luận, khoa học, chuyên ngành; chủ động mở các diễn đàn trao đổi về các vấn đề mang tính lý luận, nghiên cứu khoa học để tăng cường tiếp thu các ý kiến đóng góp.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm phát biểu.

PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Các cơ quan chủ quản tạp chí, nhất là các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động cơ quan tạp chí trực thuộc, nhất là chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin; quan tâm, bố trí kinh phí, tạo điều kiện cho các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền; xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy; công tác cán bộ.

Nhiều cơ quan chủ quản đã chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của cơ quan tạp chí trực thuộc.

Một số cơ quan chủ quản đã chú trọng đến công tác bồi dưỡng, quy hoạch lãnh đạo cơ quan tạp chí; thực hiện đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan tạp chí; đẩy mạnh công tác sắp xếp, kiện toàn cơ quan tạp chí trực thuộc theo đúng Quy hoạch báo chí, tạo điều kiện cho các cơ quan tạo chí phát triển, hạn chế các ấn phẩm trùng lắp nội dung, không phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền của cơ quan chủ quản.

Nhiều cơ quan chủ quản tạp chí thực hiện có trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, vướng mắc của tổ chức, cá nhân liên quan đến cơ quan tạp chí trực thuộc, bảo đảm sự công bằng, khách quan, nghiêm túc, cầu thị.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu.

VẪN CÒN TÌNH TRẠNG VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng các tạp chí vi phạm những quy định của pháp luật về báo chí và thông tin trên mạng internet, trong đó chủ yếu là các tạp chí thuộc các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội.

Nhiều tạp chí điện tử chưa khắc phục tình trạng “báo hóa” tạp chí - thực hiện việc sản xuất tin bài như cơ quan báo điện tử, không thể hiện tính chuyên sâu, chuyên ngành và tính định kỳ.

Một số lãnh đạo tạp chí còn buông lỏng và dễ dãi, thậm chí chủ ý trong thông tin các nội dung không đúng tôn chỉ, mục đích, không mang tính chuyên sâu, chuyên ngành của cơ quan chủ quản.

Một số cơ quan chủ quản chưa thể hiện hết vai trò, trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo của cơ quan chủ quản; còn lúng túng trong việc chỉ đạo, quản lý cơ quan tạp chí trực thuộc; chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng trong cơ quan tạp chí; chưa quan tâm đúng mức công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí thuộc quyền. Thậm chí, có hiện tượng cơ quan chủ quản can thiệp không đúng thẩm quyền vào hoạt động chuyên môn của tạp chí...

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, trong một số trường hợp, việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tạp chí, lãnh đạo cơ quan tạp chí, cán bộ, phóng viên, biên tập viên cơ quan tạp chí mắc sai phạm, vi phạm, khuyết điểm chưa được các cơ quan chủ quản thực hiện nghiêm túc, thậm chí, đùn đẩy việc xử lý cho cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí.
Trao đổi ý kiến tại Hội nghị, đại diện các cơ quan chủ quan, lãnh đạo tạp chí đã làm rõ những vấn đề yếu kém, bất cập trong hoạt động của tạp chí trong thời gian qua. Đồng thời, đề ra các giải pháp khắp phục để hoạt động của tạp chí đi vào nền nếp, nhân văn, chuyên nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, những hiện tượng lệch lạc, sai phạm của tạp chí trong thời qua là bài học đau xót, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của người làm báo chân chính. Do đó, cần phải bàn đến các giải pháp thực sự cụ thể, hiệu quả và triệt để; phải tăng cường, đề cao trách nhiệm của chủ quản cơ quan báo chí bằng những văn bản và những quy định khác…

Quang cảnh Hội nghị.

RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH, TẠO ĐIỀU KIỆN CHO TẠP CHÍ HOẠT ĐỘNG PHÙ HỢP THỰC TIỄN

Kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị, thời gian tới, cần chú trọng thực hiện tốt hơn nữa một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; sự phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và cơ quan chủ quản nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, quản lý hoạt động tạp chí. Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về báo chí nhằm tháo gỡ những rào cản, vướng mắc, tạo điều kiện cho tạp chí hoạt động phù hợp thực tiễn. Trong đó, chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ các cơ quan tạp chí phát triển. Đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng các công nghệ đo lường hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, quản lý báo chí.

Thứ hai, cơ quan chủ quản quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực và nhân sự lãnh đạo kế cận; quan tâm đầu tư cơ quan tạp chí, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong cơ quan tạp chí, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ lãnh đạo, phóng viên biên tập viên và người lao động của cơ quan tạp chí.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chủ quản; đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo, giám sát quy trình nghiệp vụ; kịp thời xử lý cơ quan trực thuộc khi phát hiện các sai sót, vi phạm cũng như uốn nắn, đôn đốc việc khắc phục triệt để những sai phạm.

Người đứng đầu cơ quan chủ quản cần phân công cán bộ lãnh đạo am hiểu lĩnh vực báo chí trực tiếp phụ trách để chỉ đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động và thông tin trên tạp chí. Đồng thời bổ nhiệm những người có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và am hiểu báo chí để giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý trong cơ quan tạp chí...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu kết luận Hội nghị.

Thứ ba, cơ quan tạp chí nghiêm túc tuân thủ, thực hiện quy định của pháp luật về báo chí; đề xuất, kiến nghị kịp thời các biện pháp giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về báo chí và pháp luật liên quan.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tạp chí về mọi hoạt động của cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, nhất là việc chấn chỉnh các sai phạm; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm, sứ mệnh cơ quan thông tin, tuyên truyền; phát huy tối đa lợi thế của tạp chí trong việc giáo dục, định hướng, dẫn dắt thông tin xã hội.../.

Tin, ảnh: THẾ HOÀNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất