Thứ Tư, 24/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 23/11/2022 10:34'(GMT+7)

Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 4099-CV/VPTW, ngày 23/6/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng; căn cứ Công văn số 3680-CV/BTGTW, ngày 23/8/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là các đồng chí lãnh đạo các cấp, những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên cả nước nhận thức được đầy đủ ý nghĩa sâu sắc, tầm quan trọng đặc biệt của lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; trong đó, có việc thực hiện các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hoá, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, định hướng năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Tuyên truyền những kết quả bước đầu đã đạt được sau 01 năm triển khai thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 24/11/2021; quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, đặc biệt là quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về việc xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

3. Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động; góp phần xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

4. Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội.

II. Nội dung thông tin tuyên truyền

1. Tuyên truyền đánh giá việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, chương trình triển khai và những kết quả đã đạt được sau 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc để tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước nhằm bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng, phát triển văn hóa từ trung ương đến cơ sở.

2. Việc xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, chú ý đến tính đặc thù của hoạt động văn hóa, nghệ thuật; sự quan tâm đầu tư một cách hợp lý từ nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời khơi thông các nguồn lực xã hội, nguồn lực trong nước và nước ngoài cho phát triển văn hóa, trong đó có phát triển công nghiệp văn hóa để làm nòng cốt và dẫn dắt, truyền cảm hứng chủ đạo trong việc bồi dưỡng tư tưởng, tâm hồn, tình cảm trong sáng, lành mạnh, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội.

3. Kết quả nổi bật về xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, hội nhập gắn với giữ gìn, phát huy giá trị thuần phong, mỹ tục và các hệ giá trị: quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; những mô hình, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiêu biểu để giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

4. Việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới; những chính sách đãi ngộ, sử dụng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa để tôn vinh tài năng và cống hiến của họ cho sự phát triển văn hóa nước nhà. Việc khắc phục các hạn chế, khó khăn trong việc đầu tư và phát huy các thiết chế văn hóa, nhất là các thiết chế văn hóa quan trọng.

5. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền, của đồng bào các dân tộc, kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại; phát triển “sức mạnh mềm” của văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia trong thời gian tới.

6. Công tác xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội; nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết; trọng tình nghĩa, trọng công lý và đạo lý xã hội. Xây dựng các quy tắc ứng xử văn minh trong các cơ quan công quyền, doanh nghiệp, trong cộng đồng, nhất là trong không gian mạng, trong giới văn nghệ sĩ; việc xây dựng văn hóa số gắn với công cuộc chuyển đổi số quốc gia đang được triển khai.

7. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “quét sạch chủ nghĩa cá nhân” gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 các khóa XI, XII và đặc biệt là các Kết luận, quyết định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng mới đây về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

8. Tuyên truyền 02 Hội thảo khoa học: “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức vào cuối tháng 11/2022 và Hội thảo “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Bắc Ninh dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2022.

9. Công tác đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam và một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

10. Những vấn đề đặt ra sau 01 năm triển khai thực hiện; đề xuất các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo trong thời gian tới.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

- Tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, địa phương, trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện đối với các cơ quan báo chí thuộc đơn vị, địa phương quản lý theo các nội dung nêu trong Hướng dẫn.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

2. Cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo một số cơ quan báo chí chủ lực xây dựng kế hoạch và tổ chức các tuyến, tin, bài, phóng sự chuyên sâu về kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong đó nêu bật được mục đích, ý nghĩa, vai trò quan trọng của lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh nội dung thông tin phù hợp, hiệu quả; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động, tăng cường cung cấp, định hướng các thông tin qua giao ban báo chí và các hình thức khác; yêu cầu các cơ quan chủ quản đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý triển khai công tác thông tin, tuyên truyền; chú ý đánh giá, rút kinh nghiệm về việc triển khai thông tin, tuyên truyền chủ đề này.

3. Các cơ quan báo chí

- Căn cứ tôn chỉ mục đích và định hướng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, đề nghị các cơ quan báo chí khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền nổi bật; đăng, phát nhiều bài viết, chương trình xã luận; khai thác các hình ảnh sinh động, tư liệu lịch sử quý, nét văn hóa độc đáo; điểm những sự kiện chính trị, tọa đàm có liên quan việc triển khai các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại; bám sát gợi ý, định hướng trong Bài phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trên cơ sở đó tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn mối quan hệ của các hệ giá trị; những thành tố trong mỗi hệ giá trị và đề xuất một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện một cách bài bản, khoa học, trách nhiệm và hiệu quả trong thời gian tới.

- Đề nghị các cơ quan báo chí căn cứ và bám sát theo mục II của Hướng dẫn để triển khai thực hiện, trong đó lưu ý:

+ Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; các kênh truyền hình Nhân dân, Thông tấn, Quốc hội, Công an Nhân dân, Quốc phòng... xây dựng các chương trình, phóng sự, sự kiện, chuyên đề văn hóa đặc sắc, văn hóa ứng xử trên không gian mạng có sức thuyết phục, lay động, lan tỏa sâu, rộng trong đời sống xã hội; lưu ý phỏng vấn, lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; trong đó, đặc biệt của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ; các chuyên gia, học giả trong và ngoài nước về công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, di sản, di tích lịch sử - văn hóa; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; kết quả xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, hội nhập gắn với giữ gìn, phát huy giá trị thuần phong, mỹ tục và các hệ giá trị: quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; cần có chuyên mục riêng về chủ đề này cho sinh động, hấp dẫn; phát sóng trên khung giờ có đông khán, thính giả theo dõi.

Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng và phát sóng trailer về xây dựng giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc phát sóng trước và sau các chương trình có đông độc giả theo dõi.

+ Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ, Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Văn hóa, Báo Văn nghệ, Lao động, Tiền phong, Thanh niên, Nông thôn ngày nay, Tuổi trẻ, Đại Đoàn kết, Vietnamnet, Dân trí, Báo điện tử Tổ quốc, Thời báo Văn học nghệ thuật, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Sân khấu, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến và các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức hội... đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tối đa các tuyến tin, bài; khuyến khích việc tổ chức, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; các bài viết xã luận, phân tích, phỏng vấn, bình luận; đăng, phát thường xuyên, liên tục với nội dung và hình thức trình bày mới mẻ, sáng tạo, sinh động (infographic, longform, emagazine…) giúp bạn đọc dễ nắm bắt, tiếp nhận thông tin, có sức lan tỏa sâu rộng, nêu bật được những kết quả đã đạt được sau 01 năm triển khai thực hiện ý kiến Kết luận chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; nhằm tạo không khí phấn khởi, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tập hợp đội ngũ các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ chung sức xây dựng, giữ gìn, phát huy và phát triển hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; thi đua lập nhiều thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

+ Phỏng vấn, ghi hình và lấy ý kiến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; trong đó, đặc biệt của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những nhận xét, đánh giá của các tổ chức, cá nhân cả ở trong và ngoài nước về những kết quả đã đạt được sau 01 năm triển khai thực hiện ý kiến Kết luận chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

+ Các đài phát thanh - truyền hình địa phương căn cứ đặc điểm, vùng miền, dân tộc, đối tượng, điều kiện cụ thể... để xây dựng các chương trình văn hóa phù hợp, phản ánh sinh động, đa dạng; nêu bật được truyền thống, đặc trưng văn hóa vùng miền, nhu cầu của người dân địa phương; đồng thời tiếp sóng các chương trình văn hóa của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam…

Việc thông tin, tuyên truyền về kết quả đã đạt được sau 01 năm triển khai thực hiện Kết luận chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc và là nội dung luôn được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là lực lượng các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ quan tâm; góp phần xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hoá của dân tộc, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí căn cứ Hướng dẫn nghiêm túc thực hiện, xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo đảm thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu đề ra và có báo cáo gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Báo chí - Xuất bản) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất