Thứ Tư, 24/7/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Tư, 17/8/2022 16:2'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902 - 1942). (Ảnh tư liệu)

Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902 - 1942). (Ảnh tư liệu)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí Lê Hồng Phong - nhà lãnh đạo xuất sắc, tấm gương trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc ta; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức với nội dung và hình thức phù hợp, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định; kết hợp với tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc; góp phần cổ vũ, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Thân thế, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong: Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chiến sỹ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

2. Những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong việc hình thành chủ trương, đường lối của Đảng, khôi phục cơ sở đảng, lập lại cơ quan lãnh đạo, thúc đẩy hoạt động của Đảng khi cách mạng gặp bước khó khăn, thoái trào trên cương vị Tổng Bí thư Trung ương Đảng.

3. Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Lê Hồng Phong, đó là: ý chí cách mạng kiên cường, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng cộng sản; đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; tuyệt đối tin tưởng vào tinh thần, sức mạnh và trí tuệ của quần chúng Nhân dân, biết dựa vào Nhân dân để đưa cách mạng vượt qua những bước hiểm nghèo; luôn giữ vững niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng; là tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện, không ngừng nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam học tập, noi theo.

4. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo và khởi xướng; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

5. Các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1. Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh

3. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ, ngành

4. Bổ sung tư liệu mới phim tài liệu về đồng chí Lê Hồng Phong

5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; tin bài, phóng sự trên các báo, đài, tạp chí, trên internet và mạng xã hội; sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

          1.1. Tỉnh Nghệ An

          - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại khu lưu niệm đồng chí Lê Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

          - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ kỷ niệm (cấp tỉnh) bảo đảm trang trọng, đúng tầm mức; trong đó cần chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản điều hành, các bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm và các hoạt động nghệ thuật chào mừng.

          - Trùng tu, tôn tạo, chỉnh trang khu lưu niệm đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong theo Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW, ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, trình Ban Bí thư cho ý kiến (nếu có).

          - Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Hội thảo khoa học.

          - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm khác trên địa bàn tỉnh.

          1.2. Ban Tuyên giáo Trung ương

          - Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm.

         - Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương bổ sung tư liệu mới phim tài liệu về đồng chí Lê Hồng Phong.

          - Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

          - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

          1.3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch và tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

          1.4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

          - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương bổ sung tư liệu mới phim tài liệu về đồng chí Lê Hồng Phong.

          - Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là trên pano, áp phích, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… chào mừng, phù hợp với tình hình thực tế.

          1.5. Đài Truyền hình Việt Nam

          - Tổ chức phát sóng phim tài liệu về đồng chí Lê Hồng Phong vào dịp kỷ niệm trong khung giờ phù hợp.        

          - Tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm trên sóng truyền hình.

          1.6. Đài Tiếng nói Việt Nam: Tổ chức đưa tin về lễ kỷ niệm, hội thảo khoa học cũng như các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của các ban, bộ, ngành, địa phương.

2. Các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương

          2.1. Các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, nhất là những nơi có gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp với điều kiện cụ thể; chú trọng tuyên truyền trên các báo, đài, tạp chí, trang thông tin điện tử, các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền… của cơ quan, đơn vị.

          2.2. Bộ Thông tin và Truyền thông: Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên các báo, đài, tạp chí, trên Internet và mạng xã hội; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin sai trái, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp của đồng chí Lê Hồng Phong để chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

          2.3. Bộ Ngoại giao: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cho phóng viên báo chí nước ngoài; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, thiết thực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

3. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

          - Xây dựng kế hoạch triển khai các tuyến tin, bài, phóng sự, chương trình tuyên truyền, chú trọng khai thác thông tin tư liệu chính thống, những vấn đề có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục sâu sắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên, thanh niên.

          - Đài phát thanh - truyền hình các địa phương tổ chức tiếp, phát sóng phim tài liệu về đồng chí Lê Hồng Phong.

4. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương

          - Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền bảo đảm thiết thực, phù hợp trên địa bàn.

          - Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sự kiện trên báo chí, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm tuyên truyền khác.

          - Theo dõi, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền nhất là trên báo chí, Internet, mạng xã hội để chỉ đạo xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)!

2. Đồng chí Lê Hồng Phong - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta!

3. Đồng chí Lê Hồng Phong - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời!

4. Đồng chí Lê Hồng Phong - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

(Ban Tuyên giáo Trung ương gửi kèm Đề cương tuyên truyền

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN 120 NĂM LÊ HỒNG PHONG .docx)

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất